Zde se snažíme odpovědět na některé často kladené dotazy. Pokud stále nemůžete najít odpověď na svou otázku, zašlete e-mail na Oddělení pro ubytování  – ubytovani [at] cvut [dot] czstyle="color:blue; text-decoration:underline". Neváhejte, Vaše otázka může být důležitá i pro ostatní studenty. Kontaktujte nás, a odpověď na Vaši otázku se brzy objeví na této stránce. Komunikovat s námi můžete v českém či anglickém jazyce. 

 

Ubytování
Platba
Vízum

 

Ubytování na kolejích

Kdo se může ubytovat na kolejích ČVUT?
Studenti prezenční formy studia na vysoké škole (dále jen „VŠ“). Studenti ostatních forem studia na VŠ, studenti jiných škol než vysokých, včetně studentů na stáži a výměnném pobytu, pro které platí specifické smlouvy o ubytování a rovněž absolventi ČVUT v Praze.

Jak a kdy se podává žádost o ubytování na koleji?
O ubytování na kolejích ČVUT je možné žádat NONSTOP celoročně. Každý zájemce musí vyplnit žádost o ubytování na koleji v ISKAM4 a zaplatit nevratný poplatek za podání a zpracování žádosti o ubytování ve výši stanovené v „Ceníku náhrad“, viz. ceníky.

Jak se přihlásím do ubytovacího systému ISKAM4?
Zájemci, kteří nestudují ČVUT, se musí registrovat v ISKAM4. Uchazeči ČVUT, kteří si podali přihlášku ke studiu, se mohou přihlásit do ISKAM4 pomocí čísla a hesla přihlášky ke studiu. Studenti ČVUT se mohou přihlásit do ISKAM4 prostřednictvím uživatelského jména a hesla ČVUT. Všichni se mohou přihlásit pomocí své emailové adresy uvedené v ISKAM4 a hesla ISKAM4, které si nastavili při registraci.

Jak probíhá přidělování kolejí?
Rezervující si potvrdí zájem o ubytování na konkrétní pokoj uhrazením peněžní jistoty na účet ubytovatele do termínu uvedeném v " Harmonogram ubytování “ (dále jen „HU“) pro aktuální akademický rok (dále jen „AR“) nebo jeho stav aktiv v ISKAM4 musí být roven nebo vyšší požadované peněžní jistotě k datu uvedeném v HU pro AR. Student je informován prostřednictvím přihlášení na ISKAM4. Žádosti o ubytování na kolejích se vyhodnocují v souladu s termíny uvedenými v HU a dále průběžně v návaznosti na uvolňující se kapacity. Student je informován prostřednictvím přihlášení na ISKAM4.

Jaké dokumenty potřebuji při nástupu k ubytování na kolej?
Občanský průkaz nebo pas. U fyzické osoby, která není občanem České republiky, pas nebo povolení k pobytu a osobně vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek; 1 x průkazové foto. Další povinnosti naleznete ve „Scénáři ubytování“ bod D.

Jaké jsou termíny nástupu k ubytování na kolej?
Řádné nástupy na kolej probíhají v souladu s „ Harmonogram ubytování “ pro aktuální akademický rok. Možnosti odkladu nástupu na kolej jsou uvedeny v dokumentu „ Všeobecné ubytovací podmínky “.

Můžu se ubytovat i mimo úřední hodiny koleje?
Ano, můžete, ve výjimečných případech a vždy se musíte domluvit předem s hospodářkou koleje. Stáže ČVUT ubytováváme 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Co když nemůžu nastoupit na kolej v řádném termínu nástupu?
Pokud nemůžete nastoupit na kolej v termínu řádných nástupů v zimním semestru, který je uveden v „Harmonogramu ubytování“ pro aktuální akademický rok, můžete si požádat o odklad nástupu na kolej max. do termínu uvedeném v "Harmonogramu ubytování" pro aktuální akademický rok na ubytovani [at] cvut [dot] czubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:blue; text-decoration:underline". Žádost musí obsahovat: v názvu „odklad nástupu na kolej“, v obsahu vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na odklad nástupu, k jakému datu (musí být pracovní den) a váš podpis. Všem standardně podaným požadavkům o odklad nástupu bude vyhověno s tím, že ubytovaným bude při nástupu účtováno ubytování od posledního dne řádných nástupů na kolej, v souladu s „ Všeobecné ubytovací podmínky “.

Můžu mít na koleji zvíře?
Na kolejích není povoleno chovat a vodit psy, kočky ani jiná zvířata. Výjimku může udělit vedoucí koleje na základě písemné žádosti ubytované osoby, doložené souhlasným vyjádřením spolubydlících. Vedoucí koleje si vyžádá od ubytovaného potvrzení od veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete (ne starší než jeden kalendářní měsíc) a nezávadnosti jeho chovu. Poplatek za zvíře je uveden v „Ceníku náhrad“, viz. ceníky.

Můžu bydlet na jednolůžkovém (single) pokoji?
Single“ ubytování je na kolejích ČVUT povolováno až po vyřízení všech žádostí o ubytování pro daný akademický rok. Povolení „single“ ubytování je v termínu uvedeném v „ Harmonogram ubytování “ pro aktuální akademický rok. „Single“ ubytování je plně v kompetenci hospodářek jednotlivých kolejí. „Single“ ubytování je poskytováno ubytovaným, kteří si o ně písemně požádají (žádost je u paní hospodářky na koleji), kteří bydlí sami na dvoulůžkovém pokoji, za 1,5 násobek ceny ubytování. O „single“ ubytování nelze požádat na tří či čtyřlůžkovém pokoji. Pokud chcete „single“ ubytování zrušit, musíte tak učinit písemně k rukám paní hospodářky. Do žádosti uvedete vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na zrušení „single“ ubytování a k jakému datu ho rušíte, datum podání žádosti a váš podpis.

Můžu si vyměnit pokoj v rámci koleje/kolejí?
Výměna pokoje v rámci jedné koleje je možná po projednání s hospodářkou koleje, výměna mezi kolejemi pouze po projednání s hospodářkami příslušných kolejí. Stěhování ubytovaných studentů v rámci všech kolejí ČVUT je možné od termínu uvedeném v „ Harmonogram ubytování “ pro aktuální akademický rok (max. 1x za semestr). Pokud máte zaplaceny členské příspěvky a stěhujete se z koleje na kolej v rámci kolejí ČVUT, musíte o tom informovat administrátora na nové koleji. Vaše platba příspěvku bude uznána a budete připojeni do sítě na nové koleji.

Můžu si rezervovat ubytování na prázdniny?
Dodatečné rezervace na prázdninové ubytování jsou v termínu uvedeném v „Harmonogramu ubytování“ pro aktuální akademický rok a všichni ubytovaní si je provádějí přes ubytovací systém ISKAM4. Pouze partnerské páry si provádějí rezervaci u hospodářky té koleje, na které chtějí o prázdninách bydlet.

Můžu si rezervovat ubytování na další akademický rok?
Je nutné podat on-line rezervaci ubytování v ubytovacím systému  ISKAM4  - týká se ubytovaných studentů. Ubytovaní absolventi ČVUT si provádějí rezervaci u hospodářky dané koleje (podmínkou rezervace je dodání kopie diplomu z ČVUT ne starší 5 let včetně). Rezervace probíhají v termínu uvedeném v „Harmonogramu ubytování“ na aktuální akademický rok. Metodika rezervací bude vyvěšena na jak-si-prodlouzit-ubytovani . Partnerské páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje.

Jak můžu přerušit nebo ukončit ubytování na koleji?
V kanceláři vaší hospodářky si vyzvednete formulář „Výpověď smlouvy o ubytování“. Vyplníte a odevzdáte jej zpět vaší paní hospodářce. Výpověď smlouvy o ubytování podáváte nejpozději 30 kalendářních dnů před požadovaným ukončením ubytování. Při odchodu z koleje budete platit ubytování ke dni „Výpovědi smlouvy o ubytování“ a zároveň vám bude vrácena jistota na ubytování (pokud byste nepodal/-a výpověď a ukončil/-a byste ubytování, budete platit ubytování ke dni odchodu z koleje, ale nebude vám vrácena jistota (toto neplatí posledních 30 dnů platnosti „Smlouvy o ubytování“, viz níže). Pokud chcete ubytování ukončit v průběhu posledních 30 dnů platnosti vaší smlouvy, není potřeba podávat výpověď. Posledních 30 dnů platnosti smlouvy ukončíte ubytování po dohodě s paní hospodářkou a při odchodu vám bude vrácena jistota na ubytování. Pokud dodáte na Oddělení pro ubytování potvrzení o ukončení či přerušení studia, bude vám umožněno okamžité ukončení „Smlouvy o ubytování“ (bez předchozího podání výpovědi) a současné vrácení peněžní jistoty. Ubytovaný je povinen řešit výše popsané situace do tří pracovních dnů (včetně), v opačném případě nese ke své tíži následky z nedodržení této povinnosti.

Můžu přerušit nebo ukončit studium, ale bydlet dál na koleji?
Všichni ubytovaní studenti, kteří studium ukončí nebo přeruší, nemusí ukončit ubytování na koleji, ale mohou si požádat o změnu ubytování na samoplátecké. Žádost o samoplátecké ubytování má k dispozici paní hospodářka na příslušné koleji. Žádost vyplníte, uvedete datum ukončení studia – doložíte potvrzením ze školy a odevzdáte vaší paní hospodářce. Paní hospodářka se musí k vaší žádosti vyjádřit (zda jste během ubytování dodržoval/-a smlouvu o ubytování) a předá ji na Oddělení pro ubytování k vyřízení. Žádosti o samoplátecké ubytování bude vyhověno za daných podmínek na dobu minimálně 30 kalendářních dnů (pokud je ubytovaný požaduje), maximálně do konce aktuálního akademického roku.

Je na kolejích připojení k internetu?
Internetové připojení na kolejích ČVUT poskytují kolejní kluby Studentské unie ČVUT svým členům jako členskou výhodu. Členem klubu se ubytovaný stává ve chvíli vyplnění registrace a zaplacení členských příspěvků ve výši odpovídající výhodám, které chce využívat. Výše členských příspěvků je stanovena daným klubem. Pokud máte zaplaceny členské příspěvky a stěhujete se z koleje na kolej v rámci kolejí ČVUT, musíte o tom informovat administrátora na nové koleji. Vaše platba příspěvku bude uznána a budete připojeni do sítě na nové koleji.

Jak a kde se nahlašují závady na koleji?
Havárie, tj. prasklá voda, únik plynu, výpadek proudu, vypadlé okno apod. hlásíte IHNED na vrátnici/recepci vaší koleje, potom případně přes ISKAM4. Běžná závada, tj. vše, co není havárie a počká do druhého dne hlásíte přes ubytovací systém ISKAM4, kam mají všichni ubytovaní přístup.

Jak a kde mám nahlásit krádež nebo pojistnou událost?
Při zjištění krádeže voláte Policii ČR (linka 158 – zdarma). S ničím v pokoji nehýbáte! Poté nahlásíte událost u vaší paní hospodářky a vyplníte formuláře pro pojišťovnu. Po zjištění škodní události (všechny pojistné události vyjma krádeže) ji nahlásíte u vaší paní hospodářky a vyplníte formuláře pro pojišťovnu.

 

Platba

Jaká je výše plateb za kolej?
Studenti VŠ akreditovaných v České republice, kteří své studium při nástupu na kolej prokáží, platí ubytování dle "Ceník kolejného", viz. ceníky. Ostatní studenti a absolventi ČVUT ne starší pěti let včetně platí ubytovaní dle ceníku pro " Ceník ubytování pro studující samoplátce", viz. ceníky. Studenti, kteří ukončili studium na české VŠ, čekatelé na studium, ostatní absolventi VŠ, zaměstnanci firem spolupracujících s ČVUT, pedagogové VŠ spolupracujících s ČVUT, ubytovaní studenti do dne fyzického prokázání studia na české VŠ, platí ubytování dle "Ceník pro samoplátce" viz. ceníky. Předpokládané finanční náklady naleznete v dokumentech.

Kde a jak můžu zaplatit za kolej?
Úhrada ubytovacích služeb a poplatků s ní souvisejících probíhá formou inkasa, které je realizováno v období od 9. do 13. dne běžného měsíce (datum připsání platby na účet ubytovatele musí být nejpozději 15. dne běžného měsíce). Je možné využít i metodu platby pomocí platební brány  GOPAY . Můžete zaplatit i platební kartou na jednom z výběrčích míst. Platby v hotovosti nejsou možné.

Proč si mám zřídit pro placení kolejného inkaso a ne příkaz k úhradě?
Každý měsíc se výše kolejného mění (protože je počítána z denní sazby kolejného). Trvalý příkaz k úhradě je možné zřídit pouze na jednu konkrétní částku. Pokud budete platit jednorázovým příkazem, pak musíte zjišťovat výši kolejného na každý měsíc zvlášť a také musíte hlídat datum splatnosti kolejného. V případě, že pošlete špatnou částku nebo zaplatíte kolejné po splatnosti, může dojít k případnému vyměření penále ve výši 25 Kč/den.

Co mám dělat, když chci platit kolej inkasem z účtu?
Váš první krok bude směřovat k vaší paní hospodářce, abyste se ubezpečil/-a, jaký peněžní limit je vhodné na vaše inkaso nastavit (počítejte s cenou za ubytování 31 dnů + záloha na elektro + případný doplatek elektro + a jiné.). Ve Vaší bance (musí to být banka v České republice) požádáte o platbu inkasem na konto SÚZ ČVUT v Praze: 27-4082130287/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6, konstantní symbol 0308. V bance nastavíte četnost inkasa 1 x za měsíc. Sami si zadáte číslo svého bankovního účtu ve webovém rozhraní, označíte platbu inkasem a zajdete k vaší hospodářce, u které vyplníte formulář s písemným souhlasem pro platbu inkasem .Vyplněním čísla bankovního účtu dáváte SÚZ ČVUT v Praze souhlas k inkasu aktuálně splatných pohledávek z uvedeného bankovního účtu. 

V jaké výši si mám nastavit inkasní limit?
Je nutné si nastavit inkasní limit alespoň ve výši kolejného za 31 dní. V případě, že budete využívat i dalších placených služeb poskytovaných na kolejích, je nezbytné výši inkasního limitu adekvátně navýšit. Doporučujeme nastavit limit inkasa ve výši dvouměsíčního kolejného.

Kde najdu variabilní symbol k identifikaci mé platby za kolej?
Pro platbu ubytování a poplatků s tím souvisejících je nutné uvádět variabilní symbol. Ten naleznete v ubytovacím systému ISKAM4 ve vašich „Základních údajích“.

Co je peněžní jistota, jaká je její výše a do kdy jí mám zaplatit?
Peněžní jistota slouží primárně k potvrzení zájmu o ubytování na koleji. Dále plní funkci vratné zálohy. Pokud student odchází z koleje a pokoj vrací v pořádku a splní i podmínku případné výpovědi smlouvy o ubytování, jistota se mu vrací v plné výši. Studenti hradí výši peněžní jistoty uvedenou v „Harmonogramu ubytování“ pro aktuální akademický rok podle skupiny, do které náleží (viz dokumenty). Termín platby peněžní jistoty naleznete ve stejném dokumentu.

Co vše mám zaplatit, než se ubytuji na koleji?
Standardně je požadována úhrada peněžní jistoty, pojištění a elektro zálohy podle „Ceníku náhrad“, viz. ceníky a úhrada ubytování ode dne nástupu na kolej do konce daného měsíce.

Do kdy mám mít zaplacenou kolej?
Ubytování se platí měsíčně, vždy do 15. dne v měsíci, v souladu s příslušnými ceníky.

Vízum

Potřebuji pro ubytování vízum, pokud pocházím ze země, která má s ČR vízovou povinnost?
Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností musí mít číslo víza uvedeno ve svém pasu.

Jaké dokumenty mám předložit, pokud se chci ubytovat na koleji?
Pas nebo biometrickou kartu a vyplněný přihlašovací lístek.

Co mám udělat, pokud chci potvrzení o zajištění ubytování pro žádost o vízum do ČR?
Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří si o ubytování žádají v ubytovacím systému ISKAM4 a zároveň žádají o potvrzení z důvodu prodloužení víza v ČR nebo teprve žádají o vystavení víza do ČR, si přímo v žádosti o ubytování na koleji zaškrtnou jednu z variant:
1. Ti, kteří jsou již v ČR, žádají o potvrzení ubytování kvůli prodloužení víza v ČR.
Potvrzení si může student vyzvednout osobně na Oddělení pro ubytování, Vaníčkova 315/7, Praha 6, nebo dle domluvy je mu zasláno doporučeně na adresu v ČR, kterou uvede. Zároveň je mu zaslána informace s kopií potvrzení na e-mail uvedený v ubytovacím systému.
2. Ti, kteří si teprve žádají o vízum v ČR.
Pokud si student požádá e-mailem na ubytovani [at] cvut [dot] czubytovani [at] cvut [dot] cz ()style="color:blue; text-decoration:underline", doklad o zajištění ubytování zašle Oddělení pro ubytování doporučeně Českou poštou na adresu, kterou student uvede a zároveň je mu zaslána informace s kopií potvrzení na e-mail uvedený v ubytovacím systému ISKAM4.

Co mám udělat, pokud chci potvrzení o ubytování pro prodloužení víza v ČR?
Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří jsou již na koleji ČVUT aktuálně ubytovaní, dostanou potvrzení o ubytování pro prodloužení víza v ČR přímo u hospodářky na své koleji. Při žádosti předkládáte pas.

Kolik stojí potvrzení o ubytování pro vízové účely?
Potvrzení o ubytování pro vízové účely je pro studenty mimo ČVUT zpoplatněno a to v souladu s „Ceníkem náhrad“, viz. ceníky .