Odpovědi na otázky z veřejného jednání

HOSPODAŘENÍ  

Proč sestavujete rozpočet na letošní rok teď? Neměl by být již schválen před začátkem roku? 

SÚZ ČVUT sestavuje rozpočet dle pravidel ČVUT. Sestavování rozpočtu je vázáno na podkladové informace, které ČVUT získává od MŠMT (např. výše alokace rozpočtu). Tyto informace ČVUT dostává typicky až v únoru aktuálního roku.  

Opakujete, že se jedná o téma posledních 10 let. Kdo nese odpovědnost za to, že se 10 let jen mluví a nekoná? 

Jednoznačně nedostatek financí, který má celou řadu příčin.  

V porovnání ceny na metr čtvereční je Strahov dražší než některé byty. Myslíte si, že Strahov nabízí dostatečně kvalitní služby, které tuto cenu opodstatní? 

Jak bylo řečeno ve veřejném jednání, v rámci problematiky se kříží dva směry pohledu – komerční nájemné bydlení vs. poskytování ubytování jako služba. SÚZ ČVUT svým klientům poskytuje ubytování jako službu. Nelze proto přepočítávat cenu na metr čtvereční. Při tomto směru pohledu jsou kvality služeb dostatečné.  

Proč se zvyšuje kolejné pro všechny koleje stejně? 

Je to jeden z možných přístupů, který zajišťuje relativní spravedlnost. 

Když argumentujete i cenou ostatních kolejí, proč kvalitativně nejsou jak ty ostatní? Jasně, že údržba AMG mě bude stát víc, jak Fabie. 

Celkový stav budov a vybavení kolejí přímo souvisí s výší prostředků, které SÚZ ČVUT měla, má a bude mít k dispozici. Dlouhodobě nízké kolejné je hlavní příčinou tohoto stavu. 

Jaký je hygienický stanovený limit na minimální plochu pokoje pro dvě osoby? 

Stavba musí splňovat kritéria platná v době jejího vzniku, resp. kolaudace. To platí i pro hygienické požadavky. Na veřejném jednání se připomnělo, že bloky kolejí Strahov byly postaveny jako dočasné převlékárny. V legislativě není hygienicky stanovení limit pro vysokoškolské ubytování. Vyhláška MŠMT končí u limitů ubytování pro vyšší odborné školy. 

Proč se při otázce o transparentnosti financí odvoláváte na výroční zprávou, když hned na to řekněte, že vlastně vůbec není objektivní? Proč SÚZ ČVUT ve výročních zprávách lže? 

Nelže. Nikde také nezaznělo, že výroční zpráva není objektivní. Zmínilo se, že tabulka uveřejňovaná ve výroční zprávě týkající se hospodaření jednotlivých kolejí je zavádějící, protože neobsahuje veškeré náklady s provozem kolejí související. To ale není chybou ČVUT nebo SÚZ ČVUT, informace ve výroční zprávě jsou strukturované dle požadavků MŠMT. 

Mohli byste udělat něco jako prezentaci/dokument, kde byste vysvětlili vaše kroky s podklady a čísly? Odpovědi na diskusi a výroční zpráva nejsou dostatečné. 

Takový dokument existuje. Přehledné informace s vysvětlením kroků jednotlivých řešených problémů či každoroční přehledy SÚZ ČVUT předkládá orgánům tomu určeným a jejich zástupcům – Rektorátu ČVUT a Akademickému senátu ČVUT. Dále SÚZ ČVUT pravidelně komunikuje a odpovídá na dotazy orgánů Studentské unie ČVUT.   

Jak se díváte na petici, která nesouhlasí se stavem kolejí a zdražování, není to jen výkřik do tmy, jelikož to má přes 1000 podpisů...? 

Petice byla předána na Rektorát ČVUT, kde se všem otázkám věnovali pověření zaměstnanci. Také na SÚZ ČVUT byly všechny otázky evidovány. Díky potřebě Rektorátu ČVUT otázky dostatečně prodiskutovat bylo odloženo projednání ceníků Akademickým senátem ČVUT na další řádné zasedání, které se uskuteční 29. března 2023.   

Jsou v případě rekonstrukce bubenečské koleje vyžadovány po dodavatelských firmách penále za zcela zásadní nedodržování kvality a termínů? 

Ano, jsou.  

Proč se vyhýbáte uplatnění sankcí na úklidovou firmu, kde například v Podolí není schopná absolutně dodržovat smlouvu? Plísně apod. v koupelnách dost lidí odradí. 

Toto se samozřejmě děje a v této oblasti má SÚZ ČVUT rezervy. Byla zvýšena kontrola prostřednictvím vedoucích pracovníků SÚZ ČVUT.  

Plísně v koupelnách ne zcela souvisí s úklidem, nýbrž s režimem v koupelnách. Velká vlhkost bez pravidelného větrání přináší živnou půdu pro jejich růst. V dopisu ředitele bylo informováno o řešení hubení plísní firmou EKOSAN a také zveřejněna prosba o součinnost ubytovaných.  

Jakým způsobem mohly během covidu, když většina studentů nebyla na kolejích (nesvítila, nevařila, nesplachovala, nesprchovala se), koleje začít ztrácet peníze? 

Přesně z toho důvodu, že většina studentů nebyla na kolejích. Při omezeném provozu můžete výrazně omezit variabilní výdaje (úklid, skutečnou spotřebu energií), ale fixní výdaje (jako např. mzdy, zálohy na energie či pojištění aj.) snížíte jen velmi málo nebo vůbec.  Zároveň měl SÚZ ČVUT zavřené stravovací provozy.  

Zvažoval se audit SÚZ ČVUT? 

Toto není otázka na vedení SÚZ ČVUT, ale na vedení ČVUT. 

ŠTĚNICE 

Proč bylo přistoupeno k plošným postřikům, které byly odmítány? Dezinsekce všech bloků stojí 2 miliony Kč. Proč stříkáte úplně všechno? Máte data o výskytu štěnic, lze to zanalyzovat, a stříkat pouze nějaké okolí. 

Plošné postřiky odmítány nebyly. Tam, kde bylo zamoření největší bylo potřeba řešit akutně zasažené pokoje. Ve chvíli, kdy se situace na některých blocích znatelně uklidnila, je řešením přistoupit k plošným postřikům a výskyt štěnic na konkrétních objektech snížit na nulu. Plošná desinsekce také nemíří pouze na štěnice, ale má záběr i na další nežádoucí hmyz, který se na koleji může vyskytnout. Svým způsobem, je to návrat k normálu. 

Jak je možné že na ostatních kolejích takovým problémem štěnice nejsou? 

Při setkání zástupců správ účelových zařízeních vysokých škol v ČR bylo konstatováno, že všechny ubytovací kapacity řeší výskyt štěnic a nežádoucího hmyzu. Tento problém řeší i hotelová ubytování po celé ČR. Zamoření ve zmiňovaných zařízeních však nejsou tak velká a boj tak dlouhý, aby byla medializována. Proto povědomé o problému zamoření nežádoucím hmyzem obecně není.  

Akademický senát ČVUT v říjnu řešil štěnice. V diskusi se rozebíralo, jak senátoři viděli štěnici roku 1960 v Istanbulu. Jak máme věřit, že takový orgán bude naše problémy řešit? 

Akademický senát ČVUT je ze zákona kontrolní orgán, nikoliv exekutivní. Jeho primární rolí tedy je kontrolovat, zda exekutivní orgány (v tomto případě SÚZ ČVUT) koná tak, jak by měl. Akademický senát ČVUT se situací na kolejích dlouhodobě zabývá a systematické selhání v přístupu ke štěnicím neshledal. 

Považujete dezinsekci pokojů za jednu ze služeb, za kterou by si měli ubytovaní platit? 

Nepovažujeme a neděje se tak. Zaplatit desinsekci bychom měli chtít jen u ubytovaných, u kterých se prokáže, že o výskytu štěnice domácí na pokoji věděli a tuto skutečnost hospodářce neohlásili, tzn. aktivně se podíleli na šíření problému na koleji.  

Registr smluv není vypovídající, např. s EKOSANEM tam nelze zjistit cenu za pokoj ale celkovou cenu za služby za dané období. Je tato informace někde zveřejněná? 

Cena za ošetření jednoho pokoje je cca 1700 Kč. 

Plánují se řešit zdravotní problémy studentů, které vznikly kvůli nehorázné přítomnosti štěnic a neustále neúčinného prostředku? 

SÚZ ČVUT zatím nezjistila přímé spojení mezi výskytem štěnic a možných nemocí. Štěnice domácí nepředstavuje pro člověka vážné zdravotní riziko.  O doprovodných problémech kvůli zvýšenému výskytu SÚZ ČVUT ví, a ještě jednou se ubytovaných za tuto nepříjemnou situaci omlouvá.

SPRÁVA A ÚDRŽBA OBJEKTŮ 

Proč jsou lampičky od SÚZ ČVUT v roce 2023 stále osazované klasickými žárovkami s desetinásobnou spotřebou? 

V roce 2016, kdy se nové lampy s logem SÚZ ČVUT nakupovaly, již byly osazeny úspornými prvky. Zásoby jsou též pouze úsporné. Pokud má ubytovaný ještě starou žárovku, může se obrátit s prosbou o výměnu na svoji hospodářku. 

Proč se na kolejích (chodby) svítí nonstop? Nelze nainstalovat pohybový senzor a tím šetřit energie? 

V roce 2020 firma ENESA (v rámci velkého projektu úspor) na všech kolejích a objektech ve správě SÚZ ČVUT kompletně vyměnila veškeré osvětlení za úsporné. Úpravy ovládání spínání osvětlení na chodbách s ENESOU SÚZ ČVUT aktuálně řeší a děkuje za vaše podněty. 

V poslední době stále slýcháme rekonstrukce, modernizace atd. Byl by opravdu takový problém alespoň zajistit funkční spotřebiče, když se jedná o jeden na patro? 

SÚZ ČVUT nemá v rozpočtu finance na obnovování itineráře každý měsíc. Je velkou snahou SÚZ ČVUT, aby se ubytovaní na kolejích cítili dobře a měli k tomu vhodné prostředky, které jim zpříjemní kolejní život. Bohužel vypálené mikrovlnné trouby, spálené plotýnky, nepoužitelné trouby či prokopnuté dveře na WC nejsou výsledkem ani činnosti SÚZ ČVUT, ani vadných spotřebičů, nýbrž stylem zacházení jejich uživatelů.  

Rekonstrukce bloků je nákladná. Proč nejdříve nevyřešit štěnice, zajistit to, aby byly kuchyně, sprchy a WC bez plísní a nemuseli bychom se štítit je použít? 

Boj se štěnicemi je neustále aktivně řešen, jak pan Zavadil, jednatel dezinsekční firmy EKOSAN, na veřejném jednání dne 1. března 2023 znovu potvrdil.  

Na veřejném jednání ze dne 22. listopadu 2022 byl problém plísní diskutován. Pan Zavadil popisoval problém boje nejen se štěnicemi, ale i s plísněmi. Zaměstnanci firmy včetně jeho samého sbírají po kolejích Strahov vzorky plísní, kultivují je a nasazují na ně unikátní houbu, která plísně požírá. Je to boj na dlouhou trať, ale je aktivně řešen.   

U obou problémů je potřeba maximální součinnost ubytovaných – při boji se štěnicemi připravovat pokoj dle pokynů. Při boji s plísněmi je potřeba ve vlhkých prostorech (pokoje, kde se suší prádlo či koupelny) často krátce, ale intenzivně větrat.  

Vyplatila se výměna sprchových hlavic na kolejích? 

Sprchové hlavice byly vyměněny v rámci projektu EPC. Jsou evidovány úspory i v rámci spotřeby vody. Zvýšené ceny energií zkracují dobu návratnosti provedených opatření. 

Bylo nutné přijmout nové zaměstnance (domovníky)? Co je náplní jejich práce, na rozdíl od léta známých údržbářů jsem je ještě nepotkal.

Pracovní tým údržby kolejí Strahov bylo a je nezbytné posílit. Spousta připomínek ubytovaných míří právě tímto směrem. 

Napadlo vás, že na některé údržbářské činnosti by mohlo být možné najmout studenty formou brigád? Dotáhnout tekoucí dřez snad student FS zvládne. 

Napadlo, ale není to považováno za řešení. Student si platí ubytování na koleji jako službu a tato služba má zahrnovat i včasné zásahy údržby na koleji.  

Je potřebné zavřít kuchyňku na půl roku kvůli malování? Velmi mnoho studentů to dost negativně ovlivňuje.  

Uzavření revitalizovaného prostoru je vždy opodstatněné, a to nejen kvůli technologickým přestávkám, ale i kvůli návaznosti stavebních a truhlářských prací. Každý blok disponuje větším množstvím kuchyněk, ať už malých, nebo větších. Větší bývají buď volně přístupné nebo pod studentskou samosprávou, kde není problém zapůjčení klíče.  

Pokud budete chtít SÚZ ČVUT sdělit, jakým způsobem jsou studenti negativně ovlivněni, můžete tak učinit na emailovou adresu suz-dotazy [at] cvut [dot] cz. Na podnět bude v nejkratší možné míře reagováno.  

STRAVOVÁNÍ 

Jak to, že ceny jídla jsou v menzách ČVUT vyšší než na ostatních univerzitách v Praze? 

Ceny jídla přímo souvisí se zvyšováním nákladů. V menzách ČVUT má strávník větší výběr. V kampusu Dejvice má k dispozici dvě menzy, každá má svůj jídelníček. Strávníci si nemusí jídlo předem objednávat.   

Proč jídlo v Technické menze zdražuje, ale kvalita jde dolů? 

Hodnocení kvality jídla v menze je naprosto subjektivní záležitostí. Podle počtu vydaných jídel je Technická menza nejnavštěvovanější stravovací zařízení pod správou SÚZ ČVUT. Každý strávník by měl v případě konkrétních připomínek reklamovat jídla na místě u některého z vedoucích zaměstnanců menzy. Zvyšování ceny jídla souvisí se zvyšováním vstupních nákladů. 

ENERGIE 

Jak se na ostatních kolejích (koleje ostatních VŠ) účtuje elektrická energie? Je součástí kolejného nebo je zvlášť jako u nás? 

Je to různé, ale nejčastěji je spotřeba elektrické energie na pokojích přímo měřena stejně jako na kolejích ČVUT. 

Argumentujete, že zdražujete kvůli zvyšování cen za energie. Když by náhle tyto ceny začaly klesat, budete rovněž reagovat zlevněním?  

Po domluvě se studentskými zástupci bude řešeno využití případných finanční přebytků vzniklé výraznou slevou vodného a stočného. U elektrické energie bude účtována konkrétní spotřeba za aktuální měsíční sazbu. U ostatních služeb pokles ceny není předpokládán. Ve finále je tedy pravděpodobné, že po sečtení přebytky nebudou. Je ale potřeba zopakovat, že pokud budou, bude využití řešeno dle domluvy ze studentskými zástupci. 

Jak se může stát, ze SÚZ ČVUT předkládá dokumenty např. s placením elektrické energie, které nejsou v souladu s nařízením ERU?  

To se nestalo.  Předkládané materiály jsou vždy v souladu s právním rámcem ČR. Pokud se jedná o stažení ceníku náhrad, návrh byl v souladu s legislativou. Po opětovné diskusi se povedlo nalézt způsob účtování elektrické energie, který je spravedlivější k jednotlivým ubytovaným, a proto došlo ke stažení materiálu z únorového projednávání Akademického senátu ČVUT. 

REVITALIZOVANÉ POKOJE 

Bylo by možné zveřejnit ukázku revitalizovaných pokojů na bloku 11? Např. fotografie, či veřejnou prohlídkou? 

Zveřejněno na facebookové stránce dne 27. února 2023, tj. dva dny před veřejným jednáním. K dispozici na dále na FB stránce Správy účelových zařízení ČVUT. 

Byla podoba nových „vzorových“ pokojů na bloku 11 konzultována s někým kdo má s životem na Strahově zkušenosti? 

Pokoje na bloku 11 byly vybaveny jako vzorové právě pro to, abychom na nich vyzkoušeli různé vybavení nábytkem a od ubytovaných získali zpětnou vazbu. Tyto zkušenosti uplatníme následně při revitalizaci dalších bloků. 

Proč jsou v nových pokojích opět válendy s úložným prostorem? Štěnice se bezpochyby snáze likvidují u postelí s nohami namísto „truhly“.  Tyto postele se dodávají jako nové i do stávajících pokojů. Jsou nejlevnější, že? 

Na nových pokojích válendy nebudou. Na vzorových pokojích jsou postele, které sice mají úložný prostor, ale také mají rošt a matraci. Jejich konstrukce by měla skýtat jen minimum životního prostoru pro štěnice. 

Mohli byste okomentovat v jaké cenové relaci se pohybuje revitalizace jednoho takového pokoje? 

U dvoulůžkového pokoje budou náklady cca 140 tis. Kč. Tato cena zahrnuje stavební práce spočívající v bourání vestavěné skříně, vybourání zárubně, montáži nové zárubně vč. dveřních křídel, opravě omítek, vymalování a výměně PVC na podlaze, úpravy elektroinstalace. A samozřejmě kompletní vybavení novým nábytkem (postele, matrace, pracovní stoly, židle, šatní skříně atd.). 

KOMUNIKACE 

Proč jste dopis vydaný 24.2 nenapsali dříve? Spousta studentů by uklidnilo, že alespoň ví, jaká je situace SÚZ ČVUT. SÚZ ČVUT opět málo informovala jako se štěnicemi. 

Dne 15. 1. 2023 vydal ČSÚ informaci o míře inflace. Začal se připravovat přehledy o spotřebě energií za rok 2022 a tím pádem i  podklad pro nové ceníky a ceníky náhrad.  

Dne 6. 2. 2023 byly návrhy předány Rektorátu ČVUT. Po přijetí k projednání Akademickým senátem ČVUT byl dne 15.2. 2023 vydán dopis ředitele pro objasnění těchto kroků.

Dne 19. 2. 2023 na podkladě bouřlivé diskuze a po projednání situace se zástupci KSÚZ Akademického senátu ČVUT (Komise pro SÚZ) a Studentské unie ČVUT začal být připravován dopis ubytovaným.  

Zmíněný dopis byl zveřejněn 24. 2. 2023 po připomínkování a informování všech dotčených stran.  

Ze strany SÚZ ČVUT k pochybení či zatajování informací nedošlo, ba naopak. Oproti dřívějším zvyklostem informovala hned, jak předložila ceníky ke schvalování. Na veřejném jednání vylo vysvětleno, že nelze dávat informace o krocích postavených na abstraktních číslech.  

Situace SÚZ ČVUT byla a je dlouhodobě známá orgánům tomu určeným a jejich zástupcům – Rektorát ČVUT, Akademický senát ČVUT a Studentský parlament Studentské unie ČVUT.   

Proč SÚZ nekomunikuje včas? Táži se obecně, např. informace o dnešním zavření restaurace se na profilu informovalo včera po 11 večer, k čemu pak FB máte? 

Informace na FB a na webu SÚZ ČVUT se zveřejňují hned, jakmile jsou k dispozici. Vnitřní procesy SÚZ ČVUT ještě nejsou tak dokonale nastavené, aby se informace dostaly hned k osobě, ke které mají. Také díky sběru informací mezi odděleními se časy řešení prodlužují.  Z toho důvodu se bude občas stávat, že informace budou zveřejňované v pozdních hodinách, o víkendech atd. 

Krom úrovně komunikace existuje také její tón. Přijde vám v pořádku naše dotazy shazovat s tím, že nevíme, na co se ptáme? Nevíme, jak to funguje na kolejích? 

Pokud mají ubytovaní studenti potřebu dozvědět se informace o chodu SÚZ ČVUT, probíhajících jednáních a jiných s tím spojených záležitostech, mají právo se informovat u studentských zástupců Akademického senátu ČVUT nebo mohou svůj podnět zaslat Radě studentských samospráv (RSS), která funguje jako orgán Studentské unie ČVUT komunikující s vedením kolejí. V rámci Akademického senátu ČVUT jsou k tomu nejvhodnější studenti členové KSÚZ. V rámci Studentské unie ČVUT je možné se nejlépe informovat u blokového nebo celoklubového zástupce, který má informace od vedení kolejního klubu. Nebo se obrátit k předsedovi RSS Studentské unie ČVUT.    

Dále je také možnost využít emailovou adresu suz-dotazy [at] cvut [dot] cz, kde bude dotaz bud zodpovězen, nebo předán k řešení na příslušná místa.  

Při otázce na zlepšení komunikace s ubytovanými jste vyjmenoval spoustu orgánů ČVUT. Jak hodláte postupovat u lidí, kteří studují na jiných vysokých školách? 

Pro studenti z jiných vysokých škol je nejvhodnější sledování FB stránky Správy účelových zařízení ČVUT.  

Informace jsou také jak v české, tak anglické jazykové mutaci zveřejňované na webu Správy účelových zařízení ČVUT – stačí pravidelně sledovat.  

Posledním nástrojem, jak tyto studenty oslovit je poslaní emailu přes ubytovací systém ISKAM4. Tento způsob má ale omezené technické možnosti a je využíván jen k opravdu důležitým zprávám.  

SÚZ ČVUT uvažuje nad rozšířením mailingových aktivit mimo ubytovací systém, ale to až ve chvíli, kdy nově zavedená FB stránka bude fungovat – bude mít podporu sledujících (většiny ubytovaných).  

Proč komunikace se SÚZ je tak špatná (tragická)? Proč neposíláte žádné ankety, dotazníky? 

FB stránka SÚZ ČVUT funguje od konce ledna. Do té doby nebyly s tímto typem komunikace na SÚZ ČVUT žádné zkušenosti. Nejedná se pouze o komunikaci s vnějším prostředím, ale i o komunikaci vnitřní. Dle zaměstnanců SÚZ ČVUT je komunikace na FB dostačující.  Lze však připustit, že jsou známé rezervy, ve kterým bude komunikace v obou směrech dále vylepšována.  

Ankety a dotazníky jsou v plánu. Vše závisí na sledovanosti FB stránky, aby mohly mít výsledky anket a dotazníků vypovídající hodnotu. Budeme řešit sdílení anket a dotazníku se studentskými zástupci Akademického senátu ČVUT a Studentské unie ČVUT v případě potřeby. 

STUDENTSKÁ SAMOSPRÁVA A PROVOZ BLOKŮ 

Jak to bude s blokem 4 přes léto? Bude se zavírat? 

V pátek 10. 3. 2023 byl po jednání se zástupci klubu Silicon Hill a Pod-O-Lee vydán příkaz ředitele s vyčleněnými nulovými kapacitami pro letní ubytování pro bloky 2, 3 a 4 na kolejích Strahov a bloku E na kolejích v Podolí.  

Proč blok 2 a blok 3 platí stejně jako ostatní, když trpí na komfortu? Na léto je vyhodíte, máte tam hostel, uprchlíky, blok 2 je plesnivý, někteří mají k tomu navíc štěnice. Napadlo vás, že pokud na léto blok 4 zavřete, tak se dál štěnice budou šířit? 

Studenti ubytovávaní na blok 2 a blok 3 strahovských kolejí jsou dostatečně informování o skutečnosti, že se ubytovávají na AKADEMICKÝ BLOK, tzn. že tento blok je v provozu pouze přes akademický rok. Skutečnost podepisují v ubytovací smlouvě, hospodářka tuto skutečnost také opakuje. O sníženém komfortu tedy nemůže být řeč, když je skutečnost známá dopředu a stvrzená podpisem. Pokud má student zájem o celoroční ubytování, má dvě možnosti – ubytovat se na bloku a patře určených k letnímu ubytování, anebo počítat se stěhováním na prázdniny.  

K šíření štěnic nedojde, pokud se ubytovaní při stěhování budou řídit vydanými pokyny.  

Proč se plánuje zrušit Čtyřkorunový fond (4 Kč fond), když je to suverénně nejlevnější možnost pro SÚZ ČVUT, jak přispět k rekonstrukci bez placení za práci? 

O čerpání ze 4 Kč fondu žádají členové studentské samosprávy pro nákup spotřebního materiálu a dlouhodobého majetku, který bude sloužit k dispozici ubytovaným příslušné koleje, např. pro volnočasové aktivity. Způsob využití lze vidět na nakupovaných položkách. Jen velmi malá část z provedených nákupů jsou materiály pro rekonstrukci prostor. Prostředky vyčleněné v 4 Kč fondu tak neskýtají žádnou možnost, jak bezplatně rekonstruovat koleje. O zrušení 4 Kč fondu se nyní neuvažuje.