SCÉNÁŘ UBYTOVÁNÍ
na kolejích a v dalších objektech
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Tento dokument je vydáván na základě Ubytovacího řádu Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“), přičemž ve smyslu čl. 2, odst. 2, jej vydává rektor ČVUT po projednání v Akademickém senátu ČVUT. Účelem tohoto dokumentu je ve smyslu Ubytovacího řádu dále určit postupy, pravidla a způsoby poskytování ubytování v objektech vlastněných ČVUT, a to zejména studentům a absolventům ČVUT a dále též studentům a absolventům jiných vysokých škol a jiných školských zařízení, jakož i dalším osobám (dále též „žadatelé o ubytování“), to vše na základě a v souladu s dále stanovenými pravidly, dokumenty a dalšími prováděcími předpisy.

Článek I.

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ jakožto organizační součást ČVUT (dále jen „SÚZ ČVUT“) spravuje koleje a další objekty, ve kterých poskytuje ubytování, a to zejména

 • Koleje Strahov, Koleje Podolí, Kolej Masarykova, Kolej Sinkuleho, Kolej Dejvická, Kolej Bubenečská, Kolej Orlík, Kolej Hlávkova
 • Novoměstský hotel

(společně dále jen „koleje“).
Ředitel SÚZ ČVUT může pro akademický rok určit, které objekty budou využívány celoročně a které jen částečně (např. stáže, výměnné pobyty v letních měsících), nebo které objekty nebudou v odůvodněných případech využity vůbec (např. úsporná opatření, opravy, rekonstrukce) nebo budou využity k jiným účelům.

Článek II.

Studenti a absolventi ČVUT mají nárok na získání ubytovacího místa na kolejích ve správě SÚZ ČVUT po splnění podmínek a náležitostí stanovených předpisy SÚZ ČVUT, tímto Scénářem a jeho přílohami, a to za cenově zvýhodněných podmínek. Pro jednotlivé akademické roky se stanoví pravidla a postupy pro poskytování a získávání ubytování na kolejích. Tato pravidla nesmí být diskriminační povahy a musí umožnit zejména následující:

 • pro aktuálně ubytované studenty a absolventy ČVUT stanovit zjednodušené podmínky opětovného získání ubytování na kolejích;
 • pro nově nastupující studenty ČVUT nebo nově žádající studenty ČVUT nastavit postup pro získání ubytování tak, aby za splnění objektivních podmínek (zejm. podání elektronické žádosti o ubytování v ISKAM4) získali ubytovací místo na kolejích;
 • pro studenty na výměnných studijních pobytech nebo stážích na ČVUT a v letních studijních programech poskytnout ubytovací místa dle možností a dostupnosti ubytovacích kapacit;
 • studentům ČVUT vykonávajícím zkoušku v průběhu zkouškového období poskytnout ubytování na dobu 2 nocí za cenu za ubytování pro studující;
 • studentům ČVUT se zvláštními požadavky a specifickými potřebami (např. ZTP) poskytnout a uzpůsobit ubytovací místa dle jejich potřeb a s ohledem na technické možnosti ubytovatele;
 • žadatelům o ubytování umožnit volbu koleje, případně volbu ubytovacího místa v rámci možností ubytovacích kapacit dle nastavených podmínek.

Po vyřízení všech žádostí o ubytování žadatelů, studentů ČVUT, na základě výše stanovených podmínek, bude SÚZ ČVUT poskytovat ubytování:

 • studentům dalších vysokých nebo jiných škol;
 • studentům nebo absolventům výměnných studijních pobytů nebo stáží žádajícím o ubytování za splnění nastavených podmínek a pravidel;
 • dalším osobám za účelem využití naplnění ubytovacích kapacit za nezvýhodněnou cenu.

Postupy a pravidla při ubytování na kolejích pro následující akademický rok, jakožto dokument zahrnující soubor informací o podávání rezervací a žádostí o ubytování na kolejích, o přidělování ubytovacích míst, o postupech a dokumentech potřebných k nástupu na ubytování na kolejích atd., to vše pro daný akademický rok, tvoří Přílohu č. 1 tohoto Scénáře.

Článek III.

O přidělení ubytovacího místa rozhoduje SÚZ ČVUT. Nárok na ubytování vzniká na základě rozhodnutí o přidělení ubytování a po složení rezervační jistoty žadatelem o ubytování. Příslušnými dokumenty se stanoví výše a způsoby úhrady peněžní jistoty, nastaví se podmínky podávání žádostí a rezervací ubytování a způsoby úhrady plateb spojených s ubytováním. Rektor ČVUT na návrh ředitele SÚZ ČVUT vydává Ceník kolejného, Ceník ubytování a Ceník ubytování pro zaměstnance ČVUT (dále jen „Ceníky“). Ceník kolejného se vydává po projednání se Studentskou unií ČVUT a po projednání Akademickým senátem ČVUT. Ředitel SÚZ ČVUT vydává Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb poskytovaných SÚZ ČVUT v Praze (dále jen „Ceník náhrad“) a Ceník za způsobené škody na majetku SÚZ ČVUT v Praze pro ubytované (dále jen „Ceník škod“). Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. tohoto Scénáře. Pro každý akademický rok je také vydáván Harmonogram ubytování (dále jen „Harmonogram“), přičemž Harmonogram pro následující akademický rok tvoří Přílohu č. 2 tohoto Scénáře.

Článek IV.

Na základě přidělení ubytovacího místa a jeho potvrzení žadatelem, uzavře žadatel o ubytování před nástupem k ubytování na kolejích Smlouvu o ubytování. Současně se Smlouvou o ubytování sjednává žadatel též pojištění věcí vnesených do místa ubytování. Další práva a povinnosti ubytovaného a poskytovatele ubytování jsou zakotveny ve Všeobecných ubytovacích podmínkách a v Domovních řádech jednotlivých kolejí. Všeobecné ubytovací podmínky tvoří přílohu č. 3 tohoto Scénáře. Domovní řády vydává ředitel SÚZ ČVUT, přičemž tyto dokumenty budou spolu se Smlouvou o ubytování vždy řádně zveřejněny tak, aby měl každý student ČVUT i jakýkoli další žadatel o ubytování možnost se s těmito dokumenty seznámit. Všeobecné ubytovací podmínky budou předloženy ubytovanému k seznámení nejpozději spolu s podpisem Smlouvy o ubytování. Všeobecné ubytovací podmínky obsahují zejména práva a povinnosti ubytovaných jako např. povinnost udržovat na kolejích pořádek, zdržet se nežádoucího jednání, právo na oddělené ubytování žen a mužů apod.

Článek V.

K ukončení ubytování na kolejích může dojít na základě skutečností uvedených ve Všeobecných ubytovacích podmínkách (např. uplynutí doby, na kterou byla sjednána smlouva o ubytování, ukončení nebo přerušení studia na vysoké škole, odjezdu na zahraniční stáž, výpovědi ubytovaného podané minimálně 30 kalendářních dnů předem, odhlášení ubytovaného z kolejí bez podané výpovědi, odstoupení ubytovatele např. pro neplacení kolejného, ničení majetku ČVUT apod.). Po ukončení ubytování předá ubytovaný zpět ubytovací místo ve stavu, v jakém jej převzal, další podmínky jako např. vrácení peněžní jistoty, náhrada škody v případě poškození vybavení ubytování apod., upravuje Domovní řád případně Všeobecné ubytovací podmínky.

Článek VI.

Studenti mají nárok na sníženou cenu za ubytování, absolventi ČVUT mají po dobu 5 let od absolvování nárok na přiměřenou slevu z ceny za ubytování. Výše ceny za ubytování pro studující je stanovena v Ceníku kolejného, a to vždy pro daný akademický rok. Výše dalších poplatků a plateb je stanovena v platném Ceníku náhrad. Ceníky stanoví platby za ubytování na kolejích. Ceník náhrad stanoví ceny za služby související s ubytováním (el. energie), také např. poplatky za přijetí a zpracování žádosti o ubytování, výši peněžní jistoty, výši pojistného apod. Ceník náhrad tvoří přílohu č. 4 tohoto Scénáře.

Článek VII.

SÚZ ČVUT může vydat další prováděcí předpisy k provedení případně k zajištění technické realizace ustanovení tohoto Scénáře.

Projednáno AS ČVUT dne 26. 4. 2023.

Účinnost od 2. května 2023.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze, v. r.

Bc. Michal Vodička, ředitel SÚZ ČVUT, v. r.

Přílohy:

 • Postupy a pravidla při ubytování na kolejích SÚZ ČVUT v Praze pro následující akademický rok,
 • Harmonogram ubytování pro následující akademický rok,
 • Všeobecné ubytovací podmínky,
 • Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb SÚZ ČVUT v Praze.