Nástupy k ubytování na kolejích ČVUT

Termíny řádných nástupů k ubytování na kolejích jsou uvedeny v Harmonogramu ubytování na příslušný akademický rok viz ceníky a dokumenty.

Další informace k nástupům lze dohledat v dokumentu Postupy a pravidla při ubytování na kolejích SÚZ ČVUT v Praze, část V. viz ceníky a dokumenty.

Dokumenty nezbytné k předložení při nástupu k ubytování na kolej:

  • osoby, které nejsou občany ČR, předkládají buď pas, nebo povolení k pobytu, a dále předkládají osobně vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek pro potřeby cizinecké policie ČR (viz ceníky a dokumenty);
  • 1 x průkazové foto pro potřeby vystavení ubytovacího průkazu (tzv. kolejenky);
  • v případě osoby mladší 18 let Čestné prohlášení zákonného zástupce se souhlasem k ubytování (lze použít formulář viz ceníky a dokumenty), podpis zákonného zástupce musí být úředně ověřen (notářem, u Czechpoint apod.);
  • potvrzení o studiu na vysoké škole (ne starší než 14 kalendářních dnů), studenti ČVUT dokládají záznamem v ISKAM4; potvrzení o studiu může být doloženo i později nejdéle však v termínu uvedeném v Pravidlech a postupech při ubytování na kolejích.

Studenti ČVUT mají studijní údaje načteny automaticky v ISKAM4, v takovém případě potvrzení o studiu nepředkládají; pokud data z nějakého důvodu načtena v ISKAM4 nejsou, prokazuje se student platným průkazem ČVUT nebo aktuálně vydaným potvrzením o studiu (ne starším 14 kalendářních dnů); pokud student (i jiné veřejné VŠ) při nástupu k ubytování neprokáže, že je studující, může doložit potvrzení o studiu později, přičemž ode dne ubytování mu bude účtováno kolejné tj. cena pro studující. Potvrzení o studiu lze zaslat i e-mailem přímo hospodářce koleje, přičemž postačí zaslat e-potvrzení s elektronickým podpisem školy, nebo scan originálu potvrzení o studiu. Pokud ubytovaný nejpozději ve stanoveném termínu potvrzení o studiu nedoloží, tj. nepředloží osobně nebo nezašle e-mailem hospodářce příslušné koleje, bude mu zpětně doúčtována cena za ubytování (cena pro nestudující) a následně hradí ubytovaný cenu za ubytování až do doložení potvrzení o studiu.

Absolventi ČVUT
Absolvent ČVUT může na kolejích SÚZ ČVUT bydlet ještě 5 let po absolvování studia za sníženou cenu viz ceníky a dokumenty v tom případě doloží kopii diplomu z ČVUT (lze zaslat i e-mailem); kopii diplomu lze předložit/zaslat e-mailem i později v termínu stanoveném v Postupech a pravidlech při ubytování na kolejích.

Smlouva o ubytování a další dokumenty
Při nástupu k ubytování na koleji uzavírá ubytovaný se SÚZ ČVUT Smlouvu o ubytování (text k seznámení je uveřejněn na ceníky a dokumenty). Pravidla ubytování na kolejích upravují Všeobecné ubytovací podmínky, které se pro ubytované stávají závaznými podpisem Smlouvy o ubytování, a dále též Domovní řády kolejí. Ubytovaný při nástupu na koleje uzavírá též Dodatek ke Smlouvě o ubytování týkající se pojištění vneseného majetku; pojistné se hradí s první platbou za ubytování ve výši dle ceníku viz Ceníky náhrad , poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb a je platné na celý akademický rok, přičemž pojistné je nevratné.

Platba kolejného za první měsíc ubytování
Ubytovaný obdrží při nástupu k ubytování informaci o výši ceny za ubytování za měsíc nástupu na koleje včetně informace o výši dalších poplatků zejména pojištění. Cenu za ubytování, pojistné a další stanovené poplatky uhradí ubytovaný při nástupu k ubytování na koleje nebo nejpozději do termínu stanoveného v Postupech a pravidlech pro ubytování na kolejích pod ztrátou zvýhodněné ceny kolejného v případě nedodržení termínu. V prvním měsíci ubytování, resp. v měsíci, kdy ubytovaný nastoupí k ubytování na kolejích, nelze provést platbu formou inkasa.

Odložený nástup na koleje
V případě, že se zájemce o ubytování nemůže dostavit k nástupu k ubytování v řádném termínu, oznámí tuto skutečnost písmeně e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] czclass="spamspan" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; line-height: inherit; color: rgb(0, 91, 170); text-decoration: none; cursor: pointer;" a dostaví se k nástupu v dodatečném termínu individuálně sjednaném. Cena za ubytování se v takovém případě hradí ode dne posledního dne řádných termínů nástupů k ubytování na kolejích. V případě kdy přidělené místo propadá a zájemce ztrácí na ubytovací místo nárok, stornopodmínky týkající se peněžní jistoty viz. dokumenty.
V případě vzniku nároku na ubytování později než ke dni zahájení řádných nástupů k ubytování viz. Harmonogram ubytování, bude termín nástupu k ubytování dojednán individuálně e-mailem při zpracování žádosti s ubytovacím oddělením SÚZ ČVUT na e-mailové adrese ubytovani [at] cvut [dot] czclass="spamspan" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; line-height: inherit; color: rgb(0, 91, 170); text-decoration: none; cursor: pointer;"a zájemce nastoupí k ubytování na kolejích dle individuální dohody.

Nástup některých kategorií ubytovaných z předchozího akademického roku
Studenti (pouze občané ČR) s celoročním ubytováním se stejným místem ubytování jako předchozí rok mohou podepsat Smlouvu o ubytování a další dokumenty potřebné k nástupu po dohodě s hospodářkou příslušné koleje i dříve než v termínu řádných nástupů k ubytování na kolejích a ubytovaný se v tom případě již nemusí dostavit k nástupu k ubytování v řádných termínech.