SCÉNÁŘ UBYTOVÁNÍ

na kolejích a v dalších objektech

 ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

tento dokument je vydáván na základě Ubytovacího řádu Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“), přičemž ve smyslu čl. 2, odst. 2, jej vydává rektor ČVUT po projednání v Akademickém senátu ČVUT. Účelem tohoto dokumentu je ve smyslu Ubytovacího řádu dále určit postupy, pravidla a způsoby poskytování ubytování v objektech vlastněných ČVUT, a to zejména studentům a absolventům ČVUT a dále též studentům a absolventům jiných vysokých škol a jiných školských zařízení, jakož i studijních programů a dalším osobám (dále též „zájemci o ubytování“), to vše na základě a v souladu s dále stanovenými pravidly, dokumenty a dalšími prováděcími předpisy.

Článek I.

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ jakožto organizační součást ČVUT (dále jen „SÚZ ČVUT“) spravuje koleje a další objekty, ve kterých poskytuje ubytování, a to zejména

  • Koleje Strahov, Koleje Podolí, Kolej Masarykova, Kolej Sinkuleho, Kolej Dejvická, Kolej Bubenečská, Kolej Orlík, Kolej Hlávkova
  • Novoměstský hotel
  • další objekty

(společně dále jen „koleje“).

Ředitel SÚZ ČVUT může pro akademický rok určit, které objekty budou využívány celoročně a které jen částečně (např. stáže, výměnné pobyty v letních měsících) nebo které objekty nebudou v odůvodněných případech využity vůbec (např. úsporná opatření, opravy, rekonstrukce). 

Článek II.

Studenti a absolventi ČVUT mají nárok na získání ubytovacího místa na kolejích ve správě SÚZ ČVUT po splnění podmínek a náležitostí stanovených předpisem SÚZ ČVUT, tímto Scénářem a jeho přílohami, a to za cenově zvýhodněných podmínek („kolejné pro studující“). Pro jednotlivé akademické roky se stanoví pravidla a postupy pro poskytování a získávání ubytování na kolejích. Tato pravidla nesmí být diskriminační povahy a musí umožnit zejména následující:

 • pro již ubytované studenty a absolventy ČVUT stanovit zjednodušené podmínky opětovného získání ubytování na kolejích;
 • pro nově nastupující studenty ČVUT nebo nově žádající studenty ČVUT nastavit postup pro získání ubytování tak, aby za splnění objektivních podmínek (např. doložení potvrzení o studiu, řádné vyplnění žádosti) vždy získali ubytovací místo na kolejích;
 • pro studenty na výměnných stážích a v letních studijních programech poskytovat ubytovací místa dle možností a dostupnosti ubytovacích kapacit;  
 • studentům ČVUT vykonávajícím zkoušku v průběhu zkouškového období poskytnout ubytování na dobu 2 nocí za kolejné pro studující;
 • studentům se zvláštními požadavky a specifickými potřebami (např. ZTP) poskytnout a uzpůsobit ubytovací místa dle jejich potřeb a s ohledem na technické možnosti ubytovatele;
 • zájemcům o ubytování umožnit volbu koleje, případně volbu ubytovacího místa v rámci možností ubytovacích kapacit dle nastavených podmínek.

Po naplnění ubytovacích kapacit na základě výše stanovených podmínek bude SÚZ ČVUT poskytovat ubytování:

 • studentům dalších vysokých nebo jiných škol, s nimiž je nebo bude uzavřena smlouva o poskytování ubytování studentům nebo jiná obdobná smlouva uzavřená mezi veřejnými vysokými školami;
 • studentům nebo absolventům jiných škol nebo studijních programů nebo stáží žádajícím o ubytování za splnění nastavených podmínek a pravidel;
 • dalším osobám za účelem využití naplnění ubytovacích kapacit za poplatek za ubytování.

Postupy a pravidla při ubytování na kolejích pro následující akademický rok, jakožto dokument zahrnující soubor informací o podávání rezervací a žádostí o ubytování na kolejích, o přidělování ubytovacích míst, o postupech a dokumentech potřebných k nástupu na ubytování na kolejích atd., to vše pro daný akademický rok, tvoří Přílohu č. 1 tohoto Scénáře.

Článek III.

O přidělení ubytovacího místa rozhoduje SÚZ ČVUT. Nárok na ubytování vzniká na základě rozhodnutí o přidělení ubytování a po složení peněžní jistoty zájemcem o ubytování. Příslušnými dokumenty se stanoví výše a způsoby úhrady peněžní jistoty, nastaví se podmínky podávání žádostí a rezervací ubytování a způsoby úhrady plateb spojených s ubytováním. Rektor ČVUT na návrh ředitele SÚZ ČVUT vydává Ceník kolejného a Ceník plateb za ubytování a za ubytování zaměstnanců, dále je též vydáván Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb poskytovaných SÚZ ČVUT v Praze (dále jen „Ceníky“), tím není dotčeno ustanovení čl. VI. tohoto Scénáře. Ceník kolejného se vydává po projednání se Studentskou unií ČVUT a po projednání Akademickým senátem ČVUT. Pro každý akademický rok je také vydáván Harmonogram ubytování (dále jen „Harmonogram“), přičemž Harmonogram pro následující akademický rok tvoří Přílohu č. 2 tohoto Scénáře.

Článek IV.

Na základě přidělení ubytovacího místa uzavře zájemce o ubytování před nástupem k ubytování na kolejích Smlouvu o ubytování. Současně se Smlouvou o ubytování sjednává zájemce též pojištění věcí vnesených do místa ubytování. Další práva a povinnosti ubytovaného a poskytovatele ubytování jsou zakotveny ve Všeobecných ubytovacích podmínkách a v Domovních řádech jednotlivých kolejí. Všeobecné ubytovací podmínky tvoří přílohu č. 3 tohoto Scénáře, Domovní řády vydává ředitel SÚZ ČVUT, přičemž tyto dokumenty budou spolu se Smlouvou o ubytování vždy řádně zveřejněny tak, aby měl každý student ČVUT i jakýkoli další zájemce o ubytování možnost se s těmito dokumenty seznámit. Všeobecné ubytovací podmínky budou předloženy ubytovanému k seznámení nejpozději spolu s podpisem Smlouvy o ubytování. Všeobecné ubytovací podmínky obsahují zejména práva a povinnosti ubytovaných jako např. povinnost udržovat na kolejích pořádek, zdržet se nežádoucího jednání, právo na oddělené ubytování žen a mužů apod.

Článek V.

K ukončení ubytování na kolejích může dojít na základě

 • odhlášení ubytovaného z kolejí,
 • rozhodnutí SÚZ ČVUT vydaného na základě ubytovacích a jiných předpisů (např. pro nesplnění podmínek pro pokračování v ubytování – nepředložení aktuálního potvrzení o studiu nebo nepředložení vysokoškolského diplomu apod.)
 • výpovědi ubytovatele v souladu se Všeobecnými ubytovacími podmínkami (např. neplacení kolejného, ničení majetku ČVUT, obtěžování spolubydlících apod.).

Po ukončení ubytování předá ubytovaný zpět ubytovací místo ve stavu, v jakém jej převzal, další podmínky jako např. vrácení peněžní jistoty, náhrada škody v případě poškození vybavení ubytování apod., upravuje Domovní řád případně Všeobecné ubytovací podmínky.

Článek VI.

Studenti mají nárok na sníženou cenu za ubytování – kolejné pro studující, absolventi ČVUT mají po dobu 5 let od absolvování nárok na přiměřenou slevu z ceny za ubytování. Výše kolejného pro studující a výše dalších poplatků a plateb je stanovena v Cenících, a to vždy pro daný akademický rok. Ceníky stanoví kromě plateb za ubytování na kolejích a za služby související s ubytováním (el. energie), také např. poplatky za přijetí a zpracování žádosti nebo registrace k ubytování, výši peněžní jistoty, výši pojistného apod. Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb SÚZ ČVUT v Praze (tzv. „Ceník náhrad“) tvoří přílohu č. 4 tohoto Scénáře. Ceníky též stanoví poplatky za ubytování pro nestudující ubytované.

Článek VII.

SÚZ ČVUT může vydat další prováděcí předpisy k provedení případně k zajištění technické realizace ustanovení tohoto Scénáře.

Projednáno AS ČVUT (usnesení č. XX-XX/2022)

Účinnost od 1. května 2022

 

………………………………………                                                                 ………………………………………………                        

  Bc. Michal Vodička, v. r.                                                                 doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v.r.        
       ředitel SÚZ ČVUT                                                                                     rektor ČVUT v Praze                              

Přílohy:  1) Postupy a pravidla při ubytování na kolejích SÚZ ČVUT v Praze pro následující akademický rok

                2) Harmonogram ubytování pro následující akademický rok

                3) Všeobecné ubytovací podmínky

                4) Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb SÚZ ČVUT v Praze