Příloha č. 1 Scénáře ubytování

POSTUPY A PRAVIDLA PŘI UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH
SÚZ ČVUT V PRAZE PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

tento dokument upravuje postup pro získávání ubytování a podmínky pro přidělování ubytování na kolejích spravovaných Správou účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „SÚZ ČVUT“)

 1. Přidělování ubytování na kolejích probíhá dle následujících priorit:
  1. ubytovací místa jsou nejdříve přidělována studentům a absolventům ČVUT a dalším studujícím, kteří již na kolejích ubytování mají a kteří provedou rezervaci (viz bod III. dále) na další rok;
  2. ubytovací místa jsou dále přidělována vždy studentům ČVUT, kteří si podají žádost o ubytování (viz bod IV. dále);
  3. v případě volných kapacit po obsazení míst podle předchozích bodů jsou ubytovací místa dále poskytována studentům jiných vysokých škol nebo školských zařízení či studijních programů a dále v souladu s dalšími předpisy SÚZ ČVUT (v případě volných kapacit je ubytování umožněno i nestudujícím zájemcům o ubytování);
  4. jako doplňující kritérium se pro rok 2022/2023 při přidělování ubytovacího místa zohledňuje též časová dostupnost, která vychází z trvalého bydliště zájemce o ubytování.

 1. Zájemci o ubytování si mohou vybírat z dostupné nabídky ubytovacích míst na kolejích spravovaných SÚZ ČVUT v Praze:
  1. Koleje Strahov, umístěné v Praze 6 - Břevnově, koleje jsou dostupné z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 15 min. prostřednictvím MHD;
  2. Koleje Podolí, umístěné v Praze 4 - Podolí, dostupné z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 30 min. prostřednictvím MHD;
  3. Kolej Masarykova, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej se nachází přímo v kampusu ČVUT v Dejvicích;
  4. Kolej Sinkuleho, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej se nachází přímo v kampusu ČVUT v Dejvicích;
  5. Kolej Dejvická, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej se nachází přímo v kampusu ČVUT v Dejvicích;
  6. Kolej Orlík, umístěná v Praze 6 - Dejvicích, kolej je dostupná z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 10 min. pěšky;
  7. Kolej Hlávkova, umístěná v Praze 2 – Novém městě, kolej je dostupná z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 20 min. prostřednictvím MHD;

(bližší informace ke kolejím viz www.suz.cvut.cz/koleje);

  1. ubytování na koleji Bubenečská, umístěná v Praze 6 – Dejvicích, dostupná z kampusu ČVUT v Dejvicích v dosahu cca 10 min. pěšky, bude z důvodu rekonstrukce umožněno až v průběhu akademického roku 2022/23.

 1. Rezervace ubytování na koleji

Studenti a absolventi ČVUT a další ubytovaní, kteří již na koleji bydlí na základě ubytovací smlouvy, si v případě zájmu o ubytování v dalším akademickém roce provedou REZERVACI ubytování; rezervace ubytování bude umožněna primárně studentům a absolventům ČVUT, dále studentům jiných veřejných VŠ, dalších škol, školských zařízení a studijních programů a dále dle vnitřních předpisů SÚZ ČVUT. Ubytovaní, kteří již na koleji bydlí na základě ubytovací smlouvy a kterým nebude (v ISKAM4) umožněna rezervace (např. nestudující), si v případě zájmu o ubytování v dalším roce podávají žádost postupem dle bodu IV.

  1. Rezervace ubytování se provádí prostřednictvím elektronického informačního systému ISKAM4 v několika kolech s volbou ubytovacích míst, a to nejprve je umožněno ubytovaným rezervovat stávající ubytovací místo („vlastní lůžko“), pokud je v režimu celoročního nebo dlouhodobého ubytování (smlouva o ubytování do 4.9.2023 nebo do 31.8.2024), v dalším kole je dále umožněno rezervovat jiné ubytovací místo („volné lůžko“), pokud je v režimu celoročního nebo dlouhodobého ubytování, v dalším kole je umožněno rezervovat stávající ubytovací místo („vlastní lůžko“), pokud je v režimu ubytování do konce letního semestru (smlouva o ubytování do 30.6.2023) a v posledním kole jiné ubytovací místo („volné lůžko“) v režimu ubytování do konce letního semestru (termíny kol viz Harmonogram ubytování a ISKAM4);
  2. více informací ohledně rezervací ubytování je k dispozici na webu SÚZ ČVUT (www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani);
  3. rezervaci ubytování pro akademický rok 2022/23 si zájemci o ubytování mohou provést v období od 9.5.2022 do 20.6.2022 včetně;
  4. absolventi ČVUT si provádějí rezervaci u hospodářky dané koleje (podmínkou rezervace je dodání kopie diplomu z ČVUT ne staršího 5 let, kterou lze zaslat e-mailem);
  5. páry si společné ubytování rezervují u hospodářky příslušné koleje;
  6. ubytovaný student ČVUT může požádat o prodloužení své smlouvy o ubytování u hospodářky dané koleje, u ostatních studentů a dalších ubytovaných je toto prodloužení možné pouze v rámci aktuálního AR;
  7. v případě odůvodněné nepřítomnosti na koleji v době provádění rezervací ubytování (nemoc, zahraniční stáž apod.), může student o rezervaci ubytování požádat na e-mail: ubytovani [at] cvut [dot] cz
  8. na základě zadané rezervace SÚZ ČVUT přidělí ubytovací místo, rozhodnutí obdrží zájemce přes ISKAM4, sms nebo e-mail; přidělení ubytování je podmíněno kontrolou složené peněžní jistoty ze strany zájemce o ubytování (zájemce by měl mít jakožto ubytovaný peněžní jistotu již složenou), k datu 26.7.2022 proběhne kontrola složení peněžní jistoty (v případě složení peněžní jistoty v ISKAM4 musí být k tomuto datu peněžní jistota na kontě v ISKAM4 v plné výši); peněžní jistota je stanovena ve výši 3.500,- Kč nebo v případě ubytování studentů v rámci stáží a výměnných pobytů ve výši 5.500,- Kč; úhradu lze provést doplněním stavu peněžního konta v ISKAM4 nejméně do uvedené výše nebo platbou viz dále bod V. písm. f. tohoto dokumentu; nedojde-li k potvrzení rezervace složením peněžní jistoty v plné výši a v termínu, k rezervaci nebude přihlíženo;
  9. složená peněžní jistota případně navýšený stav peněžního konta ISKAM4 o částku představující peněžní jistotu zůstávají takto složené/navýšené na kontě kauce v ISKAM4 i po dobu případného dočasného odhlášení (odchodu) ubytovaného z kolejí (např. v době letních prázdnin), tedy peněžní jistota zůstává složená/navýšená na kontě kauce v ISKAM4 od okamžiku potvrzení rezervace ubytování až do nástupu k ubytování; v případě žádosti ubytovaného o vrácení peněžní jistoty bude peněžní jistota vrácena, avšak zaniká rezervace ubytovacího místa;
  10. pokud si ubytovaný nezadá rezervaci včas, musí podat novou žádost o ubytování na koleji viz bod IV;
  11. provedení rezervace nezakládá nárok na ubytování, nárok na ubytování vzniká rozhodnutím SÚZ ČVUT o přidělení ubytování za splnění podmínky složení peněžní jistoty.

 1. Žádost o ubytování na koleji

Noví zájemci o ubytování na kolejích si v případě zájmu o ubytování podávají ŽÁDOST. SÚZ ČVUT vždy vyhoví žádosti studentů ČVUT o ubytování (nevylučují-li to zvláštní důvody dané vnitřními předpisy např. viz písm. m) dále); v případě žadatelů z řad studentů jiných VŠ, školských zařízení nebo studijních programů nebo v případě nestudujících žadatelů jsou žádosti vyhodnocovány v souladu s prioritami dle čl. I výše a v souladu s vnitřními předpisy a postupy SÚZ ČVUT, další informace lze získat na ubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:#0563c1; text-decoration:underline".

  1. Žádosti o přidělení ubytování na kolejích se podávají prostřednictvím elektronického informačního systému ISKAM4;
  2. studenti ČVUT se do ISKAM4 přihlásí prostřednictvím přihlašovacích údajů shodných s údaji pro přihlášení do  https://usermap.cvut.cz/ nebo prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které si nastavili při zadávání přihlášky na webu ČVUT; žadatelé o ubytování, kteří nejsou studenty ČVUT, musí před podáním žádosti ještě provést v ISKAM4 registraci (postup viz www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/jak-ziskat-ubytovani);
  3. o ubytování na kolejích ČVUT je možné žádat v průběhu celého roku;
  4. součástí podání žádosti o ubytování je zaplacení nevratného poplatku za zpracování žádosti o ubytování ve výši 300,- Kč, poplatek se hradí doplněním hlavního konta v ISKAM4, resp. provedením platby viz bod V. písm. f) tohoto dokumentu, informace o způsobu úhrady poplatku obdrží žadatel e-mailem po podání žádosti;
  5. žadatel si může v žádosti o ubytování zadat jím preferovanou kolej a kolej preferovanou na druhém místě; při přidělování ubytovacího místa na koleji bude pro rok 2022/23 zohledněno mj. kritérium dle bodu I. písm. d) těchto podmínek (možnost případného následného přestupu mezi kolejemi viz dokument Všeobecné ubytovací podmínky);
  6. žadatel může podat pouze jednu žádost, v případě opakované žádosti budou nejprve vyřízeny žádosti ostatních zájemců o ubytování;
  7. žádosti o ubytování podané od 3.1.2022 do 12.8.2022 budou vyhodnoceny hromadně v termínu od 13.8.2022 do 16.8.2022; žadatelé obdrží informaci o vyhodnocení žádostí po 16.8.2022, a to prostřednictvím ISKAM4, sms nebo e-mailu; žádosti o ubytování podané po 12.8.2022 budou vyhodnocovány postupně podle jejich podání, a to zpravidla do 7 pracovních dnů;
  8. na základě podané žádosti rozhodne SÚZ ČVUT o přidělení ubytovacího místa, žadatel následně potvrdí zájem o ubytování zaplacením vratné peněžní jistoty; peněžní jistota je stanovena ve výši 3.500,- Kč nebo v případě ubytování studentů v rámci stáží a výměnných pobytů ve výši 5.500,- Kč; úhradu lze provést doplněním stavu peněžního konta v ISKAM4 nejméně do výše peněžní jistoty nebo platbou viz bod V. písm. f) tohoto dokumentu dále (informace o termínu a způsobu úhrady peněžní jistoty můžou být zasílány žadatelům též společně s rozhodnutím o přidělení ubytovacího místa); termín pro složení peněžní jistoty pro žadatele podávající žádosti do 12.8.2022 je stanoven na 23.8.2022; žadatelé podávající žádost později obdrží informaci o termínu složení peněžní jistoty prostřednictvím informační sms nebo e-mailu; podmínky případného vrácení peněžní jistoty viz bod VI.;
  9. pokud žadatel nesloží peněžní jistotu (v plné výši, v termínu a jedním z možných způsobů platby), bude jeho žádost zrušena; po zrušení žádosti z důvodu nepotvrzení přidělení ubytovacího místa z důvodu neuhrazení peněžní jistoty ze strany žadatele, může žadatel svoji žádost opakovat podle postupu uvedeného výše; opakované žádosti o ubytování se vyřizují až po vypořádání žádostí o ubytování všech žadatelů s dříve podanými žádostmi, kteří žádají o ubytování poprvé;
  10. SÚZ ČVUT může ve zvláštním režimu vyhovět žádosti o ubytování studentovi, který má závažné zdravotní, sociální nebo jiné důvody; tyto důvody musí student ke dni podání žádosti o ubytování prostřednictvím ISKAM4 též doložit a sdělit písemně na adresu ubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:#0563c1; text-decoration:underline";
  11. žadatelé o ubytování se specifickými potřebami dle klasifikace www.elsa.cvut.cz/student/kategorie-studentu/ si podávají žádost postupem viz bod IV. písm. a) a navíc si podávají ještě písemnou žádost prostřednictvím e-mailu ubytování@cvut.cz, ve které uvedou specifikaci svých potřeb a své omezení doloží uznatelným dokladem viz www.elsa.cvut.cz/student/uznatelny-doklad/; každá takto podaná žádost bude SÚZ ČVUT individuálně posuzována s ohledem na vhodné volné ubytovací kapacity;
  12. požádá-li zástupce ČVUT a/nebo zástupce studentských organizací ČVUT (Studentské unie) o ubytování konkrétní osoby nebo o single ubytování pro konkrétní osobu, může SÚZ ČVUT vyhovět žádosti a ubytovat danou osobu případně přidělit single ubytování bez navýšení ceny pro single ubytované, přičemž osoba spadající pod tyto kategorie, musí mít v ISKAM4 podanou žádost o ubytování (případně provedenou rezervaci viz bod III) a současně musí být zažádáno na adresu: ubytovani [at] cvut [dot] cz , ubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:#0563c1; text-decoration:underline"počet takovýchto žádostí je omezen na 60 ubytovacích míst pro všechny koleje SÚZ ČVUT;
  13. žádost o ubytování na koleji podanou zájemcem o ubytování, který dříve porušil smlouvu o ubytování a byl na tomto základě z ubytování na kolejích vyloučen a/nebo je na tzv. blacklistu, bude posuzována individuálně a může být bez dalšího zamítnuta;
  14. žádost o ubytování na koleji s nepravdivými údaji, s neúplnými údaji, nebo vícenásobná žádost (několik žádostí jedné osoby podané současně) bude vyřazena z evidence;
  15. podáním žádosti nevzniká žadateli nárok na ubytování, nárok na ubytování vzniká rozhodnutím SÚZ ČVUT o přidělení ubytování a úhradou peněžní jistoty.

 1. Nástup k ubytování na koleji

Ubytování na kolejích je zahájeno nástupem k ubytování, které se provádí v ubytovací kanceláři na koleji přidělené na základě rozhodnutí SÚZ ČVUT o přidělení ubytovacího místa a po vzniku nároku na ubytování. V akademickém roce 2022/23 je řádný termín nástupů na kolej v období od 5.9.2022 do 16.9.2022 včetně.

  1. Dokumenty nezbytné k předložení při nástupu k ubytování na kolej:
 • občané ČR předkládají občanský průkaz nebo cestovní pas;
 • osoby, které nejsou občany ČR, předkládají buď pas, nebo povolení k pobytu, a dále předkládají osobně vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek pro potřeby cizinecké policie ČR (viz www.suz.cvut.cz/cz/dokumenty-0);
 • 1 x průkazové foto pro potřeby vystavení ubytovacího průkazu (tzv. kolejenky);
 • v případě osoby mladší 18 let Čestné prohlášení zákonného zástupce se souhlasem k ubytování (lze použít formulář viz www.suz.cvut.cz/cz/dokumenty-0), podpis zákonného zástupce musí být úředně ověřen (notářem, u Czechpoint apod.)
 • potvrzení o studiu na vysoké škole (ne starší než 14 kalendářních dnů), studenti ČVUT dokládají záznamem v ISKAM4; potvrzení o studiu může být doloženo i později viz dále bod b.;

  1. studenti ČVUT mají studijní údaje načteny automaticky v ISKAM4, v takovém případě potvrzení o studiu nepředkládají; pokud data z nějakého důvodu načtena v ISKAM4 nejsou, prokazuje se student platným průkazem ČVUT nebo aktuálně vydaným potvrzením o studiu (ne starším 14 kalendářních dnů); pokud student (i jiné veřejné VŠ) při nástupu k ubytování neprokáže, že je studující, může doložit potvrzení o studiu nejpozději do 26.9.2022, přičemž ode dne ubytování mu bude účtováno kolejné (cena pro studující); potvrzení o studiu lze zaslat i e-mailem přímo hospodářce koleje, přičemž postačí zaslat e-potvrzení s elektronickým podpisem školy nebo scan originálu potvrzení o studiu; pokud ubytovaný nejpozději do 26.9.2022 potvrzení o studiu nedoloží, tj. nepředloží osobně nebo nezašle e-mailem hospodářce příslušné koleje, bude mu zpětně doúčtována cena za ubytování (cena pro nestudující), a to ode dne nástupu k ubytování do konce září, resp. bude mu doúčtována částka představující rozdíl ceny za ubytování oproti ceně kolejného za září, tuto částku bude ubytovaný povinen doplatit spolu s platbou za ubytování v následujícím měsíci; od 1.10.2022 hradí ubytovaný cenu za ubytování až do doložení potvrzení o studiu;
  2. absolvent ČVUT může na kolejích SÚZ ČVUT bydlet ještě 5 let po absolvování studia za sníženou cenu (cena za ubytování -10 %), v tom případě doloží kopii diplomu z ČVUT (lze zaslat i e-mailem); kopii diplomu lze předložit/zaslat e-mailem nejpozději do 26.9.2022; v případě, že absolvent nedoloží nejpozději do 26.9.2022 kopii diplomu z ČUVT, případně nezašle e-mailem hospodářce příslušné koleje, bude mu zpětně doúčtována cena za ubytování tak, aby uhradil plnou cenu za ubytování bez snížení o 10%, a to ode dne nástupu k ubytování do 30.9.2022; tuto doúčtovanou částku bude ubytovaný povinen doplatit spolu s platbou za ubytování v následujícím měsíci; od 1.10.2022 hradí absolvent cenu za ubytování (bez snížení pro absolventy) až do doložení kopie diplomu z ČVUT;
  3. při nástupu k ubytování na koleji uzavírá ubytovaný se SÚZ ČVUT Smlouvu o ubytování, jejíž přílohou jsou Všeobecné ubytovací podmínky, a dále uzavírá Dodatek ke Smlouvě o ubytování týkající se pojištění vneseného majetku; pojistné se hradí s první platbou za ubytování ve výši dle ceníku (240,- Kč nebo 310,- Kč ročně dle volby pojistného viz Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb) a je platné na celý akademický rok, přičemž pojistné je nevratné (a to i pro případ, že by se ubytovaný z koleje odhlásil);
  4. ubytovaný obdrží při nástupu k ubytování informaci o výši ceny za ubytování za měsíc září a o výši dalších poplatků; kolejné/ cenu za ubytování/sníženou cenu za ubytování pro absolventy, pojistné a další stanovené poplatky je ubytovaný povinen uhradit nejpozději do 26.9.2022 způsobem uvedeným v následujícím odstavci;
  5. platby kolejného, ceny za ubytování, snížené ceny za ubytování pro absolventy, dalších poplatků, paušálních plateb, pojistného i peněžní jistoty atd. je možné hradit zadáním inkasa z peněžního konta v ISKAM4 nebo bezhotovostně, prostřednictvím platební brány GoPay přímo z ISKAM4, bezhotovostní platbou na bankovní účet SÚZ ČVUT u Komerční banky č.ú.: 27-4082130287/0100,  IBAN:CZ2001000000274082130287, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX s variabilním symbolem, který je žadateli automaticky vygenerován v ISKAM4 nebo platební kartou na jednom z pokladních míst SÚZ ČVUT (koleje Strahov – centrální recepce, Masarykova kolej – recepce, koleje Podolí – ubytovací kancelář);
  6. veškeré platby pro akademický rok 2022/23 viz www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik;
  7. v případě, že se zájemce o ubytování s přiděleným ubytovacím místem a vzniklým nárokem na ubytování nemůže dostavit k nástupu k ubytování v řádném termínu, oznámí toto skutečnost písmeně e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] czubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:#0563c1; text-decoration:underline" a dostaví se k nástupu v dodatečném termínu individuálně sjednaném, ubytování bude v takovém případě zahájeno ke dni 16.9.2022 včetně stanovení ceny za ubytování; v případě vzniku nároku na ubytování později než ke dni zahájení řádných nástupů k ubytování, bude termín nástupu k ubytování dojednán individuálně e-mailem při zpracování žádosti s oddělením správy ubytování SÚZ ČVUT na e-mailové adrese: ubytovani [at] cvut [dot] cz
  8. studenti (pouze občané ČR) s celoročním ubytováním se stejným místem ubytování jako předchozí rok mohou podepsat ubytovací smlouvu a další dokumenty potřebné k nástupu po dohodě s hospodářkou příslušné koleje i dříve než 5.9. 2022, ubytování na další rok bude zahájené k 5.9.2022 a ubytovaný se v tom případě již nemusí dostavit k nástupu k ubytování na kolejích;
  9. pokud má ubytovaný zájem o „single ubytování“ tj. sám na dvoulůžkovém pokoji, žádá o ně u hospodářky dané koleje v termínu od 17.10.2022 viz též Harmonogram ubytování; ubytovanému bude vyhověno až po uspokojení všech žádostí o ubytování s ohledem na volné kapacity na dvoulůžkových pokojích v rámci kolejí ČVUT, přičemž cena za single use bude navýšena o 70%;
  10. SÚZ ČVUT může výjimečně v odůvodněných případech rozhodnout o změně ubytovacího místa, a to ještě před nástupem zájemce o ubytování k ubytování na kolejích;
  11. práva a povinnosti ubytovaných upravují Všeobecné ubytovací podmínky případně Domovní řády kolejí.

 1. Zrušení žádostí a rezervací zájemci o ubytování, vrácení peněžní jistoty

 1. Ubytovaný podává žádost o zrušení rezervace nebo žádosti o ubytování vždy písemně e-mailem na adrese: ubytovani [at] cvut [dot] cz
 2. pokud má rezervující ubytovaný složenou peněžní jistotu, nenastoupí k ubytování a písemně oznámí zrušení nástupu na kolej do termínu výsledků přidělování ubytování na koleji (včetně) viz Harmonogram ubytování, bude jeho rezervace zrušena a má nárok na vrácení peněžní jistoty v plné výši;
 3. pokud si rezervující ubytovaný požádá o zrušení rezervace ubytování po termínu výsledků přidělování ubytování na koleji a do posledního dne řádných nástupů na kolej (včetně), bude mu přidělené ubytování na koleji zrušeno a má nárok na vrácení peněžní jistoty po odečtení stornopoplatku uvedeném v Ceníku náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb viz www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik;
 4. pokud má ubytovaný, kterému bylo přiděleno ubytování na koleji na základě žádosti o ubytování na koleji, již složenou peněžní jistotu a písemně požádá o zrušení přiděleného ubytování na koleji nejpozději do posledního dne řádných nástupů (včetně), bude mu přidělené ubytování na koleji zrušeno a peněžní jistota mu bude vrácena po odečtení stornopoplatku viz www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik;
 5. pokud student bez písemného udání důvodů nenastoupí v řádném termínu nástupů na kolej, peněžní jistota propadá ve prospěch SÚZ ČVUT;
 6. pokud se student dozví o přiděleném ubytování na koleji po řádných nástupech (e-mail nebo SMS) a má již složenou peněžní jistotu, a zároveň písemně zruší ubytování do data nahlášeného nástupu včetně, bude mu peněžní jistota v plné výši vrácena;
 7. pokud student ukončí nebo přeruší studium nebo odjíždí na studijní pobyt do zahraničí a požádá o zrušení rezervace nebo žádosti o ubytování s dodáním potvrzení o ukončení či přerušení studia nebo potvrzení o studiu v zahraničí, bude mu peněžní jistota v plné výši vrácena; pokud se jedná o studenta ČVUT, který má informace o ukončení nebo přerušení studia načteny v ISKAM4, není potvrzení požadováno;
 8. pokud student nemůže na kolej nastoupit z mimořádných důvodů, žádá vždy písemně e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:#0563c1; text-decoration:underline" o zrušení rezervace nebo žádosti o ubytování a vrácení peněžní jistoty; žádost musí být konkrétně zdůvodněna a doložena, o udělení výjimky rozhoduje SÚZ ČVUT.
 9. student, který vyjíždí na studijní zahraniční pobyt v průběhu akademického roku, si může nejpozději 14 kalendářních dnů před svým odjezdem rezervovat ubytování na svém pokoji na termín návratu (v tomtéž akademickém roce) ze zahraničního pobytu; student si takto rezervuje ubytování na koleji na ubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:#0563c1; text-decoration:underline" a dokládá potvrzením o studijním zahraničním pobytu; rezervaci ubytování si student potvrdí ponecháním peněžní jistoty v dispozici ubytovatele;
 10. pokud má student na stáži potvrzenou rezervaci ubytování a nemá zájem na koleje nastoupit, může písemně (e-mailem) rezervaci ubytování zrušit nejpozději 30 kalendářních dní před plánovaným nástupem na koleje, v tomto případě bude jeho rezervace ubytování zrušena a peněžní jistota mu bude vrácena v plné výši; pokud student písemně (e-mailem) zruší rezervaci ubytování méně než 30 dní před plánovaným nástupem na koleje, bude mu peněžní jistota vrácena po odečtení stornopoplatku ve výši uvedené v Ceníku náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb viz www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik, pokud student na stáži nenastoupí v plánovaném termínu na kolej bez písemného udání důvodů, peněžní jistota propadá ve prospěch SÚZ ČVUT.

 1. Ubytování pro stáže a výměnné pobyty

  1. Studenti přijíždějící na stáž nebo v rámci studijního výměnného pobytu jsou pro potřeby přidělování ubytování rozdělováni do kategorií: (i) student ČVUT a (ii) student jiné VŠ nebo školy/studijního programu; pro studenty na stážích a výměnných pobytech je stanoven specifický způsob pro přihlášení do ISKAM4;
  2. žádost o ubytování na koleji se podává podle postupu uvedeného v bodě IV, žadatelé se hlásí do pořadníku Erasmus + další kategorie (letní/zimní semestr apod.);
  3. informace pro zájemce o ubytování v rámci stáží a studijních výměnných pobytů viz ubytovani [at] cvut [dot] cz.

 1. Ubytování v době zkoušek a v době prázdnin

 1. V průběhu zkouškového období a letních prázdnin, bude studentovi ČVUT poskytnuto ubytování po dobu 2 nocí pro vykonání každé zkoušky;
 2. ubytování na koleji bude poskytnuto v ceně kolejného (pro studující), student nemusí dokládat potvrzení o účastni na zkoušce;
 3. ubytování bude poskytnuto na koleji, na které byl student v aktuálním akademickém roce ubytován a nebude-li to možné z provozních důvodů, zajistí SÚZ ČVUT ubytování na koleji jiné;
 4. ubytování na koleji je nutné objednat e-mailem minimálně 2 pracovní dny předem u hospodářky příslušné koleje; e-mailové kontakty na jednotlivé koleje viz www.suz.cvut.cz/cz/koleje;
 5. pokud chce student bydlet na koleji v období letních prázdnin, je možná délka ubytování kratší než 30 dnů; minimální délka studentského ubytování o prázdninách je 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů; ubytování kratší než 30 dnů může být poskytnuto pouze jako single use ubytování nebo se spolubydlícím na srovnatelné období ubytování, pokud není individuálně domluveno jinak; ubytování se v tomto případě domlouvá s hospodářkou koleje, případně e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] cz.

 1. Základní informace o kolejném/ceně za ubytování a o délce ubytovacích smluv

  1. Veškeré informace týkající se cen ubytování včetně okruhu osob, na které se jednotlivé ceny vztahují viz: www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik.

  1. Pro akademický rok 2022/23 je standardní délka ubytování, tj. doba platnosti ubytovacích smluv stanovena takto:
 • ubytování do konce zkouškového období v letním semestru – 5.9.2022 - 30.6.2023;
 • ubytování celoroční, tj. do konce letních prázdnit – 5.9.2022 - 4.9.2023
 • ubytování dlouhodobé na dobu určitou – 5.9.2022 - 31.8.2024.

 1. Další informace

  1. Další dokumenty jako např. Všeobecné ubytovací podmínky, Domovní řády apod. viz www.suz.cvut.cz/cz/dokumenty-0;
  2. aktuální termíny k ubytování viz Harmonogram ubytování na rok 2022/2023;
  3. ceny kolejného (pro studující) i ceny ubytování pro nestudující (cena za ubytování), poplatky, služby a další platby atd. viz ceníky  www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik;
  4. aktuality k ubytování jsou k dispozici na webových stránkách SÚZ ČVUT viz odkaz www.suz.cvut.cz/cz/aktuality;
  5. odpovědi na nejčastější otázky související s ubytováním jsou k dispozici na webových stránkách SÚZ ČVUT, viz odkaz www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/faq;
  6. důležité e-mailové adresy: adresa pro komunikaci s oddělením pro ubytování SÚZ ČVUT je ubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:#0563c1; text-decoration:underline", adresa podpory k informačnímu systému ISKAM4 je: iskam [at] suz [dot] cvut [dot] cz
  7. aktuální úřední hodiny oddělení pro ubytování SÚZ ČVUT a hospodářek jednotlivých kolejí jsou k dispozici na webových stránkách SÚZ ČVUT, viz odkaz www.suz.cvut.cz/cz/koleje;
  8. provozní doby pokladních míst na SÚZ ČVUT jsou k dispozici na webových stránkách SÚZ ČVUT.

………………………………………                                                                 ………………………………………………                        

  Bc. Michal Vodička, v. r.                                                                 doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v.r.        
       ředitel SÚZ ČVUT                                                                                     rektor ČVUT v Praze