Příloha č. 3 Scénáře ubytování

VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY

tento dokument upravuje práva a povinnosti všech osob ubytovaných na kolejích a dalších objektech, které jsou ve vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze a ve správě součásti Správa účelových zařízení ČVUT (dále jen „SÚZ ČVUT“) a dále upravuje postavení, práva a povinnosti SÚZ ČVUT jakožto ubytovatele.

Článek I.

Vznik práv a povinností

Každá osoba ubytovaná na kolejích a dalších objektech SÚZ ČVUT uzavírá nejpozději ke dni zahájení ubytování na kolejích ubytovací smlouvu, na základě které vznikají ubytovanému a ubytovateli vzájemná práva, závazky a povinnosti a na základě které jsou ubytovaný a ubytovatel vázáni i těmito Všeobecnými ubytovacími podmínkami. Kromě ubytovací smlouvy a těchto Všeobecných ubytovacích podmínek upravující práva, závazky a povinnosti ubytovaného a ubytovatele ještě další dokumenty jako např. Domovní řády jednotlivých kolejí, nařízení a příkazy ředitele SÚZ ČVUT nebo další předpisy vydávané SÚZ ČVUT. Smluvní strany jsou povinny se všemi dokumenty vztahujícími se k ubytování řídit.

Článek II.

Uzavření Smlouvy o ubytování

 1. Zájemci o ubytování na kolejích uzavírají se SÚZ ČVUT nejpozději ke dni nástupu k ubytování Smlouvu o ubytování a její Dodatek týkající se pojištění majetku.
 2. Pro smlouvy o ubytování platí následující délky platnosti smlouvy:
 1. ubytování do konce letního semestru
 2. ubytování celoroční, tj. zpravidla do začátku září
 3. ubytování dlouhodobé na dobu určitou

(konkrétní termíny konce smluv jsou vždy pro daný akademický rok stanoveny každoročně vydávanými dokumenty (Harmonogram ubytování a Postupy a pravidla při ubytování na kolejích).

 1. SÚZ ČVUT také stanoví, která jednotlivá ubytovací místa na konkrétních kolejích budou pro daný akademický rok v režimu ubytování celoročního nebo v režimu ubytování do konce letního semestru.
 2. Začátek a konec smlouvy o ubytování může být z provozních důvodů ve výjimečných případech ze strany SÚZ ČVUT upraven.

Článek III.

Způsoby úhrady ubytování

 1. Úhrada kolejného a dalších poplatků probíhá vždy nejpozději do 15. dne běžného měsíce.
 2. Pokud nedojde k úhradě plateb dle předchozího odstavce nejpozději do 15. dne běžného měsíce z důvodů na straně ubytovaného (datum připsání platby na účet ubytovatele musí být nejpozději 15. dne běžného měsíce), je na ubytovaného od následujícího dne pohlíženo jako na dlužníka včetně možných sankcí (penále, placené SMS upomínky, odstoupení od smlouvy o ubytování). Ceny penále, placených SMS upomínek a manipulačních poplatků jsou stanoveny v aktuálním ceníku zahrnujícím mj. ceny náhrad, energií, pojištění, pokut, penalizací a dalších poplatků (tzv. Ceník náhrad) platném pro daný akademický rok. V případě, že neproběhne úhrada ubytovacích služeb ve stanovené lhůtě, je ubytovaný povinen uhradit tuto dlužnou částku bezodkladně, včetně penalizací a poplatků s ní souvisejících.
 3. Pokud nastane situace, kdy ubytovaný uhradí ubytovací služby řádně a včas (prokáže platbu výpisem z banky) a platba se mu připočte ze strany ubytovatele až následující den (16. den kalendářního měsíce), nebude mu účtována smluvní pokuta ve formě penále.
 4. Výjimkou při platbě kolejného je období posledního kalendářního měsíce platnosti smlouvy o ubytování, kdy na ni nenavazuje další ubytování na koleji ubytovatele. V tomto měsíci není ubytovanému strháváno inkaso (pokud ubytovaný platí inkasem), ale je mu zaúčtováno ubytování ke dni odchodu z koleje z peněžní jistoty a ke dni odchodu z koleje, resp. ukončení ubytování jsou vypořádány všechny peněžní pohledávky včetně případných penalizací, vrácení peněžní jistoty atd.
 5. Obdobný postup je v případě posledního kalendářního měsíce platnosti smlouvy o ubytování, kdy ubytovaný má současně rezervované ubytování na další období. V tomto měsíci nebude ubytovanému strháváno inkaso (pokud ubytovaný platí inkasem), ale bude mu vyúčtováno ubytování ke dni odchodu z koleje, resp. ke dni ukončení stávajícího ubytování, přičemž ubytovanému bude vyúčtováno ubytování za daný měsíc a vypořádány všechny dosavadní peněžní pohledávky včetně případných penalizací atd., přičemž však peněžní jistota zůstává složena v dispozici ubytovatele. Ubytovaný je povinen uhradit vyúčtovanou částku ke dni odchodu z kolejí resp. nejpozději ke dni ukončení stávající ubytovací smlouvy. Pro případ prodlení s platbou je ubytovaný povinen uhradit penále stanovené v aktuálním Ceníku náhrad.
 6. Stejný postup bude zachován v případě podání výpovědi Smlouvy o ubytování ze strany ubytovaného nebo ubytovatele, kdy termínem pro finální vypořádání všech peněžních závazků je den odchodu ubytovaného z ubytování na koleji a nelze-li takto termín stanovit nebo nedojde-li k dohodě, pak den ukončení platnosti ubytovací smlouvy dle podané výpovědi. Pro případ prodlení s platbou částky vyúčtované ke dni ukončení platnosti ubytovací smlouvy je ubytovaný povinen uhradit penále stanovené v aktuálním Ceníku náhrad.
 7. V případě, že bude případný přeplatek vzniklý z vyúčtování dle předchozích bodů 4), 5) nebo 6) tohoto článku vracen prostřednictvím platby přes GoPay (viz způsoby úhrady plateb kolejného a dalších plateb), je tento způsob provedení transakce možný pouze do 6 měsíců od připsání platby na účet ubytovatele a pouze do výše částky zaslané přes GoPay.

Článek IV.

Práva a povinnosti ubytovaných

 1. Ubytovaný je povinen uhradit prostřednictvím ubytovatele pojištění dle platného ceníku vydaného ubytovatelem pro daný akademický rok a dle svého vneseného majetku do přiděleného pokoje a nahlásit ubytovateli výpočetní, audiovizuální a komunikační techniku v hodnotě nad 10.000,- Kč v souladu s pojistnou smlouvou ubytovatele. V případě nenahlášení ztrácí ubytovaný nárok na pojistné plnění.
 2. Ubytovaný je povinen nahlásit ubytovateli všechny vnesené elektrické spotřebiče a hradit spotřebovanou el. energii podle ceníku v termínu úhrady kolejného. V případě, že je pokoj/buňka vybaven(a) elektroměrem hradit zálohu na spotřebu el.energie ve stanoveném termínu (termín úhrady kolejného). Ubytovaný nesmí vnášet a užívat v ubytovacím zařízení elektrické vařiče a topná tělesa, která nebudou instalována ubytovatelem a dále elektrické spotřebiče, které podléhají instalaci a nebudou nainstalovány ubytovatelem (pračka, sušička atd.)
 3. Ubytovaný je povinen opatřit a doložit do 30 kalendářních dní od nástupu na kolej ověření, vystavené revizním technikem dle ČSN 331610, skupina E, všech vnesených elektrických spotřebičů, které jsou starší 2 let nebo doložit kopii účetního dokladu, záručního listu u spotřebičů, na něž se záruka vztahuje.
 4. Ubytovaný se zavazuje dodržovat ve vnitřních prostorách kolejí zákaz kouření a dále hygienické a protipožární předpisy, které jsou vyvěšené na všech kolejích.
 5. Ubytovaný je povinen nést ke své tíži úklid pokoje, který užívá a je povinen úklid pokoje zabezpečit.
 6. Ubytovaný není oprávněn vrtat do stěn bez souhlasu vedoucího koleje.
 7. Ubytovaný není oprávněn provádět opravy či trvalé úpravy pokoje, zásahy do oken, parapetů, úpravy žaluzií atd.
 8. Ubytovaný není oprávněn jakkoliv manipulovat či jinak zasahovat do fasády a oken budovy.
 9. Ubytovaný není oprávněn svévolně měnit bezpečnostní vložku u dveří pokoje.
 10. Na žádost ubytovatele je ubytovaný povinen prokázat své oprávnění zdržovat se v ubytovacím zařízení ubytovatele.     
 11. Ubytovaný je povinen zpřístupnit pokoj za účelem preventivní kontroly výskytu nežádoucího hmyzu, údržby pokoje ubytovaným nebo technického stavu pokoje, a to nejvýše 2x za rok. Informace o termínu kontroly musí být na koleji vyvěšena minimálně 5 pracovních dnů předem. V akutních případech bude kontrola provedena za přítomnosti zástupce studentů bezodkladně.
 12. Ubytovaný je povinen zpřístupnit pokoj za účelem preventivní dezinsekce maximálně 2x za rok. Pokoj musí být pro aplikaci řádně připraven dle pokynů. Informace o termínu musí být na koleji vyvěšena minimálně 15 pracovních dnů předem. V případě ohrožení zdraví ubytovaných bude dezinsekce provedena bezodkladně.
 13. Uzavření smlouvy o ubytování nezakládá souhlas ubytovatele se zřízením místa trvalého pobytu pro ubytovaného.
 14. Výměna pokoje v rámci jedné koleje je možná po projednání s hospodářkou koleje, výměna mezi kolejemi pouze po projednání s hospodářkami příslušných kolejí. Z provozních a administrativních důvodů je možno tyto výměny realizovat až po řádných nástupech nejdříve v termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování pro daný akademický rok a pouze po uspokojení všech žádostí o ubytování na kolejích. Požadavku o výměnu koleje z mimořádných důvodů je možné vyhovět i dříve s ohledem na aktuální stav volných míst na kolejích. Ubytovaný se může přestěhovat v rámci koleje/bloku maximálně 1 x za semestr. V ojedinělých případech, po schválení hospodářkou koleje, může být na vlastní žádost přestěhován vícekrát.
 15. Ubytovaný je povinen přestěhovat se vždy, vyžaduje-li to ekonomické využití koleje, maximálně však 1 x za akademický rok. Dále při vzniklých havarijních případech, rekonstrukcích, mimořádných krizových situacích a vyžaduje-li to zájem školy. Ubytovaný musí být o přestěhování informován nejméně jeden týden předem (s výjimkou vzniklých havarijních situací).
 16. SÚZ ČVUT může výjimečně v odůvodněných případech rozhodnout o přestěhování ubytovaného na jiné ubytovací místo, takové rozhodnutí musí však řádně zdůvodnit a informovat ubytovaného o výměně ubytovacího místa alespoň 10 pracovních dní předem.

Článek V.

Ukončení Smlouvy o ubytování

1) Platnost Smlouvy o ubytování zaniká:

   1. uplynutím doby, na kterou byla sjednána,
   2. v důsledku ukončení, přerušení, zanechání studia, vyloučení ze studia (po ukončení odvolacího řízení) a přestupu studenta na jinou školu, nebude-li dohodnuto jinak; pokud ubytovaný doloží SÚZ ČVUT potvrzení o ukončení či přerušení studia (pokud se jedná o studenta ČVUT, který má informace o ukončení nebo přerušení studia načteno ze studijního systému do ISKAM4, není potvrzení požadováno) a ukončí ubytování, bude ubytovanému vyúčtováno ubytování ke dni ukončení ubytování a bude mu vrácena peněžní jistota v plné výši; v případě výše uvedených situací je ubytovaný povinen informovat hospodářku příslušné koleje do 3 pracovních dnů včetně a dojednat ukončení ubytování, nedohodnou-li se ubytovaný s ubytovatelem jinak,
   3. písemným odstoupením od smlouvy o ubytování ze strany ubytovaného,
   4. písemným odstoupením od smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele,
   5. úmrtím ubytovaného.

2) Pokud má ubytovaný zájem předčasně vypovědět Smlouvu o ubytování (vyjma výše uvedených důvodů), musí tak učinit nejpozději 30 kalendářních dnů předem, přičemž není třeba zdůvodnění výpovědi. Pokud ubytovaný vypoví smlouvu o ubytování později nebo ji nevypoví a přímo ubytování na koleji ukončí, zaplatí pokutu ve výši peněžní jistoty. Tato podmínka se nevztahuje na posledních 30 kalendářních dnů platnosti Smlouvy o ubytování. V odůvodněných případech může SÚZ ČVUT povolit výjimku, a to na základě písemné žádosti ubytovaného.

3) Důvody pro odstoupení od Smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele:

   1. ubytovaný nabízí nebo přenechá pronajaté prostory k ubytování jiné osobě,
   2. ubytovaný i přes výstrahu porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o ubytování – např. nedbá pokynu ubytovatele o přestěhování, hrubě porušuje i přes výstrahu své povinnosti anebo dobré mravy nebo porušuje jiné povinnosti vyplývající z interních předpisů ubytovatele,
   3. ubytovaný porušuje opětovně a závažně hygienické předpisy na kolejích, zasahuje do instalací libovolného druhu či používá nepovolené elektrické spotřebiče,
   4. ubytovaný na koleji nosí nebo drží zbraň, střelivo a výbušniny (nebo je zde uloží) podléhající aktuálnímu znění Zákona o střelných zbraních a střelivu, v platném znění; pro vyloučení pochybností ubytovaný na koleje není oprávněn vnášet ani držet zbraně, a to ani v případě, kdy by byl držitelem zbrojního průkazu,
   5. ubytovaný obtěžuje nebo fyzicky napadl jiného studenta, ubytovaného nebo zaměstnance ubytovatele, napadl je slovně nebo je zastrašuje,
   6. ubytovaný drží, vyrábí, přechovává nebo jinému obstará omamné nebo psychotropní látky nebo jedy ve smyslu obecně platných zákonných předpisů,
   7. ubytovaný neuhradil řádně a včas ubytovací služby nebo poplatky s nimi související a je v prodlení déle než 15 dní,
   8. ubytovaný uvede nepravdivé, neplatné nebo zavádějící údaje při jednání se SÚZ ČVUT včetně sdělování informací při podání žádosti o ubytování nebo rezervaci ubytovacího místa nebo při nástupu k ubytování (např. ve Smlouvě o ubytování nebo v jiných dokumentech předkládaných či vyplňovaných při nástupu na kolej apod.),
   9. ubytovaný neoznámí ubytovateli informace dle předchozího odst. 1) písm. b) tohoto článku,
   10. ubytovaný předloží ubytovateli neplatné, padělané nebo neúplné potvrzení o studiu nebo neplatnou či padělanou kopii diplomu, v případě takového jednání je ubytovaný povinen uhradit ubytovateli též sankci ve výši peněžní jistoty,
   11. ubytovaný využívá bez předchozího písemného souhlasu ubytovatele vyhrazené prostory nebo společné prostory ubytovacího zařízení k podnikatelské činnosti nebo bez předchozího písemného souhlasu na adrese ubytovatele umístil sídlo či provozovnu právnické osoby nebo fyzické osoby – podnikatele,
   12. ubytovaný včas nenahlásí mimořádnou událost a nechová se dle pokynů hospodářky při řešení mimořádné události (ucpání odpadů, výskyt hmyzu, hlodavců apod.),
   13. ubytovaný nedodržuje opakovaně zásady osobní hygieny,
   14. ubytovaný propaguje rasovou a etnickou nesnášenlivost nebo diskriminaci,
   15. ubytovaný na svém pokoji neumožní ubytování dalšímu ubytovanému do výše ubytovací kapacity daného pokoje,
   16. ubytovaný svým chováním a jednáním opakovaně obtěžuje ostatní ubytované (hlasitá hudba, hlučné chování atd.) i přes předchozí upozornění ze strany ubytovatele.

 1. Ubytovatel i ubytovaný jsou povinni se řídit obecnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanoveními v § 1721 a násl., a to včetně důvodů pro odstoupení od Smlouvy o ubytování.
 2. Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a Smlouva o ubytování v tomto případě zaniká jejím odstoupením ze strany ubytovatele, a to pátý den ode dne odeslání písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy o ubytování ze strany ubytovatele.
 3. Ubytovaný je povinen ubytovací prostory vyklidit a předat je ubytovateli ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nejpozději v den skončení platnosti Smlouvy o ubytování, a to v úředních hodinách dané koleje, nedohodnou-li se strany jinak.
 4. Pokud má ubytovaný uzavřenu Smlouvu o ubytování do konce letních prázdnin a zároveň potvrzenou rezervaci ubytování pro následující akademický rok na jiném pokoji v rámci všech kolejí ČVUT, musí řešit stěhování na rezervované místo již před koncem letních prázdnin s hospodářkou koleje, na které má potvrzenu rezervaci. Takové stěhování je možné pouze v případě, že je rezervované místo volné.
 5. V případě, že dojde k zániku platnosti Smlouvy o ubytování a ubytovaný řádně a včas nevyklidí (dále též „check out“) jemu předané a vyhrazené ubytovací prostory ve stanoveném termínu, bude ubytovaný povinen hradit ode dne následujícího po uvedeném termínu smluvní pokutu uvedenou v aktuálním Ceníku náhrad; po uplynutí 14 pracovních dnů ode dne stanoveného termínu vyklizení ubytovacích prostor může být pokoj vyklizen ubytovatelem.
 6. V případě pobytu kratšího 60 kalendářních dnů je ubytovaný povinen hradit místní poplatek v souladu se Zákonem o místních poplatcích, v platném změní, pokud není od povinnosti hradit poplatek osvobozen (např. osvobození v případě přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení nebo dle platné právní úpravy). Dle příslušných předpisů může být stanovena povinnost hradit poplatek i pro návštěvy ubytovaného.
 7. Pokud nastane mimořádná situace (např. při vyhlášení nouzového stavu v České republice), může ubytovatel nabídnout ubytovanému studentovi VŠ možnost tzv. technického odhlášení se slevou z kolejného. Technické odhlášení znamená, že si student na základě výzvy ubytovatele požádá v ISKAM4 o technické odhlášení, vrátí klíč od pokoje na koleji, ponechá si na koleji osobní věci a fyzicky se na koleji nevyskytuje celý rozhodný měsíc. O výši slevy na kolejném pro daný měsíc rozhoduje ředitel.

Článek VI.

Ochrana osobních údajů

Ubytovatel tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje o následujícím:

 1. Ochrana osobních údajů je dána Nařízením a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Ubytovaný bere na vědomí, že ubytovatel zpracovává jím dobrovolně poskytnuté osobní údaje obsažené v žádosti o ubytování a ve Smlouvě o ubytování za účelem a v rozsahu potřebném k zajištění ubytování.
 3. Ubytovatel prohlašuje, že osobní údaje obsažené v žádosti a ve Smlouvě o ubytování zpracovává pouze za účelem zajištění ubytování, a to zejména po dobu trvání Smlouvy o ubytování a po jejím skončení maximálně po dobu 3leté promlčecí doby z důvodu vymáhání případných nedoplatků za ubytování. Po skončení této promlčecí doby bude ubytovatel zpracovávat pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování vyžadují nadřazené zákonné předpisy.
 4. Ubytovaný má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (v takovém případě mu však nebude možné poskytnout ubytování, přičemž ustanovení předchozího odstavce 3) tohoto článku zůstávají nedotčena), dále má ubytovaný právo požadovat od ubytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na podatelně nebo recepci ředitelství ČVUT v Praze, Správy účelových zařízení, na adrese Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6. Dále má žadatel právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci osobních údajů, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že ubytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 5. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování osobních údajů může žadatel najít na webových stránkách ubytovatele   https://suz.cvut.cz/cz. Ubytovaný souhlasí s podmínkami, které se váží k žádosti o ubytování na koleji. Tyto podmínky jsou zveřejněny na webovém rozhraní ISKAM4, přes které si ubytovaný žádá o ubytování.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

                Tento dokument se vydává v souladu s dalšími vnitřními předpisy SÚZ a ČVUT v Praze a tvoří přílohu Scénáře ubytování.

………………………………………                                                                 ………………………………………….…………                 

  Bc. Michal Vodička, v. r.                                                                 doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v.r.        
       ředitel SÚZ ČVUT                                                                                     rektor ČVUT v Praze