Dopis ředitele SÚZ

Dobrý den všem ubytovaným,  

zvyšování kolejného je vždy nepříjemné a pro ubytované studenty obtížně pochopitelné. Ještě těžší je to v situaci, kdy stav některých kolejí není dobrý. Bohužel současná situace v ČR, zejména zdražování energií, služeb a práce nás nutí kolejné opět zvýšit. V této situaci tak nelze zvyšování kolejného přímo spojit se zvýšením kvality ubytování na našich kolejích. Dobrou zprávou je, že po dlouhých letech je stav kolejí tématem, o kterém se diskutuje napříč vedením fakult i celého ČVUT. Koleje se postupně stávají pro univerzitu prioritou. 

V této souvislosti mi dovolte vás pozvat na veřejné jednání, které se bude konat dne 1. března od 18 hod v restauraci menzy Strahov.  Primárně se nemělo dle původního záměru jednat o diskusi k novému ceníku kolejného, ale mělo se jednat o veřejnou diskusi nad celkovým děním na kolejích, která byla plánována delší dobu a v závislosti na časových možnostech hlavních účastníku.  Situace tomu ale chtěla jinak.

Pečlivě jsem pročetl komentáře, které diskutující zanechali jak na sociální síti, tak v podepsané petici. Vyjádření dávám k dispozici v tuto chvíli, protože situace je velmi dynamická, data se mění každou chvíli. Tento postup může budit dojem opožděné komunikace, ale na druhou stranu považuji za nezodpovědné, šířit neúplné informace nebo skutečnosti, které se ještě změní, viz paušální platba za elektrickou energii, která nakonec zavedena nebude. Další dotazy zodpovíme na veřejném jednání.

Proč se zavádí paušální platba za spotřebu elektrické energie? 

V současné chvíli paušální platbu za el. energii nezavádíme. ČVUT má nově pro rok 2023 zasmluvněné dodávky el. energie v takovém režimu, že se cena za kWh může každý měsíc měnit. Počítá se měsíční průměr ze spot market indexu. K tomu některé koleje mají různé dodavatele, tudíž rozdílnou cenu, a i v případě jednoho dodavatele pro vícero objektů se liší cena u jednotlivých kolejí (podle objemu dodávky komodity v daném objektu). Metodika úhrady za spotovou cenu elektřiny byla znovu diskutována s Energetickým regulačním úřadem, zejména kvůli způsobům přeúčtování el. energie od více dodavatelů. I vzhledem k ceně el. energie v lednu zůstává ceník náhrad v tuto chvíli beze změny a metodiku účtování spotové ceny dál řešíme s patřičnými orgány. 

Proč dochází k dalšímu zdražování kolejného, když se v září 2022 zdražovalo o 15 %? 

Navýšení kolejného v minulém roce reflektovalo navýšení nákladů SÚZ ČVUT, ke kterému za posledních 10 let došlo, a na které SÚZ ČVUT zvyšováním kolejného v minulosti nereagovala. Inflace od roku 2012 do roku 2022 byla celkem ve výši 40,8 %. Oproti tomu kolejné bylo navýšeno prakticky 2x. Nejdříve o cca 8,9 % a vloni o 16 %. Po započtení letošního zvýšení o 15 % se bude jednat o zdražení celkem o 45,6 %. Jde tedy o reálné zvýšení kolejného o 4,8 % za jedenáct let.  

SÚZ ČVUT se zdražují veškeré energie. Kromě elektrické energie také plyn, teplo a voda. Kromě toho SÚZ ČVUT od vás dostává přímo zaplacenou pouze část elektrická energie, která se na kolejích spotřebovává. Návrh na loňské zvyšování kolejného se připravoval od ledna 2022, aby byl co nejpřesnější a reflektoval všechny oblasti. V platnost vešel až s novým AR. SÚZ ČVUT v covidové době výrazně šetřila, a přesto v letech 2020 a 2021 skončila se záporným hospodářským výsledkem. Příjem z navýšeného kolejného měl být využit také na zlepšování stavu kolejí. Vloni jsme nemohli rovnou počítat s tak masivním nárůstem ceny za energie, ceny služeb, které má ČVUT nově nasmlouvané atd. 

SÚZ ČVUT na toto musí reagovat. Finanční rezerva, která byla získána v roce 2022, bude částečně vynaložena na dokončení Bubenečské koleje, kde se v rámci rekonstrukce cena zvýšila oproti původnímu rozpočtu o cca 30 mil. Kč a částečně na pořízení nového vybavení do zmíněné rekonstruované koleje. 

Na co budou použity finance ze zvýšení kolejného? 

Prostředky vybrané na kolejném budou použity na úhradu zvýšených nákladů SÚZ ČVUT, které s provozem kolejí přímo souvisí především za energie, služby a mzdy. O způsobu zajištění financování na revitalizaci kolejí z jiných zdrojů je v rámci ČVUT aktivně jednáno.  

Co se myslí revitalizací kolejí? 

Revitalizace pokojů na Strahově by měla spočívat v kompletní renovaci povrchů (podlaha, omítka vč. malby), výměně vstupních dveří vč. zárubně a vybavení pokoje novým nábytkem. Vzorové pokoje jsou již realizované na bloku 11, kde je nový koncept testován. Součástí revitalizace bude také rekonstrukce sociálních zařízení, kuchyněk a prádelen. Při pořizování nábytku nezohledňujeme pouze cenu, ale důležitou roli hraje i kvalita, životnost a funkčnost. 

Jednotlivé koleje mají velké zisky. Proč se to neodráží v jejich kvalitě? 

Údaje o hospodaření jednotlivých kolejí uveřejňované pravidelně ve Výročních zprávách o hospodaření ČVUT neposkytují úplnou informaci o skutečném hospodaření koleje. Tabulka obsahuje téměř veškeré příjmy, ale jen část nákladů, které s provozem koleje souvisí. Úplně zde chybí režie SÚZ ČVUT a výdaje na opravy a údržbu. Celkový hospodářský výsledek SÚZ ČVUT v roce 2021 byla (v důsledku pandemie) ztráta ve výši 8 mil. Kč.  

Na kolejích je dlouhodobě problém s údržbou. Zejména na Strahově se v budovách drží plísně, se kterými se ani po nahlášení nic neděje. Jak je to možné? 

V minulém roce došlo k organizační změně. Oddělení údržby bylo převedeno přímo do kompetence vedoucího areálu kolejí Strahov. Zároveň došlo k výraznému navýšení počtu pracovníků údržby. Tyto změny by také měly vést k postupnému zlepšování stavu kolejí na Strahově.   

Na veřejném jednání dne 22. listopadu 2022 v restauraci menzy Strahov byl problém plísní diskutován. Jednatel dezinsekční firmy ECOSAN pan Zavadil popisoval problém boje nejen se štěnicemi, ale i s plísněmi. Zaměstnanci firmy vč. jeho samého sbírají po Strahovských kolejích vzorky plísní, kultivují je a nasazují na ně unikátní houbu, která plísně požírá. Je to boj na dlouhou trať, ale je aktivně řešen.  

Na místě zmiňoval také součinnost ubytovaných. Plísně se tvoří tam, kde je velká vlhkost. Je tedy potřeba často krátce, ale intenzivně větrat. Pokud je plíseň zaznamenána v knize závad a po nahlášení zmizí, znamená to, že byl problém řešen. Novým osazením houbou, ošetřením postiženého místa aj.  

Děkujeme, že závady hlásíte, abychom je mohly řešit a intenzivně větráte nejenom své pokoje, ale také společné prostory koupelen a kuchyněk, abyste zamezili růstu plísně. 

Budou další diskuse, kde se třeba budou řešit např. výroční zprávy hospodaření? 

Ano, budou. Je v plánu veřejné jednání opakovat každé tři měsíce, pokud si situace nevyžádá akutní řešení. V případě akutních témat může být veřejné jednání častěji.

 

Michal Vodička