Příloha č.1 Scénáře ubytování na kolejích a dalších objektech ČVUT

POSTUPY A PRAVIDLA PŘI UBYTOVÁNÍ
NA KOLEJÍCH ČVUT V PRAZE
PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Tento dokument upravuje postup pro získávání ubytování a podmínky pro přidělování ubytování na kolejích spravovaných Správou účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „SÚZ ČVUT“).

I. Přidělování ubytování na kolejích probíhá dle následujících priorit:

 1. ubytovací místa jsou nejdříve přidělována studentům ČVUT a absolventům ČVUT (s diplomem ne starším 5 let), kteří již na kolejích ubytování mají a kteří si provedou rezervaci (viz bod III. dále) na další akademický rok;
 2. ubytovací místa jsou dále přidělována vždy studentům a uchazečům o studium na ČVUT (dále jen „uchazeč“), kteří si podají žádost o ubytování (viz bod IV. dále);
 3. v případě volných kapacit po obsazení míst podle předchozích bodů jsou ubytovací místa dále poskytována studentům jiných vysokých škol nebo školských zařízení v souladu s dalšími předpisy SÚZ ČVUT, kteří již na kolejích ubytování mají a kteří si podají žádost na další akademický rok (viz bod IV. dále);
 4. v případě volných kapacit po obsazení míst podle předchozích bodů jsou ubytovací místa dále poskytována studentům jiných vysokých škol nebo školských zařízení a dalším osobám v souladu s předpisy SÚZ ČVUT, kteří na kolejích ubytování nemají a kteří si podají žádost o ubytování (viz bod IV. dále);
 5. jako doplňující kritérium se pro rok 2023/2024 při přidělování ubytovacího místa zohledňuje též časová dostupnost, která vychází z trvalého bydliště žadatele o ubytování.

II. Žadatelé o ubytování si mohou vybírat z dostupné nabídky ubytovacích míst na kolejích spravovaných SÚZ ČVUT v Praze:

 1. Koleje Strahov, umístěné v Praze 6 - Břevnově, koleje jsou dostupné z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 15 min. prostřednictvím MHD;
 2. Koleje Podolí, umístěné v Praze 4 - Podolí, dostupné z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 30 min. prostřednictvím MHD;
 3. Kolej Masarykova, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej se nachází přímo v kampusu ČVUT v Dejvicích;
 4. Kolej Sinkuleho, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej se nachází přímo v kampusu ČVUT v Dejvicích;
 5. Kolej Dejvická, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej se nachází přímo v kampusu ČVUT v Dejvicích;
 6. Kolej Orlík, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej je dostupná z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 10 min. pěšky;
 7. Kolej Hlávkova, umístěná v Praze 2 - Novém městě, kolej je dostupná z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 20 min. prostřednictvím MHD;
 8. Kolej Bubenečská, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej je dostupná z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 10 min. pěšky (za splnění podmínky ukončení rekonstrukce);

(bližší informace ke kolejím viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani).

III. Rezervace ubytování na koleji na následující akademický rok

Studenti a absolventi ČVUT (u nichž neuběhlo více než 5 let od ukončení studia), kteří již na koleji bydlí na základě smlouvy o ubytování, si v případě zájmu o ubytování v dalším akademickém roce provedou REZERVACI ubytování.

 1. Rezervace ubytování se provádí prostřednictvím elektronického ubytovacího systému ISKAM4 v několika fázích s volbou ubytovacích míst.
  • V 1. fázi je umožněno ubytovaným rezervovat si stávající ubytovací místo („vlastní lůžko“), pokud je v režimu celoročního nebo dlouhodobého ubytování (smlouva o ubytování do 2. 9. 2024 nebo do 31. 8. 2025);
  • Ve 2. fázi je dále umožněno rezervovat si jiné ubytovací místo („volné lůžko“), pokud je v režimu celoročního nebo dlouhodobého ubytování;
  • Ve 3. fázi je umožněno rezervovat si stávající ubytovací místo („vlastní lůžko“), pokud je v režimu ubytování do konce letního semestru (smlouva o ubytování do 28. 6. 2024);
  • Ve 4. fázi je umožněno rezervovat si jiné ubytovací místo („volné lůžko“) v režimu ubytování do konce letního semestru (termíny viz Harmonogram ubytování a ISKAM4);
 2. více informací ohledně rezervací ubytování je k dispozici na webu SÚZ ČVUT (https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani);
 3. rezervaci ubytování pro akademický rok 2023/2024 si zájemci o ubytování mohou provést v období od 9. 5. 2023 do 20. 6. 2023 včetně;
 4. absolventi ČVUT si provádějí rezervaci u hospodáře/řky dané koleje (podmínkou rezervace je dodání kopie diplomu z ČVUT ne staršího 5 let, kterou lze zaslat e-mailem);
 5. páry si společné ubytování rezervují u hospodáře/řky příslušné koleje, a to osobně; pokud to umožní ubytovací kapacity ubytovatele, může být v období rezervací po dohodě s hospodářem/řkou příslušné koleje umožněna i rezervace pro partnera/rku, který/á není studentem/tkou ČVUT;
 6. ubytovaný student ČVUT může požádat o prodloužení své smlouvy o ubytování u hospodáře/řky dané koleje, u ostatních studentů a dalších ubytovaných je toto prodloužení možné pouze v rámci aktuálního AR;
 7. v případě odůvodněné nepřítomnosti na koleji v době provádění rezervací ubytování (nemoc, zahraniční stáž apod.), může student o rezervaci ubytování požádat na e-mail: ubytovani [at] cvut [dot] cz;
 8. na základě zadané rezervace SÚZ ČVUT přidělí ubytovací místo, rozhodnutí obdrží zájemce přes ISKAM4, SMS nebo e-mail; přidělení ubytování je podmíněno kontrolou složení rezervační jistoty ze strany zájemce o ubytování (zájemce by měl mít jakožto ubytovaný rezervační jistotu již složenou). K datu 26. 6. 2023 proběhne kontrola složení rezervační jistoty (v případě složení rezervační jistoty v ISKAM4 musí být k tomuto datu rezervační jistota na kontě v ISKAM4 v plné výši 3 500 Kč; úhradu lze provést doplněním stavu peněžního konta v ISKAM4 nejméně do uvedené výše nebo platbou viz dále bod V. písm. f. tohoto dokumentu; nedojde-li k potvrzení rezervace složením rezervační jistoty v plné výši a ve stanoveném termínu, bude rezervace zrušena;
 9. složená rezervační jistota případně navýšený stav peněžního konta ISKAM4 o částku představující rezervační jistotu zůstávají takto složené/navýšené na kontě kauce v ISKAM4 i po dobu případného dočasného odhlášení (odchodu) ubytovaného z kolejí (např. v době letních prázdnin), tedy rezervační jistota zůstává složená/navýšená na kontě kauce v ISKAM4 od okamžiku potvrzení rezervace ubytování až do nástupu k ubytování. V případě žádosti ubytovaného o vrácení rezervační jistoty bude rezervační jistota vrácena, avšak zaniká rezervace ubytovacího místa;
 10. pokud si ubytovaný neprovede rezervaci včas, musí podat novou žádost o ubytování na koleji viz bod IV;
 11. provedení rezervace nezakládá nárok na ubytování, nárok na ubytování vzniká rozhodnutím SÚZ ČVUT o přidělení ubytování za splnění podmínky složení rezervační jistoty.

IV. Žádost o ubytování na koleji

Noví žadatelé o ubytování na kolejích včetně uchazečů a nových zájemců o ubytování z řad studentů ČVUT a již bydlící, kteří nejsou studenty ČVUT, si v případě zájmu podávají ŽÁDOST o ubytování. SÚZ ČVUT vyhoví žádosti o ubytování uchazečů a studentů ČVUT, pokud to nevylučují zvláštní důvody dané vnitřními předpisy např. pokud není žadatel uveden na tzv. blacklistu (viz dále); v případě žadatelů z řad studentů jiných VŠ, školských zařízení nebo v případě nestudujících žadatelů a dalších osob jsou žádosti vyhodnocovány v souladu s prioritami dle čl. I výše a v souladu s vnitřními předpisy a postupy SÚZ ČVUT.

 1. Žádosti o přidělení ubytování na kolejích se podávají prostřednictvím elektronického ubytovacího systému ISKAM4;
 2. studenti ČVUT a uchazeči se do ISKAM4 přihlásí prostřednictvím přihlašovacích údajů shodných s údaji pro přihlášení do https://usermap.cvut.cz/ nebo prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které si nastavili při zadávání přihlášky na webu ČVUT; žadatelé o ubytování, kteří nejsou studenty ČVUT, musí před podáním žádosti ještě provést v ISKAM4 registraci (postup viz www.suz.cvut.cz);
 3. o ubytování na kolejích ČVUT je možné žádat v průběhu celého roku;
 4. součástí podání žádosti o ubytování je zaplacení nevratného poplatku za podání a zpracování žádosti o ubytování ve výši 300 Kč, poplatek se hradí na hlavní konto v ISKAM4, resp. provedením platby viz bod V. písm. f) tohoto dokumentu, informace o způsobu úhrady poplatku obdrží žadatel e-mailem po podání žádosti;
 5. žadatel si může v žádosti o ubytování zadat jím preferovanou kolej a náhradní kolej; při přidělování ubytovacího místa na koleji bude pro rok 2023/2024 zohledněno mj. kritérium dle bodu I. Písm. d) těchto podmínek (možnost stěhování mezi kolejemi viz dokument Všeobecné ubytovací podmínky);
 6. žadatel může podat pouze jednu žádost, v případě opakované žádosti budou nejprve vyřízeny žádosti ostatních zájemců o ubytování;
 7. žádosti o ubytování podané od 2. 1. 2023 do 17. 7. 2023 budou vyhodnoceny hromadně 19. 7. 2023; žadatelé obdrží informaci o vyhodnocení žádostí po 19. 7. 2023, a to prostřednictvím ISKAM4, SMS nebo e-mailu; žádosti o ubytování podané po 17. 7. 2023 budou vyhodnocovány postupně podle jejich podání, a to zpravidla do 7 pracovních dnů;
 8. na základě podané žádosti rozhodne SÚZ ČVUT o přidělení ubytovacího místa, žadatel následně potvrdí zájem o ubytování zaplacením vratné rezervační jistoty; rezervační jistota je stanovena ve výši 3 500 Kč; úhradu lze provést doplněním stavu peněžního konta v ISKAM4 minimálně do výše rezervační jistoty nebo platbou viz bod V. písm. f) tohoto dokumentu dále (informace o termínu a způsobu úhrady rezervační jistoty můžou být zasílány žadatelům též společně s rozhodnutím o přidělení ubytovacího místa); termín pro složení rezervační jistoty pro žadatele podávající žádosti do 17. 7. 2023 je stanoven na 26. 7. 2023; žadatelé podávající žádost později obdrží informaci o termínu složení rezervační jistoty prostřednictvím informační SMS nebo e-mailu; podmínky případného vrácení rezervační jistoty viz bod VI.;
 9. pokud žadatel nesloží rezervační jistotu (v plné výši a v termínu), bude jeho žádost zrušena; takto zrušenou žádost může žadatel opakovat podle postupu uvedeného výše; opakované žádosti o ubytování se vyřizují až po vyřízení žádostí o ubytování všech žadatelů s dříve podanými žádostmi, kteří žádají o ubytování poprvé;
 10. SÚZ ČVUT může ve zvláštním režimu vyhovět žádosti o ubytování studentovi ČVUT, který má závažné zdravotní, sociální nebo jiné důvody; tyto důvody musí student ke dni podání žádosti o ubytování prostřednictvím ISKAM4 též doložit a sdělit písemně na adresu ubytovani [at] cvut [dot] cz;
 11. žadatelé o ubytování se specifickými potřebami dle klasifikace https://www.elsa.cvut.cz/student/kategorie-studentu/ si podávají žádost postupem viz bod IV. písm. a) a navíc si podávají ještě písemnou žádost prostřednictvím e-mailu ubytovani [at] cvut [dot] cz, ve které uvedou specifikaci svých potřeb a své omezení doloží uznatelným dokladem viz https://www.elsa.cvut.cz/student/uznatelny-doklad/; každá takto podaná žádost bude SÚZ ČVUT individuálně posuzována s ohledem na vhodné volné ubytovací kapacity;
 12. požádá-li osoba oprávněná jednat za Studentskou unii ČVUT o ubytování konkrétní osoby nebo o single ubytování pro konkrétní osobu, může SÚZ ČVUT vyhovět žádosti a ubytovat danou osobu případně přidělit single-use ubytování, přičemž osoba spadající pod tyto kategorie, musí mít v ISKAM4 podanou žádost o ubytování (případně provedenou rezervaci viz bod III) a současně musí Studentská unie ČVUT požádat o výjimku na ubytovani [at] cvut [dot] cz; počet takovýchto žádostí je omezen na 100 ubytovacích míst v rámci kolejí SÚZ ČVUT;
 13. žádost o ubytování na koleji podanou žadatelem o ubytování, který dříve porušil smlouvu o ubytování a byl na tomto základě z ubytování na kolejích vyloučen a/nebo je na tzv. blacklistu, bude zamítnuta;
 14. žádost o ubytování na koleji s nepravdivými údaji, s neúplnými údaji, nebo vícenásobná žádost (několik žádostí jedné osoby podané současně) bude vyřazena z evidence;
 15. podáním žádosti nevzniká žadateli nárok na ubytování, nárok na ubytování vzniká rozhodnutím SÚZ ČVUT o přidělení ubytování a úhradou rezervační jistoty.

V. Nástup k ubytování na koleji

Ubytování na kolejích je zahájeno nástupem k ubytování, které se provádí v ubytovací kanceláři na koleji přidělené na základě rozhodnutí SÚZ ČVUT o přidělení ubytovacího místa a po vzniku nároku na ubytování. V akademickém roce 2023/2024 je řádný termín nástupů na kolej v období od 4. 9. 2023 do 15. 9. 2023 včetně.

 1. dokumenty nezbytné k předložení při nástupu k ubytování na kolej:
  • občané ČR předkládají občanský průkaz nebo cestovní pas;
  • osoby, které nejsou občany ČR, předkládají buď pas, nebo povolení k pobytu, a dále předkládají osobně vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek pro potřeby cizinecké policie ČR (viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty);
  • osoby nestudující ČVUT dodávají 1 x průkazové foto pro potřeby vystavení ubytovacího průkazu (tzv. kolejenky);
  • v případě osoby mladší 18 let Čestné prohlášení zákonného zástupce se souhlasem k ubytování (lze použít formulář viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty), podpis zákonného zástupce musí být úředně ověřen (notářem, u Czechpoint apod.)
  • potvrzení o studiu na vysoké škole (ne starší než 14 kalendářních dnů), studenti ČVUT dokládají záznamem v ISKAM4; potvrzení o studiu může být doloženo i později viz dále bod b.;
 2. studenti ČVUT mají studijní údaje načteny automaticky v ISKAM4, v takovém případě potvrzení o studiu nepředkládají; pokud data z nějakého důvodu načtena v ISKAM4 nejsou, prokazuje se student platným průkazem ČVUT nebo aktuálně vydaným potvrzením o studiu (ne starším 14 kalendářních dnů); pokud student (i jiné VŠ) při nástupu k ubytování neprokáže, že je studující, může doložit potvrzení o studiu nejpozději do 25. 9. 2023, přičemž ode dne ubytování mu bude účtováno kolejné (cena pro studující); potvrzení o studiu lze zaslat i e-mailem přímo hospodáři/řce koleje, přičemž postačí zaslat e-potvrzení s elektronickým podpisem školy nebo scan originálu potvrzení o studiu; pokud ubytovaný nejpozději do 25. 9. 2023 potvrzení o studiu nedoloží, tj. nepředloží osobně nebo nezašle e-mailem hospodáři/řce příslušné koleje, bude mu zpětně doúčtována cena za ubytování (cena pro nestudující), a to ode dne nástupu k ubytování do konce září, resp. bude mu doúčtována částka představující rozdíl a tuto částku bude ubytovaný povinen doplatit do 26. 9. 2023 (viz bod e) tohoto oddílu). Od 1. 10. 2023 hradí ubytovaný cenu dle Ceníku ubytování až do dne doložení potvrzení o studiu. Stejně se bude postupovat v LS, kdy student nejpozději do 29. 2. 2024 doloží e-mailem nebo hospodáři/řce koleje potvrzení o studiu; v opačném případě mu bude od 1. 3. 2024 účtována cena pro nestudující dle Ceníku ubytování;
 3. absolvent ČVUT může na kolejích SÚZ ČVUT bydlet ještě 5 let po absolvování studia za sníženou cenu ( dle Ceníku ubytování –10 %), v tomto případě doloží kopii diplomu z ČVUT (lze zaslat i e-mailem); kopii diplomu lze předložit/zaslat e-mailem nejpozději do 25. 9. 2023; v případě, že absolvent nedoloží nejpozději do 25. 9. 2023 kopii diplomu z ČVUT, případně nezašle e-mailem hospodáři/řce příslušné koleje, bude mu zpětně doúčtována cena za ubytování tak, aby uhradil plnou cenu za ubytování bez snížení o 10 % (dle Ceníku ubytování), a to ode dne nástupu k ubytování do 30. 9. 2023 (platba musí proběhnout do 26. 9. 2023 viz bod e) tohoto oddílu). Od 1. 10. 2023 hradí absolvent cenu dle Ceníku ubytování až do dne doložení kopie diplomu z ČVUT;
 4. při nástupu k ubytování na koleji uzavírá ubytovaný se SÚZ ČVUT smlouvu o ubytování, jejíž přílohou jsou Všeobecné ubytovací podmínky, a dále uzavírá Dodatek ke smlouvě o ubytování týkající se pojištění vneseného majetku; pojistné se hradí s první platbou za ubytování ve výši dle ceníku (240 Kč nebo 310 Kč ročně dle volby pojistného viz Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb) a je platné na celý akademický rok, přičemž pojistné je nevratné (a to i pro případ, že by se ubytovaný z koleje odhlásil); ubytovaný je vázán současně i těmito Postupy a pravidly; při nástupu k ubytování na koleji musí mít ubytovaný na kontě v ISKAM4 rezervační jistotu ve výši 3 500 Kč. Nejpozději do 26. 9. 2023 je ubytovaný povinen doplatit k rezervační jistotě rozdíl ve výši 30násobku denní sazby ubytování a vznikne tak ubytovací jistota. Ubytovací jistota bude krýt ubytování daného ubytovaného po dobu jednoho měsíce, než bude ubytování ubytovaným zaplaceno. Platba za ubytování počínaje říjnem 2023 bude splatná k poslednímu dni daného měsíce;
 5. ubytovaný obdrží při nástupu k ubytování informaci o výši ceny za ubytování za měsíc září a o výši dalších poplatků; cenu za ubytování dle platného ceníku, pojistné, elektro, ubytovací jistotu a další stanovené poplatky je ubytovaný povinen uhradit nejpozději do 26. 9. 2023 způsobem uvedeným v následujícím odstavci; vyjma úhrady formou inkasní platby;
 6. platby kolejného, ceny za ubytování, snížené ceny za ubytování pro absolventy, dalších poplatků, paušálních plateb, pojistného i rezervační jistoty atd. je možné hradit zadáním inkasa z peněžního konta v ISKAM4 nebo bezhotovostně, prostřednictvím on-line platební brány přímo z ISKAM4, bezhotovostní platbou na bankovní účet SÚZ ČVUT u Komerční banky: Č.ú.: 27-4082130287/0100,
  IBAN:CZ2001000000274082130287,
  SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
  s variabilním symbolem, který je žadateli automaticky vygenerován v ISKAM4 nebo platební kartou na jednom z pokladních míst SÚZ ČVUT (koleje Strahov – centrální recepce, Masarykova kolej – recepce, koleje Podolí – ubytovací kancelář); formou inkasní platby je možné provádět úhrady počínaje měsícem říjen, v září inkasem platby hradit nelze
 7. veškeré platby pro akademický rok 2023/2024 viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty;
 8. v případě, že se žadatel o ubytování s přiděleným ubytovacím místem a vzniklým nárokem na ubytování nemůže dostavit k nástupu k ubytování v řádném termínu, požádá o odklad nástupu na kolej písmeně e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] cz v souladu s Harmonogramem ubytování. K nástupu se dostaví v dodatečném termínu individuálně sjednaném, ubytování bude v takovém případě účtováno ke dni 15. 9. 2023 včetně stanovení ceny za ubytování; v případě vzniku nároku na ubytování později než ke dni zahájení řádných nástupů k ubytování, bude termín nástupu k ubytování sdělen e-mailem při zpracování žádosti oddělením pro ubytování SÚZ ČVUT. Studenti s celoročním ubytováním se stejným místem ubytování jako předchozí rok mají povinnost podepsat smlouvu o ubytování a další dokumenty potřebné k nástupu po dohodě s hospodářem/řkou příslušné koleje nejpozději do 1. 9. 2023, ubytování na další rok bude zahájené k 4. 9. 2023;
 9. pokud má ubytovaný zájem o „single ubytování“ tj. sám na dvoulůžkovém pokoji (tzv. single-use), žádá o ně u hospodáře/řky dané koleje v termínu od 10. 10. 2023 viz též Harmonogram ubytování; ubytovanému bude vyhověno až po uspokojení všech žádostí o ubytování s ohledem na volné kapacity na dvoulůžkových pokojích v rámci kolejí ČVUT, přičemž cena za single-use bude navýšena o 70 %;
 10. SÚZ ČVUT může výjimečně v odůvodněných případech rozhodnout o změně ubytovacího místa, a to ještě před nástupem žadatele o ubytování k ubytování na kolejích;
 11. práva a povinnosti ubytovaných upravují Všeobecné ubytovací podmínky případně Domovní řády kolejí.

VI. Zrušení žádostí a rezervací žadatelů o ubytování, vrácení rezervační jistoty

 1. žadatel podává žádost o zrušení rezervace nebo žádosti o ubytování vždy písemně e-mailem na adrese ubytovani [at] cvut [dot] cz;
 2. pokud osoba, která je ubytovaná na kolejích, provede rezervaci a má složenou rezervační jistotu, nenastoupí k ubytování a písemně oznámí zrušení nástupu na kolej do termínu výsledků přidělování ubytování na koleji (včetně) viz Harmonogram ubytování, bude jí rezervace zrušena a má nárok na vrácení rezervační jistoty v plné výši;
 3. pokud osoba, která je ubytovaná na kolejích, provede rezervaci a má složenou rezervační jistotu, požádá o zrušení rezervace ubytování po termínu výsledků přidělování ubytování na koleji a do posledního dne řádných nástupů na kolej (včetně), bude jí přidělené ubytování na koleji zrušeno a má nárok na vrácení rezervační jistoty po odečtení stornopoplatku uvedeném v Ceníku náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty (tj. 500 Kč);
 4. pokud má žadatel, kterému bylo přiděleno ubytování na koleji na základě žádosti o ubytování na koleji, již složenou rezervační jistotu a písemně požádá o zrušení přiděleného ubytování na koleji nejpozději do posledního dne řádných nástupů (včetně), bude mu přidělené ubytování na koleji zrušeno a rezervační jistota mu bude vrácena po odečtení stornopoplatku viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty (tj. 500 Kč);
 5. pokud žadatel bez písemného udání důvodů nenastoupí v řádném termínu nástupů na kolej, rezervační jistota propadá ve prospěch SÚZ ČVUT;
 6. pokud se žadatel dozví o přiděleném ubytování na koleji po řádných nástupech (e-mail nebo SMS) a má již složenou rezervační jistotu, a zároveň písemně zruší ubytování do data nahlášeného nástupu včetně, bude mu rezervační jistota v plné výši vrácena;
 7. pokud žadatel ukončí nebo přeruší studium nebo odjíždí na studijní pobyt do zahraničí a požádá o zrušení rezervace nebo žádosti o ubytování s dodáním potvrzení o ukončení či přerušení studia nebo potvrzení o studiu v zahraničí, bude mu rezervační jistota v plné výši vrácena; pokud se jedná o studenta ČVUT, který má informace o ukončení nebo přerušení studia načteny v ISKAM4, není potvrzení požadováno;
 8. pokud žadatel nemůže na kolej nastoupit z mimořádných důvodů, žádá vždy písemně e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] cz o zrušení rezervace nebo žádosti o ubytování a vrácení rezervační jistoty; žádost musí být konkrétně zdůvodněna a doložena, o udělení výjimky rozhoduje SÚZ ČVUT; i) student, který vyjíždí na studijní zahraniční pobyt v průběhu akademického roku, si může nejpozději 14 kalendářních dnů před svým odjezdem rezervovat ubytování na svém pokoji na termín návratu (v tomtéž akademickém roce) ze zahraničního pobytu; student si takto rezervuje ubytování na koleji na ubytovani [at] cvut [dot] cz a dokládá potvrzením o studijním zahraničním pobytu; rezervaci ubytování si student potvrdí ponecháním rezervační jistoty v dispozici ubytovatele; j) pokud má student na stáži potvrzenou rezervaci ubytování a nemá zájem na koleje nastoupit, může písemně (e-mailem) rezervaci ubytování zrušit nejpozději 30 kalendářních dní před plánovaným nástupem na koleje, v tomto případě bude jeho rezervace ubytování zrušena a rezervační jistota mu bude vrácena v plné výši; pokud student písemně (e-mailem) zruší rezervaci ubytování méně než 30 dní před plánovaným nástupem na koleje, bude mu rezervační jistota vrácena po odečtení stornopoplatku ve výši uvedené v Ceníku náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty (tj. 500 Kč), pokud student na stáži nenastoupí v plánovaném termínu na kolej bez písemného udání důvodů, rezervační jistota propadá ve prospěch SÚZ ČVUT; k) žadatelé berou spolu s podáním žádosti na vědomí a souhlasí s tím, že ze složené rezervační jistoty nebo z jakékoli jiné částky složené na účtu ubytovatele, nenáleží žadateli úroky; v případě úročení rezervační jistoty nebo jiných složených částek náleží veškeré případné úroky ubytovateli.

VII. Ubytování pro stáže a výměnné pobyty

 1. Studenti přijíždějící na stáž nebo v rámci studijního výměnného pobytu jsou pro potřeby přidělování ubytování rozdělováni do kategorií: (i) studenti ČVUT a (ii) studenti jiné VŠ nebo školy/studijního programu; pro studenty na stážích a výměnných pobytech je stanoven specifický způsob pro přihlášení do ISKAM4;
 2. žádost o ubytování na koleji se podává podle postupu uvedeného v bodě IV, žadatelé se hlásí do pořadníku Erasmus+ další kategorie (letní/zimní semestr apod.);
 3. další informace pro zájemce o ubytování v rámci stáží a studijních výměnných pobytů lze obdržet prostřednictvím ubytovani [at] cvut [dot] cz.

VIII. Ubytování v době zkoušek a v době letních prázdnin

 1. V průběhu zkouškového období a letních prázdnin, bude studentovi ČVUT poskytnuto ubytování po dobu 2 nocí pro vykonání každé zkoušky;
 2. ubytování na koleji bude poskytnuto v ceně kolejného (pro studující), studenti nemusí dokládat potvrzení o účasti na zkoušce;
 3. ubytování bude poskytnuto na koleji, na které byl student v aktuálním akademickém roce ubytován a nebude-li to možné z provozních důvodů, zajistí SÚZ ČVUT ubytování na koleji jiné;
 4. ubytování na koleji je nutné objednat e-mailem minimálně 2 pracovní dny předem u hospodáře/řky příslušné koleje; e-mailové kontakty na jednotlivé koleje viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani;
 5. pokud chce student bydlet na koleji v období letních prázdnin, může si dodatečně rezervovat prázdninové ubytování v termínu viz Harmonogram ubytování. Pro tento druh ubytování vyčlení ubytovatel potřebnou kapacitu s ohledem na ekonomické využití kolejí v průběhu letních měsíců. Na období letních prázdnin je možná délka ubytování kratší než 30 dnů; minimální délka studentského ubytování o prázdninách je 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů; ubytování kratší než 30 dnů může být poskytnuto pouze jako single-use ubytování nebo se spolubydlícím ve srovnatelné délce ubytování; ubytování se v tomto případě domlouvá s hospodářem/řkou koleje, případně e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] cz.;
 6. pokud student nemá navazující rezervaci na následující AR, bude mu prázdninové ubytování ukončeno 7 dní před řádným termínem začátku nástupů na kolej, totéž platí i pro celoroční a dlouhodobé smlouvy;
 7. pro ubytované, kteří mají na následující AR rezervované jiné ubytovací místo v rámci kolejí ČVUT, probíhá stěhování v době letních prázdnin postupem viz Všeobecné ubytovací podmínky čl. V odst. 7.

IX. Základní informace o kolejném/ceně za ubytování a o délce ubytovacích smluv

 1. Veškeré informace týkající se cen ubytování včetně okruhu osob, na které se jednotlivé ceny vztahují viz: https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty.
 2. Pro akademický rok 2023/2024 je standardní délka ubytování, tj. doba platnosti ubytovacích smluv stanovena takto:
 • ubytování do konce zkouškového období v letním semestru 4. 9. 2023 - 28. 6. 2024;
 • ubytování celoroční, tj. do konce letních prázdnin 4. 9. 2023 - 2. 9. 2024
 • ubytování dlouhodobé na dobu určitou 4. 9. 2023 - 31. 8. 2025.

X. Další informace

 1. Další dokumenty jako např. Všeobecné ubytovací podmínky, Domovní řády apod. viz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty;
 2. aktuální termíny k ubytování viz Harmonogram ubytování na rok 2023/2024;
 3. Ceník kolejného (pro studující) i Ceník ubytování (pro nestudující VŠ), Ceník náhrad a Ceník škod, které upravují poplatky, služby, výši náhrad za způsobené škody a další platby atd. viz ceníky https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/ceniky_dokumenty;
 4. aktuality k ubytování jsou k dispozici na webových stránkách SÚZ ČVUT viz odkaz https://suz.cvut.cz/cz/aktuality;
 5. odpovědi na nejčastější otázky související s ubytováním jsou k dispozici na webových stránkách SÚZ ČVUT, viz odkaz https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/faq;
 6. důležité e-mailové adresy: adresa pro komunikaci s oddělením pro ubytování SÚZ ČVUT je ubytovani [at] cvut [dot] cz, adresa podpory k informačnímu systému ISKAM4 je iskam [at] suz [dot] cvut [dot] cz;
 7. aktuální provozní doba oddělení pro ubytování SÚZ ČVUT a hospodářů/řek jednotlivých kolejí jsou k dispozici na webových stránkách SÚZ ČVUT, viz odkaz https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani;
 8. provozní doby pokladních míst na SÚZ ČVUT jsou k dispozici na webových stránkách SÚZ ČVUT viz. odkaz https://www.suz.cvut.cz/cz/provozni-doba-pokladnich-mist.

XI. Slovník pojmů

Tam, kde je u pojmů v tomto dokumentu uvedeno jednotné číslo, platí totéž i pro množné číslo a obráceně a tam, kde je v tomto dokumentu uvedený mužský rod, platí totéž i pro ženský rod a střední rod a obráceně.

Čestné prohlášení pro nezletilé
Dokument, který neplnoletému studentovi umožní být ubytován na koleji, pokud mu je ubytování na koleji přiděleno. Dokument musí být notářsky ověřen, anebo musí mít ověřené podpisy, viz CzechPOINT v ČR, kde bude podepsán a ověřen alespoň jeden zákonný zástupce studenta. U zahraničního studenta je možnost si nechat ověřit daný dokument na české ambasádě v zemi, odkud student pochází.
E-mail v ISKAM4
E-mailová adresa, kterou si student zadá do ISKAM4, na kterou ubytovatel studentovi posílá informace týkající se jeho ubytování a na které je student povinen s ubytovatelem komunikovat.
Inkaso
Jedná se o formu úhrady ubytovacích služeb a poplatků s nimi souvisejících. Ubytovaný si inkaso zřídí ve své české bance a nesmí zapomenout zvolit takovou výši limitu, aby mu pokryla všechny služby účtované na vrub jeho účtu na koleji.
Jistota rezervační
Je ve výši 3500 Kč. Student (klient) si jejím uhrazením na konto v ISKAM4 potvrzuje přidělené ubytování na koleji nebo rezervaci na koleji v souladu s ubytovacími dokumenty. Je využita též jako pokuta ve výši rezervační jistoty v souladu s tímto dokumentem a Všeobecnými ubytovacími podmínkami.
Jistota ubytovací
„Kryje“ finančně po celou dobu pobytu na koleji ubytování studenta (klienta). Je z ní čerpáno v případě nezaplacení ubytování na koleji v předepsaném termínu. Ubytovací jistota činí 30násobek denní sazby za ubytování dle platného ceníku, minimální výše je 3500 Kč. Pokud již má student (klient) na kontě v ISKAM4 složenu rezervační jistotu, doplatí pouze rozdíl do 30násobku ceny ubytování.
Rezervace ubytování
Ubytovaný, který bydlí k termínu rezervací ubytování na koleji a který má nárok na provedení rezervace ubytování. Rezervace se provádějí na konkrétní kolej a pokoj. Rezervace ubytování se provádějí v souladu s ubytovacími dokumenty na další akademický rok nebo na letní prázdniny.
Single-use ubytování
Samostatné ubytování na dvoulůžkovém pokoji, kdy ubytovaný platí 1,7násobek ceny za ubytování na jedno lůžko.
Single
Jednolůžkový pokoj v rámci kolejí ČVUT.
Student ČVUT
Student 1. ročníku po zápisu na ČVUT a studenti ostatních ročníků ČVUT.
Ubytovaný
Klient (např. student), který má uzavřenu smlouvu o ubytování s ubytovatelem.
Ubytovatel
SÚZ ČVUT v Praze.
Uchazeč
Uchazeč o studium na ČVUT je osoba s podanou přihláškou ke studiu na ČVUT, která je zařazená do přijímacího řízení, tj. přihláška je zaplacená, tato osoba má svůj kód přihlášky a své heslo, které si nastavila ke své elektronické přihlášce v aplikaci www.prihlaska.cvut.cz. Toto heslo platí i pro přihlášení do ubytovacího systému ISKAM4 pro podání žádosti o ubytování.
Žádost o ubytování
Žádost o ubytování si podává žadatel o ubytování, který na koleji nebydlí nebo který nemá provedenu rezervaci. Žádost o ubytování se podává v ubytovacím systému ISKAM4 a je zpoplatněna dle Ceníku náhrad. Ubytování je přiděleno pouze ze zaplacené žádosti o ubytování.
Blacklist
Seznam osob dříve bydlících na kolejích ČVUT, u nichž je z rozhodnutí vedení SÚZ ČVUT vyloučeno další ubytovaní na kolejích obvykle z důvodu opakovaného nedodržování podmínek ubytování.

 

 

 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze, v. r.

Bc. Michal Vodička, ředitel SÚZ ČVUT v Praze