Všeobecné ubytovací      

podmínky

                (dále též „VUP“)

   (příloha č. 1 ke Scénáři ubytování)

 1. Žádost o ubytování na koleji

 1. Student ČVUT v Praze (dále jen „ČVUT“) a uchazeč o studium na ČVUT (dále jen „uchazeč“), student jiné české vysoké školy (dále jen „VŠ“), nebo jiné školy než VŠ (dále jen „student jiné školy“) si žádá o ubytování na koleji přes https://web.suz.cvut.cz/Login
 2. Uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na koleji do 1. kola přidělování ubytování na koleji je uvedena v Harmonogramu ubytování (dále jen „HU“) pro aktuální akademický rok (dále jen „AR“).
 3. Výsledky přidělování ubytování na koleji v 1. a dalších kolech najde student na https://web.suz.cvut.cz/Login v termínu uvedeném v HU pro AR nebo v termínu, který mu bude oznámen (e-mail, SMS).
 4. Přidělené ubytování na koleji (v 1. nebo dalších kolech) si student potvrdí úhradou peněžní jistoty na účet SÚZ ČVUT v Praze (dále jen „ubytovatel“) ve výši stanovené v odd. D bod 1, a to nejpozději do termínu uvedeném v HU pro AR nebo v termínu, který mu bude oznámen (e-mail, SMS).
 5. Žadatel o ubytování může mít aktuálně podánu pouze jednu žádost o ubytování.
 6. Každá podaná žádost o ubytování je zpoplatněna nevratným poplatkem za podání a zpracování žádosti o ubytování v souladu s Ceníkem náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb SÚZ ČVUT v Praze (dále jen „Ceníkem náhrad“). Přidělování ubytování se budou účastnit pouze zaplacené žádosti o ubytování.
 7. Podáním žádosti o ubytování na kolej student nezískává právní nárok na ubytování.
 8. Právní nárok na ubytování vzniká uhrazením peněžní jistoty, nebo stavem aktiv v ubytovacím systému ISKAM4 (dále jen „ISKAM4“), který je roven nebo vyšší výši peněžní jistoty do termínu uvedeném v HU pro aktuální AR.

 1. Rezervace ubytování

 1. Každý ubytovaný student nebo absolvent ČVUT si může rezervovat ubytování pouze na jedné koleji v rámci ubytovatele za dodržení ustanovení Scénáře ubytování, odd. B (dále jen „SU“).
 2. V případě odůvodněné nepřítomnosti na koleji v době rezervace ubytování (nemoc, zahraniční stáž apod.), může student o rezervaci ubytování požádat Oddělení pro ubytování ubytovatele (dále jen „OpU“),
  na e-mail: ubytovani [at] cvut [dot] cz .
 3. Po ukončení termínu rezervací ubytování lze rezervovat ubytování na koleji pouze v odůvodněných případech, prostřednictvím Odboru ubytovacích služeb (dále jen „OUS“), (v případě aktuálně ubytovaného studenta u hospodářky dané koleje).
 4. Výsledky přidělování ubytování studentovi s rezervací (dále jen „rezervující student“) budou k dispozici na https://web.suz.cvut.cz/Login v termínu uvedeném v HU pro AR.
 5. Požadovaný stav konta studenta je specifikován v odd. D, bod 2.
 6. Student, který bude ubytován do konce zkouškového období v letním semestru (dále jen „LS“), si může dodatečně rezervovat prázdninové ubytování v termínu, viz HU pro AR. Pro tento druh ubytování vyčlení ubytovatel potřebnou kapacitu s ohledem na ekonomické využití kolejí v průběhu letních měsíců.
 7. Rezervací ubytování na další AR student nezískává právní nárok na ubytování.
 8. Právní nárok na ubytování vzniká uhrazením peněžní jistoty, nebo stavem aktiv v ISKAM4, který je roven nebo vyšší výši peněžní jistoty do termínu uvedeném v HU pro aktuální AR.

 1. Úhrada ubytovacích služeb a poplatků s nimi souvisejících

 1. Probíhá formou inkasa, které je realizováno v období
  od 9. do 13. dne běžného měsíce (datum připsání platby na účet ubytovatele musí být nejpozději 15. dne běžného měsíce). Zaškrtnutím souhlasu s inkasem (číslo bankovního účtu musí být vyplněno na studentově kartě v ISKAM4) dává student ubytovateli souhlas k inkasu aktuálně splatných pohledávek z uvedeného bankovního účtu. K úspěšnému provedení inkasa musí mít student zřízen souhlas k inkasu ve své bance. Souhlas k inkasu lze zřídit pouze u bankovních účtů vedených v ČR. Inkaso neprobíhá opakovaně.
 2. Probíhá přes platební bránu GoPay on-line, přímo z  ISKAM4. Nejvýhodnější způsob platby ze zahraničí. V případě vracení platby, která nebyla čerpána na ubytovací službu a poplatky s ní spojené, a byla zaplacena přes GoPay, není účtován manipulační poplatek. Vrácení platby přes GoPay je možné pouze do 6 měsíců od připsání platby na účet ubytovatele a pouze do výše částky zaslané přes GoPay.
 3. Ve výjimečných případech probíhá i bezhotovostním převodem přímo na účet ubytovatele.

                        Číslo účtu ubytovatele je 27-4082130287/0100

                        Pro platby ze zahraničí použijte

                        IBAN:CZ2001000000274082130287

                        SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX

V obou případech student použije variabilní symbol, který nalezne v „Základních údajích“ v  ISKAM4, který je automaticky vygenerován v ISKAM4.

 1. Platba je realizovatelná i  platební kartou na jednom z výběrčích míst, a to: Masarykova kolej, Strahov Centrální recepce a kolej Podolí a na dalších vybraných kolejích.
 2. Pokud nedojde k úhradě ubytovacích služeb (závazků) studenta do 15. dne běžného měsíce z důvodů na straně studenta (datum připsání platby na účet ubytovatele musí být nejpozději 15. dne běžného měsíce), je na studenta od následujícího dne pohlíženo jako na dlužníka včetně možných sankcí (penále, placené SMS upomínky, odstoupení od smlouvy o ubytování). Ceny penále, placených SMS upomínek a manipulačních poplatků budou uplatněny na základě platného Ceníku náhrad, zveřejněného na https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik V případě, že neproběhne úhrada ubytovacích služeb ve stanovené době, je student povinen uhradit tuto dlužnou částku neodkladně, včetně poplatků s ní souvisejících.

Pokud nastane situace, kdy student uhradí ubytovací služby řádně a včas (prokáže platbu výpisem z banky) a platba se mu připočte ze strany ubytovatele až následující

den (16. den kalendářního měsíce), nebude mu účtována smluvní pokuta ve formě penále.

 1. Výjimkou při platbě kolejného je období posledního kalendářního měsíce platnosti smlouvy o ubytování, kdy na ni bezprostředně nenavazuje další ubytování na koleji ubytovatele. V tomto měsíci není ubytovanému strháváno inkaso (pokud student platí inkasem), ale je mu zaúčtováno ubytování ke dni odchodu z koleje z peněžní jistoty a není mu účtováno penále.

Stejný postup je zachován v případě podání výpovědi smlouvy o ubytování ze strany ubytovaného.

 1. Úhrada peněžní jistoty a stav konta studenta

 1. Pokud student žádá o ubytování na koleji (nebydlící student), a ubytování na koleji je mu přiděleno, je požadováno, aby uhradil k určenému termínu v HU pro AR nebo v termínu, který mu bude oznámen (e-mail, SMS) stanovenou peněžní jistotu na účet ubytovatele. Požadovanou výši peněžní jistoty lze nalézt v SU a v HU pro AR.
 2. Pokud si student rezervuje ubytování na další akademický rok (bydlící student), je požadováno, aby stav jeho konta byl k určenému termínu v HU pro AR vyšší nebo roven stanovené peněžní jistotě. Požadovanou výši peněžní jistoty lze nalézt v SU a HU pro AR.
 3. Student přijíždějící na stáž nebo na studijní výměnný pobyt se řídí specifickými podmínkami uvedenými v odd. F.

 1. Obecné informace

 1. Délka platnosti smluv
 • Ubytování do konce zkouškového období v LS
 • Ubytování celoroční, tj. do konce letních prázdnin
 • Ubytování dlouhodobé na dobu určitou
 1. Začátek a konec smlouvy o ubytování může být z provozních důvodů OUS, po schválení ředitelem SÚZ ČVUT v Praze, upraven.
 2. Ubytovatel poskytuje ubytování plnoletému studentovi. V případě, že se jedná o neplnoletého studenta, je povinností studenta dodat nejpozději v den nástupu na kolej originál notářsky ověřeného Čestného prohlášení zákonného zástupce se souhlasem k ubytování, případně dokument Čestné prohlášení s ověřeným podpisem (CzechPOINT), kde bude podepsán alespoň jeden zákonný zástupce studenta. Odkaz na formulář naleznete na https://suz.cvut.cz/cz/dokumenty-0.
 3. Základním kritériem poskytnutí ubytování studentům ČVUT na kolejích je časová dostupnost, která vychází z trvalého bydliště studenta.
 4. O výsledcích přidělování ubytování na kolejích bude student informován takto (dle priorit):
  1. prostřednictvím webového rozhraní https://web.suz.cvut.cz/Login
  2. e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou si zadal do ISKAM4
  3. prostřednictvím zaslané SMS zprávy na telefonní číslo, které si zadal do ISKAM4
 5. Zrušení rezervace ubytování nebo žádosti o ubytování na koleji

Student podává žádost o zrušení vždy písemně (e-mailem) na adrese ubytovani [at] cvut [dot] cz a v souladu s ostatními ustanoveními VUP.

 • Pokud má rezervující student zaplacenou peněžní jistotu, nenastoupí k ubytování a písemně oznámí zrušení nástupu na kolej do termínu výsledků přidělování ubytování na koleji (včetně), bude jeho rezervace zrušena a peněžní jistota mu bude vrácena v plné výši.
 • Pokud si rezervující student požádá o zrušení rezervace ubytování po termínu výsledků přidělování ubytování na koleji a do posledního dne řádných nástupů na kolej (včetně), bude mu přidělené ubytování na koleji zrušeno a peněžní jistota vrácena po odečtení stornopoplatku uvedeném v Ceníku náhrad viz https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik.
 • Pokud má student, kterému bylo přiděleno ubytování na koleji na základě žádosti o ubytování na koleji, již zaplacenou peněžní jistotu a písemně oznámí zrušení přiděleného ubytování na koleji nejpozději do posledního dne řádných nástupů (včetně), bude mu přidělené ubytování na koleji zrušeno a peněžní jistota mu bude vrácena po odečtení stornopoplatku uvedeném v Ceníku náhrad, viz https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik.
 • Pokud student bez písemného udání důvodů nenastoupí v řádném termínu nástupů na kolej, peněžní jistota propadá ve prospěch ubytovatele.
 • Pokud se student dozví o přiděleném ubytování na koleji po řádných nástupech (e-mail nebo SMS) a má již zaplacenou peněžní jistotu na kontě, a zároveň písemně zruší ubytování do data nahlášeného nástupu včetně, bude mu peněžní jistota v plné výši vrácena.
 • Pokud student ukončí nebo přeruší studium nebo odjíždí na studijní pobyt do zahraničí a požádá o zrušení rezervace nebo přiděleného ubytování s dodáním potvrzení o ukončení či přerušení studia nebo potvrzení o studiu v zahraničí, bude mu peněžní jistota v plné výši vrácena. Pokud se jedná o studenta ČVUT, který má informace o ukončení nebo přerušení studia načteny ze studijního systému KOS do ISKAM4, není potvrzení požadováno.
 • Pokud student nemůže na kolej nastoupit z mimořádných důvodů, žádá vždy písemně (e-mailem) na ubytovani [at] cvut [dot] cz o zrušení rezervace nebo přiděleného ubytování a vrácení peněžní jistoty. Žádost musí být konkrétně zdůvodněna a doložena. O udělení výjimky rozhoduje vedoucí OUS .
 1. Ředitel SÚZ ČVUT v Praze (dále jen „ředitel“) může vyhovět žádosti o ubytování studentovi, který má  závažné zdravotní, sociální a jiné důvody. Tyto důvody musí student řádně doložit a připojit je k žádosti o ubytování na koleji, vždy písemně (e-mailem) na adresu ubytovani [at] cvut [dot] cz .
 2. Ředitel zároveň vyhoví žádosti o ubytování na koleji studentům spolupracujícím se studentskými organizacemi ČVUT, maximálně však ve výši šedesáti ubytovacích lůžek, kteří se významně podílejí na práci ve studentských organizacích na ČVUT, a kteří neporušili hrubým způsobem ustanovení Ubytovacího řádu Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „Ubytovací řád“) a Domovního řádu vysokoškolské koleje (dále jen „Domovní řád“). Student, který by spadal pod tuto kategorii, musí mít v ISKAM4 provedenu rezervaci pro daný AR nebo podánu žádost o ubytování pro daný AR. Ubytovaným, kterým byla stanovena výjimka ředitele, bude účtována cena za ubytování v souladu s platnými ceníky ubytování.

Ředitel zároveň vyhoví žádosti o single ubytování na koleji výjimečně studujícím studentům ČVUT, o jejichž ubytování požádá zástupce ČVUT. Student, který by spadal pod tuto kategorii, musí mít v ISKAM4 provedenu rezervaci pro daný AR nebo podánu žádost o ubytování pro daný AR.

 1. Ceník ubytování je k dispozici na https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik .
 2. Výměna pokoje v rámci jedné koleje je možná po projednání s hospodářkou koleje, výměna mezi kolejemi pouze po projednání s hospodářkami příslušných kolejí.          Z provozních a administrativních důvodů je možno tyto výměny realizovat až po řádných nástupech nejdříve v termínu uvedeném v HU pro AR a pouze po uspokojení všech žádostí o ubytování s ohledem na volné kapacity v rámci kolejí ČVUT. Požadavku o výměnu koleje z mimořádných důvodů je možné vyhovět i dříve s ohledem na aktuální stav volných míst na kolejích. Ubytovaný student se může přestěhovat v rámci koleje/bloku maximálně 1 x za semestr. V ojedinělých případech, po schválení hospodářkou koleje, může být na vlastní žádost přestěhován vícekrát.
 3. Ubytovaný student je povinen přestěhovat se vždy, vyžaduje-li to ekonomické využití koleje, maximálně však 1 x za AR. Dále při vzniklých havarijních případech, rekonstrukcích, mimořádných krizových situacích a vyžaduje-li to zájem školy. Student musí být o přestěhování informován nejméně jeden týden předem (s výjimkou vzniklých havarijních situací).
 4. Student, který vyjíždí na studijní zahraniční pobyt v průběhu AR, si může nejpozději 14 kalendářních dnů před svým odjezdem rezervovat ubytování na svém pokoji na OpU na termín návratu (v tomtéž AR) ze zahraničního pobytu (student si podá písemně žádost o ubytování na koleji a dokládá ji potvrzením o studijním zahraničním pobytu). Rezervaci ubytování si student potvrdí ponecháním peněžní jistoty na účtu ubytovatele.
 5. Pokud má student na stáži potvrzenu rezervaci ubytování (a nemá uzavřenu smlouvu o ubytování) a nemá zájem na koleje nastoupit, je povinen písemně (e-mailem) rezervaci ubytování zrušit nejpozději 30 dní
  před plánovaným nástupem na koleje. V tomto případě bude jeho rezervace ubytování zrušena a peněžní jistota mu bude vrácena v plné výši. Pokud student písemně (e-mailem) zruší rezervaci ubytování méně než 30 dní před plánovaným nástupem na koleje, bude mu peněžní jistota vrácena, po odečtení stornopoplatku, ve výši uvedené v Ceníku náhrad viz https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik. V případě nedodržení těchto podmínek je peněžní jistota nevratná a bude zaúčtována na účet pokut.
 6. Žádost o ubytování na koleji s nepravdivými údaji, s neúplnými údaji, nebo vícenásobná žádost bude vyřazena z evidence.
 7. Bývalý student, který aktuálně bydlí na koleji a který má v historii svého ubytování na koleji ubytovatele bezproblémové dodržování smlouvy o ubytování, může požádat u své hospodářky o prodloužení smlouvy o ubytování na koleji ubytovatele pro daný AR za cenu dle Ceníku pro samoplátce, viz https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik. Žádosti o samoplátecké ubytování bude vyhověno za daných podmínek na dobu minimálně 30 kalendářních dnů (pokud je ubytovaný požaduje), maximálně do konce aktuálního AR. Ubytovaný nestudující samoplátce je bez nároku na rezervaci ubytování pro následující AR (v souladu se „SU“, odd. B).
 8. Žádost o ubytování na koleji nebo rezervaci ubytování studenta, který dříve porušil smlouvu o ubytování a byl na tomto základě z ubytování na kolejích vyloučen, bude posuzovat komise stanovená ředitelem SÚZ ČVUT v Praze.
 9. Ukončení ubytování na koleji

Pokud má student zájem předčasně vypovědět smlouvu o ubytování, musí tak učinit nejpozději 30 kalendářních dnů předem. Pokud student vypoví smlouvu o ubytování později nebo ji nevypoví a přímo ubytování na koleji ukončí, zaplatí pokutu ve výši peněžní jistoty. Tato podmínka se nevztahuje na posledních 30 kalendářních dnů platnosti smlouvy o ubytování. V odůvodněných případech může vedoucí OUS povolit výjimku, a to na základě písemné žádosti studenta.

 1. V průběhu letních prázdnin (dle harmonogramu AR), bude studentovi ČVUT nebo studentovi české VŠ garantováno ubytování po dobu 2 nocí pro vykonání každé zkoušky. Ubytování na koleji bude poskytnuto v ceně kolejného na základě potvrzení o této zkoušce. Pokud student nemá potvrzení o zkoušce, platí cenu dle Ceníku pro samoplátce. Ubytování na koleji je nutné objednat minimálně 2 pracovní dny předem u hospodářky příslušné koleje. V tomto případě je nutno provést rezervaci ubytování e-mailem, případně telefonickou formou. Kontakty na jednotlivé koleje jsou na https://suz.cvut.cz/cz/koleje.

Pokud chce student bydlet na koleji v období letních prázdnin, je možná délka ubytování kratší než 30 dnů. Minimální délka studentského ubytování o prázdninách je 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Ubytování kratší než 30 dnů může být poskytnuto pouze jako single use ubytování nebo se spolubydlícím na srovnatelné období ubytování, pokud není individuálně domluveno jinak.

 1. Celoročně a dlouhodobě ubytovanému studentovi bude přiděleno ubytování na koleji tak, aby bylo zachováno ekonomické využití kolejí ubytovatele.
 2. Ubytovaný student může požádat o prodloužení své smlouvy o ubytování u hospodářky dané koleje, viz kontakty kolejí https://suz.cvut.cz/cz/koleje.                  U ubytovaných studentů mimo ČVUT a nestudentů je toto prodloužení možné pouze v rámci aktuálního AR.
 3. Smluvní podmínky (vztahy smluvních stran) se řídí podle odd. G tohoto dokumentu.
 4. Pokud má ubytovaný zájem o „single use ubytování“ tj. sám na 2L pokoji, žádá o ně u hospodářky dané koleje v termínu daném v HU. Ubytovanému bude vyhověno až po uspokojení všech žádostí o ubytování s ohledem na volné kapacity na dvoulůžkových pokojích v rámci kolejí ČVUT.
 5. Pokud si ubytovaný na koleji nebo žadatel o ubytování na koleji požádá o ubytování za kolejné v období letních prázdnin a dodá SÚZ kopii rozhodnutí o přijetí na českou VŠ na další akademický rok, bude mu účtováno za ubytování kolejné. Pokud dodá rozhodnutí o přijetí na českou VŠ před začátkem letních prázdnin nejpozději v den začátku letních prázdnin, bude mu účtováno kolejné po celé období letních prázdnin. Pokud si požádá a dodá rozhodnutí o přijetí na českou VŠ v průběhu letních prázdnin, bude mu účtováno kolejné ode dne dodání rozhodnutí o přijetí na českou VŠ. Žadatel o toto ubytování dodává rozhodnutí o přijetí na českou VŠ na oddělení pro ubytování (e-mailem), ubytovaný dodává rozhodnutí o přijetí na českou VŠ hospodářce/hospodáři na své koleji (e-mailem nebo osobně).

 1. Podmínky pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu

 1. Student na stáži nebo studijním výměnném pobytu je rozdělen dle kategorií: a) student ČVUT a b) student na  VŠ mimo ČVUT. Tito studenti mají specifické podmínky ubytování na koleji.
 2. Žádost o ubytování na koleji probíhá stejně, jako je tomu u studenta viz odd. A, bod 1 a 2. Student ČVUT získává přihlašovací údaje do ISKAM4 přímo ze školy. (Student na VŠ mimo ČVUT se musí nejdříve registrovat do ISKAM4, a pak následně podává žádost o ubytování. Registrace a žádost se podává přes https://web.suz.cvut.cz/Login).

ZIMNÍ SEMESTR (dále jen „ZS“):

 1. Příjem žádostí o ubytování na koleji v ZS nebo ZS a LS (dále jen „ZS“) následujícího AR je od termínu uvedeném v HU pro AR.
 2. Uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na koleji

do 1. kola přidělování kolejí na ZS je uvedena v HU pro AR.

 1. Výsledky přidělování ubytování na koleji v 1. kole, na koleji pro ZS budou k dispozici

na https://web.suz.cvut.cz/Login v termínu uvedeném v HU pro AR.

 1. Úhrada peněžní jistoty je splatná na účet ubytovatele. Termín splatnosti a výše peněžní jistoty pro ZS jsou uvedeny v HU pro AR.

Úhrada ubytovacích služeb včetně pojištění při nástupu na kolej v ZS je splatná v den nástupu na kolej, a to ode dne nástupu do konce října aktuálního roku. V případě, že se student rozhodne ubytování na koleji ukončit před tímto datem, celá úhrada ubytovacích služeb s poplatky s ní souvisejícími, včetně peněžní jistoty propadá ve prospěch ubytovatele na účet stornopoplatku. Úhradu student provede bezhotovostně nebo platební kartou na jednom z výběrčích míst.

Úhrada ubytovacích služeb počínaje listopadem AR probíhá v souladu s odd. C.

LETNÍ SEMESTR (dále jen „LS“):

 1. Příjem žádostí o ubytování na koleji v LS AR je od začátku října aktuálního AR v souladu s HU pro aktuální AR.
 2. Uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na koleji na LS je uvedena v HU pro aktuální AR.
 3. Výsledky přidělování ubytování na koleji pro LS budou k dispozici na https://web.suz.cvut.cz/Login v termínu uvedeném v HU pro AR.
 4. Úhrada peněžní jistoty je splatná na účet ubytovatele. Termín splatnosti a výše peněžní jistoty pro LS jsou uvedeny v HU pro AR. Úhrada ubytovacích služeb včetně pojištění při nástupu na kolej v LS je splatná v den nástupu na kolej, a to ode dne nástupu do konce března aktuálního roku. V případě, že se student rozhodne ubytování na koleji ukončit před tímto datem, celá úhrada ubytovacích služeb s poplatky s ní souvisejícími, včetně peněžní jistoty propadá ve prospěch ubytovatele na účet stornopoplatku. Úhradu student provede bezhotovostně nebo platební kartou na jednom z výběrčích míst.

Úhrada ubytovacích služeb počínaje dubnem AR probíhá v souladu s odd. C.

 1. Pokud student bez písemného udání důvodu nenastoupí v termínu nástupů pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu, v souladu s HU pro AR, je peněžní jistota nevratná a bude zúčtována na účet pokut. Výjimku může udělit vedoucí OUS.
 2. Termíny nástupů na kolej pro ZS i LS jsou blíže specifikovány v HU pro AR v sekci Student na stáži nebo studijním výměnném pobytu.
 3. Obecné podmínky ubytování se řídí podle odd. E a smluvní podmínky (vztahy smluvních stran) se řídí podle odd. G.

 1.  Práva a povinnosti smluvních stran 
 1. Práva a povinnosti platí pro studenty ČVUT, studenty jiné české VŠ, studenty ostatních škol mimo VŠ, studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu, absolventy ČVUT a ostatní
 1. Řádný termín nástupů na kolej je v souladu s HU pro AR. Ubytovaný má právo nastěhovat se do koleje na daný akademický rok, a to pouze v pracovní dny, v úředních hodinách uvedených v HU pro AR.
 2. První pracovní den po řádném termínu nástupů se budou nástupy na koleje řídit dle standardních úředních hodin jednotlivých kolejí zveřejněných na https://suz.cvut.cz/cz/koleje. Výjimku tvoří soustředění pro studenty nově přijatých prvních ročníků ČVUT (pokud o toto ubytování na koleji fakulta požádá a soustředění probíhá před termínem řádných nástupů na kolej) a nástupy stážistů, nebo studentů na studijním výměnném pobytu v souladu s odd. F, bod 12.
 3. Nenastoupí-li student na kolej do posledního data řádných nástupů dle bodu 1 tohoto oddílu a nepodá-li nejpozději do termínu pro podání žádosti s datem odkladu nástupu (viz HU pro AR) žádost (e-mailem: ubytovani [at] cvut [dot] cz) o odložení nástupu na kolej, bude ubytování studentovi zrušeno. Celoročně ubytovaný student je povinen uzavřít navazující smlouvu o ubytování nejpozději v den konce platnosti staré smlouvy o ubytování, pokud nemá požádáno o odklad nástupu na kolej, viz dále (ustanovení VUP, odd. G, písm. d, bod 3 a 4). Datum odložení nástupu na kolej v ZS je možné posunout maximálně o 14 kalendářních dnů, viz HU pro AR. Ubytovanému bude účtována cena za ubytovací služby od posledního dne řádných nástupů (týká se též studentů na stáži nebo studijním výměnném pobytu na ČVUT, v souladu s HU pro AR). Studentovi, který na koleji celoročně bydlí a má požádáno o odklad nástupu, bude účtováno ubytování nepřetržitě. Datum odložení nástupu na kolej v LS pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu je možné posunout maximálně o 14 kalendářních dnů, viz HU pro AR. Ubytovanému bude účtována cena za ubytovací služby od posledního dne termínu nástupů pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu z peněžní jistoty.
 4. Ubytovaný je povinen uzavřít a zaplatit prostřednictvím ubytovatele pojištění dle platného Ceníku náhrad a dle svého vneseného majetku do přiděleného pokoje a nahlásit ubytovateli výpočetní, audiovizuální a komunikační techniku v hodnotě nad 10.000,- Kč, v souladu s pojistnou smlouvou. V případě nenahlášení ztrácí ubytovaný nárok na pojistné plnění.
 5. Ubytovaný student nestudující ČVUT a student ČVUT ve sporných případech je povinen dodat k rukám hospodářky na každý semestr aktuálně vydané potvrzení o studiu (ne starší 14 kalendářních dnů) do termínu uvedeném v HU. V případě, že tak neučiní, bude mu účtována, do doby fyzického dodání tohoto potvrzení, cena samoplátce dle Ceníku pro samoplátce https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik . Ode dne dodání potvrzení o studiu bude ubytovanému účtována cena dle platného ceníku. Pokud ubytovaný student (mimo ČVUT a student ČVUT pouze ve sporném případě) ukončí studium, je povinen doručit hospodářce na své koleji oficiální potvrzení s datem ukončení studia do 3 pracovních dnů.
 6. Ubytovaný je povinen nahlásit ubytovateli všechny vnesené elektrické spotřebiče a hradit spotřebovanou el. energii podle Ceníku náhrad, v termínu úhrady ubytovacích služeb.

V případě, že je pokoj/buňka vybaven(a) elektroměrem, hradit zálohu na spotřebu el.energie ve stanoveném termínu. Ubytovaný nesmí vnášet a užívat v ubytovacím zařízení elektrické vařiče a topná tělesa, která nebudou instalována ubytovatelem a dále elektrické spotřebiče, které podléhají instalaci a nebudou nainstalovány ubytovatelem (pračka, sušička atd.)

 1. Ubytovaný je povinen zabezpečit a doložit do 30 kalendářních dní od nástupu na kolej ověření, vystavené revizním technikem dle ČSN 331610, skupina E, všech vnesených elektrických spotřebičů, které jsou starší 2 let nebo doložit kopii účetního dokladu, záručního listu u spotřebičů, na něž se záruka vztahuje.
 2. Ubytovaný se zavazuje dodržovat hygienické a protipožární předpisy a zákaz kouření ve vnitřních prostorách koleje, které jsou vyvěšeny na všech kolejích.
 3. Ubytovaný je povinen nést ke své tíži úklid pokoje, který užívá a je povinen úklid pokoje zabezpečit.
 4. Je zakázáno vrtání do stěn bez souhlasu vedoucího koleje.
 5. Je zakázáno provádět opravy či úpravy pokoje, zásahy do oken, parapetů, úpravy žaluzií atd.
 6. Je zakázáno jakkoliv manipulovat či jinak zasahovat do fasády a oken budovy.
 7. Je zakázáno svévolně měnit bezpečnostní vložku u dveří pokoje.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran dále upravuje Ubytovací řád a  Domovní řád kolejí SÚZ ČVUT v Praze, s jejichž zněním je ubytovaný povinen seznámit se při ubytování na koleji.      
 9. Na žádost ubytovatele je ubytovaný povinen prokázat své oprávnění zdržovat se v ubytovacím zařízení ubytovatele. 
 10. Ubytovaný je povinen zpřístupnit pokoj za účelem preventivní kontroly výskytu nežádoucího hmyzu, provádění samoúklidu nebo technického stavu pokoje 2x za rok. Informace o termínu kontroly musí být na koleji vyvěšena minimálně 5 pracovních dnů předem. V akutních případech bude kontrola provedena za přítomnosti zástupce studentů neodkladně.
 11. Ubytovaný je povinen zpřístupnit pokoj za účelem preventivní dezinsekce maximálně 2x za rok. Pokoj musí být pro aplikaci řádně připraven dle pokynů. Informace o termínu musí být na koleji vyvěšena minimálně 15 pracovních dnů předem. V případě ohrožení zdraví ubytovaných bude dezinsekce provedena neodkladně.
 12. Uzavření smlouvy o ubytování nezakládá souhlas ubytovatele se zřízením místa trvalého pobytu pro ubytovaného.
 1. Ukončení platnosti smlouvy o ubytování

Platnost smlouvy o ubytování zaniká:

      1)      Uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

      2)      Dnem ukončení, přerušení, zanechání studia, dnem vyloučení   

ze studia (po ukončení odvolacího řízení) a přestupem studenta na jinou školu, nebude-li dohodnuto jinak; pokud ubytovaný přinese na OpU potvrzení o ukončení či přerušení studia (pokud se jedná o studenta ČVUT, který má informace o ukončení nebo přerušení studia načteno ze studijního systému KOS do ISKAM4, není potvrzení požadováno) a ukončí ubytování, peněžní jistota za ubytování bude v tomto případě vrácena - ubytovaný je povinen řešit výše popsané situace

do 3 pracovních dnů včetně, v opačném případě nese ke své tíži následky z nedodržení této povinnosti (ustanovení VUP, odd. E, bod 17 nejsou tímto dotčena).

      3)      Písemným odstoupením od smlouvy o ubytování ze strany ubytovaného.

      4)      Písemným odstoupením od smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele.

      5)      Úmrtím ubytovaného.

 1. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování z těchto důvodů:

      1)      Ubytovaný nabízí nebo přenechá vyhrazené prostory k ubytování jiné osobě,

      2)      Ubytovaný i přes výstrahu porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování – např. nedbá pokynu ubytovatele o přestěhování odd. E bod 11, (ust. § 2331 občanského zákoníku v platném znění) nebo jiné povinnosti vyplývající z interních předpisů ubytovatele,

      3)      Ubytovaný porušuje opětovně a závažně hygienické předpisy na kolejích, zasahuje do instalací všeho druhu a používá nepovolené elektrické spotřebiče,

      4)      Ubytovaný na koleji nosí nebo drží zbraň, střelivo a výbušniny (nebo je zde uloží) podléhající aktuálnímu znění zákona o zbraních a střelivu, v platném znění,

      5)      Ubytovaný obtěžuje nebo fyzicky napadl jiného studenta, ubytovaného nebo zaměstnance ubytovatele,  napadl je slovně nebo je zastrašuje,

      6)      Ubytovaný drží, vyrábí, přechovává nebo jinému obstará omamné nebo psychotropní látky nebo jedy ve smyslu obecně platných zákonných předpisů,

      7)      Ubytovaný neuhradil řádně a včas ubytovací služby nebo poplatky s nimi související a je v prodlení déle než 5 dní.

      8)  Ubytovaný využívá bez předchozího písemného souhlasu ubytovatele vyhrazené prostory nebo společné prostory ubytovacího zařízení k podnikatelské činnosti nebo bez předchozího písemného souhlasu na adrese ubytovatele umístil sídlo či provozovnu právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele,

      9)      Ubytovaný včas nenahlásí mimořádnou událost a nechová se dle pokynů hospodářky při řešení mimořádné události (ucpání odpadů, výskyt hmyzu, hlodavců, apod.),

      10)    Ubytovaný nedodržuje opakovaně zásady osobní hygieny,

      11)    Ubytovaný propaguje rasovou a etnickou nesnášenlivost nebo diskriminaci,

      12)    Ubytovaný na svém pokoji neumožní ubytování dalšímu studentovi do výše ubytovací kapacity daného pokoje,

      13)    Ubytovaný svým chováním a jednáním opakovaně obtěžuje ostatní ubytované (hlasitá hudba i přes den, hlučné chování atd.) i přes předchozí upozornění ze strany ubytovatele.

 1. Ostatní ustanovení

      1)      Ubytovatel i ubytovaný jsou povinni se řídit obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními v § 1721 a násl., a to včetně důvodů pro odstoupení od smlouvy o ubytování.

      2)      Odstoupení od smlouvy o ubytování musí být písemné a smlouva o ubytování v tomto případě zaniká jejím odstoupením ze strany ubytovatele, a to pátý den ode dne odeslání písemného oznámení o odstoupení od smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele.

      3)      Ubytovaný je povinen ubytovací prostory vyklidit a předat je ubytovateli ve stavu v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nejpozději v den platnosti konce smlouvy o ubytování, a to v dopoledních úředních hodinách dané koleje (pokud se strany nedohodnou jinak).

                Pokud má ubytovaný uzavřenu smlouvu o ubytování do konce letních prázdnin a zároveň potvrzenou rezervaci ubytování pro následující AR na jiném pokoji v rámci všech kolejí ČVUT, musí řešit stěhování na rezervované místo již před koncem letních prázdnin s hospodářkou koleje, na které má potvrzenu rezervaci. Takové stěhování je možné pouze v případě, že je rezervované místo volné.

      4)      V případě, že dojde k zániku platnosti smlouvy o ubytování a ubytovaný řádně a včas nevyklidí (dále též „check out“) jemu předané a vyhrazené ubytovací prostory v termínu uvedeném v předchozím odstavci, sjednávají smluvní strany pro tento případ dnem následujícím, po uvedeném termínu, smluvní pokutu v souladu s Ceníkem náhrad viz https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik.

                Po uplynutí 14 pracovních dnů může být pokoj vyklizen ubytovatelem.

 1. Ubytovaný bere na vědomí, že v případě pobytu kratšího 61 kalendářních dnů je povinen hradit místní poplatek v souladu se zákonem o místních poplatcích 565/1990 Sb. v platném změní. Poplatek se vztahuje i na návštěvy ubytovaného.
 2. Pokud nastane mimořádná situace (např. při vyhlášení nouzového stavu v České republice), může ubytovatel nabídnout ubytovanému studentovi VŠ možnost tzv. technického odhlášení se slevou z kolejného. Technické odhlášení znamená, že si student na základě výzvy ubytovatele požádá v ISKAM4 o technické odhlášení, vrátí klíč od pokoje na koleji, ponechá si na koleji osobní věci a fyzicky se na koleji nevyskytuje celý rozhodný měsíc. O výši slevy na kolejném pro daný měsíc rozhoduje ředitel.

 1. Závěrečná ustanovení

Ubytovatel tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 1. Ochrana osobních údajů je dána Nařízením a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Ubytovaný bere na vědomí, že ubytovatel zpracovává jím dobrovolně poskytnuté osobní údaje obsažené v žádosti o ubytování a ve smlouvě o ubytování za účelem a v rozsahu potřebném k zajištění ubytování.
 3. Ubytovatel prohlašuje, že osobní údaje obsažené v žádosti a ve smlouvě o ubytování zpracovává pouze za účelem zajištění ubytování, a to zejména po dobu trvání smlouvy o ubytování a po jejím skončení maximálně po dobu 3leté promlčecí doby z důvodu vymáhání případných nedoplatků za ubytování. Po skončení této promlčecí doby bude ubytovatel zpracovávat pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování vyžadují nadřazené zákonné předpisy.
 4. Ubytovaný má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (ustanovení VUP, odd. E, bod 17 nejsou tímto dotčena), právo požadovat od ubytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na podatelně nebo recepci ředitelství ČVUT v Praze, Správy účelových zařízení na adrese Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6. Dále má žadatel právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci osobních údajů, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že ubytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 5. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování osobních údajů může žadatel najít na webových stránkách ubytovatele   https://suz.cvut.cz/cz, případně na recepci ředitelství SÚZ ČVUT v Praze na adrese Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6.
 6. Ubytovaný souhlasí s podmínkami, které se váží k žádosti o  

ubytování na koleji. Tyto podmínky jsou zveřejněny na webovém rozhraní ISKAM4, přes které si student žádá o ubytování.

      H)     Ostatní závazné dokumenty, se kterými se student (žadatel o ubytování) musí seznámit před nástupem na kolej

 1. Scénář ubytování pro daný AR
 2. Harmonogram ubytování pro daný AR
 3. Ubytovací řád
 4. Domovní řád
 5. Smlouva o ubytování pro daný AR
 6. Smlouva o ubytování stáže, výměnné pobyty pro daný AR
 7. Ceníky (kolejného, pro samoplátce – studující, pro samoplátce, náhrad)
 8. Další důležité dokumenty na  https://suz.cvut.cz/cz/dokumenty-0

 1. Terminologie

AR – akademický rok

Čestné prohlášení – dokument, který neplnoletému studentovi umožní být fyzicky ubytován na koleji po přijetí informace o obdržení přidělené koleje. Dokument musí být notářsky ověřen, anebo musí mít ověřené podpisy, viz CzechPOINT v ČR, kde bude podepsán a ověřen alespoň jeden zákonný zástupce studenta. U zahraničního studenta je možnost si nechat ověřit daný dokument na české ambasádě v dané zemi, odkud student pochází. Podmínkou je přítomnost podpisu alespoň jednoho zákonného zástupce. Doporučujeme, aby na daném dokumentu byli podepsáni oba rodiče.

E-mail v ISKAM4 – e-mailová adresa, kterou si student zadá do ISKAM4, na kterou ubytovatel posílá studentovi informace týkající se jeho ubytování a na které je student povinen s ubytovatelem komunikovat

Harmonogram ubytování – (dále jen „HU“) je dokument, který podává chronologický přehled nejdůležitějších mezníků přidělování ubytování na koleji a ubytování na koleji

Inkaso – jedná se o formu úhrady ubytovacích služeb a poplatků s nimi souvisejících. Ubytovaný si inkaso zřídí ve své bance. Souhlas k inkasu lze zřídit pouze u bankovních účtů vedených v ČR. Ubytovaný nesmí zapomenout zvolit takovou výši limitu, aby mu pokryla všechny služby účtované na vrub jeho účtu na koleji. Podrobné informace lze nalézt na https://suz.cvut.cz/sites/default/files/2021-12/platba_kolejneho.pdf

ISKAM4 – ubytovací program SÚZ ČVUT v Praze

KOS – studijní systém ČVUT v Praze

LS – letní semestr

OUS – Odbor ubytovacích služeb

OpU – Oddělení pro ubytování

Peněžní jistota - má dvě funkce:

 1. Rezervovaní a noví žadatelé, kterým bylo v 1. kole přidělování ubytování na koleji toto ubytování přiděleno, projevují úhradou peněžní jistoty v předepsané výši a v řádném termínu zájem o přidělenou kolej viz VUP odd. A bod 4 a odd.F bod 6 a 10
 2. „Kryje“ finančně po celou dobu pobytu na koleji ubytování studenta a je čerpána v případě prohřešků ubytovaného vůči uzavřené smlouvě o ubytování (především dodržování platební morálky a krytí škod způsobených ubytovaným vůči ubytovateli)

Peněžní jistota = ubytovací jistota v ISKAM4 nebo rezervační jistota v ISKAM4

Rezervace ubytování – student, který bydlí na koleji k termínu zahájení rezervací ubytování, má nárok na provedení rezervace ubytování na konkrétní koleji a konkrétním pokoji

Rezervace ubytování v souladu se Scénářem ubytování se provádí:

 1. na další AR
 2. na letní prázdniny v probíhajícím akademickém roce (pro ty ubytované, kteří mají uzavřenu smlouvu o ubytování pouze do letních prázdnin a chtějí si ji prodloužit)

Scénář ubytování – (dále jen „SU“) je dokument, který stanovuje podmínky přidělování ubytování na kolejích ČVUT

Single use ubytování – ubytovaný bydlí sám na dvoulůžkovém pokoji za 1,5 násobek ceny ubytování v souladu s příslušným ceníkem

SMS – na telefonní číslo, které si student zadá do ISKAM4, posílá ubytovatel studentovi SMS zprávy s informacemi týkajícími se jeho ubytování

Stav aktiv = stav konta – souhrn všech peněžních prostředků na kontě ubytovaného

Student ČVUT -  student ČVUT ve vyšším než prvním ročníku a student 1. ročníku po zápisu

Student (nebo samoplátce - studující) - klient, který na koleji bydlí a rezervuje si ubytování na nadcházející AR nebo si nově žádá o přidělení ubytování v rámci kolejí ČVUT

Ubytování – přidělení lůžka – studentovi je přiděleno pouze jedno lůžko na pokoji

Ubytovaný – osoba (student, samoplátce – studující, samoplátce, atd.), která má již uzavřenou smlouvu o ubytování s ubytovatelem.

Ubytovatel – SÚZ ČVUT v Praze

Uchazeč o studium na ČVUT - přijatý student na ČVUT, který obdržel rozhodnutí o přijetí na ČVUT, ale ještě není zapsán ke studiu

– vysoká škola

Všeobecné ubytovací podmínky – (dále jen „VUP“) je dokument, ve kterém jsou shrnuty podmínky přidělování, průběh a ukončení ubytování na kolejích ČVUT. Základní dokument, který rozpracovává Scénář ubytování

ZS – zimní semestr

Žádost o ubytování na koleji - žádost si podává student (žadatel), který na koleji aktuálně nebydlí nebo si neprovedl rezervaci na následující AR.

      

                                             Účinnost od 01.03.2021

                  

                                        Bc. Michal Vodička, v. r.                

                      pověřený zástupce ředitele SÚZ ČVUT v Praze