Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Správa účelových zařízení

Vaníčkova 315/7
160 17 - Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Číslo běžného účtu: 27-4082120257/0100
Číslo účtu pro platbu ubytování a jistoty: 27-4082130287/0100

Elektronická podatelna: podatelna-suz@cvut.cz


Pro platbu ubytování ze zahraničí:
IBAN: CZ2001000000274082130287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Tvar Variabilního symbolu: Variabilní symbol (VS) a jeho použití při platbě kolejného a ostatních služeb s tím souvisejících lze nalézt v „Základních údajích“ v ubytovacím systému ISKAM4, kde je vygenerován.

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy České vysoké učení technické v Praze, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v platném znění)  se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 166 36 PRAHA 6 - DEJVICE (do 31.8.2018: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice), zřizovatel MŠMT Praha 1, Karmelitská 8. ČVUT v Praze  je zapsána v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu  v  ARES dne 21.10.1998 s přidělením IČ: 68407700, DIČ : CZ 68407700, s datem vzniku subjektu – právní forma-právnická osoba - VŠ 601 ARES – 1.1.1999.

Zásady poskytování informací
Poskytování informací podle Zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se realizuje podle Příkazu č. 4/2014 ředitele ČVUT v Praze – SÚZ ze dne 12.03.2014, č.j. 16/2014-1911. 

Úřední hodiny oddělení pro ubytování

Po, Út, St 8.00–11.00, 12.00–14.00
Čt 8.00–11.00, 12.00–13.00
8.00–11.00

E-mail: ubytovani@cvut.cz

Tel: +420 234 678 387, +420 234 678 305

ubytovaci

Kancelář se nachází v mezipatře
naproti centrální recepci.


Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je ČVUT v Praze. Správa účelových zařízení (dále jen SÚZ) v rámci svých aktivit zpracovává osobní údaje zaměstnanců, studentů, obchodních a projektových partnerů, klientů a hostů SÚZ. SÚZ zpracovává jen přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením Evropského parlamentu č.2016/679 (dále jen GDPR), přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. Osobní údaje získává SÚZ přímo od subjektu údajů, z databází ČVUT, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Dostupnost informací

Základní přehledové informace o  ochraně osobních údajů jsou v elektronické podobě uloženy na těchto stránkách. Plný text směrnice popisující detailně jednotlivé účely a úplný rozsah zpracování osobních údajů je v listinné podobě uložen na recepci ředitelství SÚZ, Vaníčkova 315/7, Praha 6.

Rozsah zpracování osobních údajů

1) Oblast  personální

 • Účely: Nábor nových zaměstnanců, Vznik pracovněprávního vztahu, Adaptační proces, Administrativní činnosti spojené s pracovním vztahem, Ukončení pracovně právního vztahu
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, zdravotní pojišťovna, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, email, telefon, trestní bezúhonnost, interní username a osobní číslo
 • Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, provozovatelé informačních systémů ČVUT

2) Oblast pracovně-právní

 • Účely: Zdravotní prohlídka, BOZP a PO, Mzdová agenda, Úraz a nemoc z povolání, Propagace UCEEB, Výuková činnost a semináře, Veřejné zakázky-objednávky-fakturace, Odpisy, Archivace a skartace, Autodoprava, Využití vlastního vozidla
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní způsobilost, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, fotografie, zdravotní pojišťovna, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, osobní údaje rodinných příslušníků, email, telefon, trestní bezúhonnost, číslo bankovního účtu, osobní údaje spoluvlastníků nemovitosti, osobní údaje obmyšlené osoby, interní username
 • Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, smluvní pojišťovna, banka, poskytovatel pracovně-lékařských služeb, externí školitelé, grantové agentury, smluvní projektoví partneři, provozovatelé informačních systémů ČVUT

3) Oblast výuky a vzdělávání

 • Účely:Propagace SÚZ, Semináře a schůzky
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, fotografie, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

4) Oblast obchodní a ekonomická

 • Účely:Veřejné zakázky, objednávky, obchodní smlouvy a fakturace, Odpis majetku a likvidace datových nosičů
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

5) Oblast projektů a dotací

 • Účely: Podání žádosti o dotaci, Řešení projektů
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 6) Oblast autodopravy

 • Účely: Autodoprava SÚZ, Využití vlastního vozidla
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, telefon, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo ŘP, číslo OP, SPZ vozidla, osobní údaje předchozích majitelů vozidla, číslo pojistky
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 7) Oblast archivace a skartace

 • Účely: Archivace a likvidace listinných dokumentů  s osobními údaji
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: všechny osobní údaje obsažené v listinné podobě dokumentů na SÚZu
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

8) Oblast ubytovací

 • Účely: dlouhodobé ubytování (žádost, agendy spojené s ubytováním, ukončení), evidence návštěv, ubytování na hotelu/hostelu
 • Maximální rozsah osobních údajů*1:jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, fotografie, číslo bankovního účtu, číslo OP, číslo pasu, číslo víza, číslo trvalého pobytu, email, telefon, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, číslo platební karty
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 9) Oblast stravovacích služeb

 • Účely: žádost o stravovací služby, agendy spojené se stravovacími službami (vše pro studenty i komerci), praktická výuka a vzdělávání
 • Maximální rozsah osobních údajů*1:jméno, příjmení, datum narození, studovaná škola a fakulta, číselný identifikátor karty, email, číslo bankovního účtu,
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

10) Oblast ICT

 • Účely: Provoz kamerového systému, Provoz EZS systému, Monitoring základních služeb, Logování přístupu ke sdíleným službám, LDAP-služby
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, MAC, IP resp. IPv6, fotografie z bezpečnostních kamer, číslo evidované ACS-karty/čipu, username, email, příslušnost k výzkumné skupině
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti, servisní firma pro kamerový systém a systém ACS

  *1 … běžný/skutečný rozsah zpracovávaných osobních údajů je omezen jen na zpracování těch osobních údajů, které jsou nutné pro naplnění  daného účelu

Práva subjektů osobních údajů

 Subjekt osobních údajů má právo na informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, má právo na námitku proti zpracování, právo na omezené zpracování a právo na výmaz osobních údajů (pokud jejich další zpracování není vyžadováno jiným nadřazeným předpisem). Tato práva může uplatnit osobním podáním žádosti (podatelna SÚZ, Vaníčkova 315/7, 160 00 Praha 6, v pracovní dny v době 8:00-14:00).

 

Telefonní seznam

ZAŘAZENÍ POZICE JMÉNO TELEFON MOBILNÍ TELEFON LINKA E-MAIL
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA STRAHOV
Centrální recepce 234 678 111 111 suz-recepce@cvut.cz
SEKRETARIÁT ŘEDITELE
ředitel Bc. Michal Vodička Michal.Vodicka@cvut.cz
asistentka ředitele Irena Rysová 234678396 724882678 396 Irena.Rysova@cvut.cz
technik BOZP a PO Roman Nečas 234678385 724994365 385 Roman.Necas@cvut.cz
ODDĚLENÍ KONTROLY
vedoucí Mgr. Simona Vyhnálková 234678272 272 Simona.Vyhnalkova@cvut.cz
referent kontroly Zuzana Fenclová 234678257 257 Zuzana.Fenclova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ
vedoucí oddělení Mgr. Irena Mazáčková 234678364 778468038 364 Irena.Mazackova@cvut.cz
personální a mzdový referent Ing. Hana Harašínová 234678247 247 Hana.Harasinova@cvut.cz
personální a mzdový referent Adéla Voženílková 234678263 263 Adela.Vozenilkova@cvut.cz
ODBOR UBYTOVACÍCH SLUŽEB
vedoucí odboru Ing. Mgr. Petra Solimanová 234678217 724242146 217 Petra.Solimanova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PRO UBYTOVÁNÍ
vedoucí oddelení Ilona Benešová 234678232 724247892 232 Ilona.Benesova@cvut.cz
referent Blanka Čermáková 234678343 343 Blanka.Cermakova@cvut.cz
referent Ivana Doskočilová 234678305 305 Ivana.Doskocilova@cvut.cz
referent Jitka Hančová 234678387 387 Jitka.Hancova@cvut.cz
referent Věra Denková 234678344 344 Vera.Denkova@cvut.cz
CENTRÁLNÍ RECEPCE
vedoucí recepce Eva Davidová 234678330 724241728 330 Eva.Davidova@cvut.cz
recepce 234678111 111 suz-recepce@cvut.cz
DEJVICKÁ KOLEJ kolej-dejvicka@cvut.cz
vedoucí Dana Menčíková 234678401 401
hospodář Dan Mikulčík 234678402 402
vrátnice 224310583
SINKULEHO KOLEJ kolej-sinkuleho@cvut.cz
vedoucí Dana Menčíková 234678401 401
hospodář Dan Mikulčík 234678402 402
vrátnicej 234678400 400
KOLEJ ORLÍK kolej-orlik@cvut.cz
vedoucí Dana Menčíková 234678421 421
hospodářka Ing. Věra Lustigová 234678431 431
vrátnice 224311240
KOLEJ PODOLÍ podoli@suz.cvut.cz
vedoucí kolejí Makulová Naděžda 234678451 451 nadezda.makulova@cvut.cz
hospodářka Zuzana Frydrychová 234678452 452 Zuzana.Frydrychova@cvut.cz
hospodářka Marcela Pešková 234678453 453 Marcela.Peskova@cvut.cz
hospodářka Alena Králová 234678455 455 Alena.Kralova.2@cvut.cz
skladový referent Lenka Mertelíková 234678455 455 Lenka.Mertelikova@cvut.cz
ústředna - vrátnice 234678450 702302092 450
údržba 234678456 602340771 456
recepce hostel (pouze letní provoz) 234678457 457
HLÁVKOVA KOLEJ kolej-hlavkova@cvut.cz
vedoucí Michaela Došková 234678441 602645414 441 Michaela.Doskova@cvut.cz
hospodářka Jana Holubová 234678442 442 Jana.Holubova@cvut.cz
recepce 234678440 440
STRAHOV AREÁL
vedoucí areálu Musil Jan 234678368 368 Jan.Musil@cvut.cz
vedoucí kolejí Strahov Kozlová Martina 234678346 346 Martina.Kozlova@cvut.cz
velín kotelen Strahov 234678288 288, 351
KOLEJ STRAHOV BLOK 2
hospodářka Naděžda Petřinová 234678222 222 Nadezda.Petrinova@cvut.cz
vrátnice 234678202 202
KOLEJ STRAHOV BLOK 3
hospodářka Naděžda Šmardová 234678223 223 Nadezda.Smardova@cvut.cz
vrátnice 234678203 203
KOLEJ STRAHOV BLOK 4
hospodářka Gabrielová Marcela 234678224 224 Marcela.Gabrielova@cvut.cz
vrátnice 234678204 204
KOLEJ STRAHOV BLOK 5
hospodářka Svobodová Sylva 234678225 225 Sylva.Svobodova@cvut.cz
vrátnice 234678205 205
KOLEJ STRAHOV BLOK 6
hospodářka Iveta Chlíbková 234678226 226 Iveta.Chlibkova@cvut.cz
vrátnice 234678206 206
KOLEJ STRAHOV BLOK 7
hospodářka Lenka Vinšová 234678227 227 Lenka.Vinsova@cvut.cz
vrátnice 234678207 207
KOLEJ STRAHOV BLOK 8
hospodářka Němcová Eva 234678228 228 Eva.Nemcova@cvut.cz
vrátnice 234678207 208
KOLEJ STRAHOV BLOK 9
hospodářka Pavla Popelková 234678229 229 Pavla.Popelkova@cvut.cz
vrátnice 234678209 209
KOLEJ STRAHOV BLOK 10
hospodářka Zuskinová Pavlína 234678230 230 Pavlina.Zuskinova@cvut.cz
vrátnice 234678210 210
KOLEJ STRAHOV BLOK 11 a 12
hospodářka Švikruhová Gilová Monika 234678231 231 Monika.Svikruhova.Gilova@cvut.cz
vrátnice 234678211 211
ODBOR STRAVOVACÍCH SLUŽEB
vedoucí odboru Aleš Růžička 234678215 724292296 215 Ales.Ruzicka@cvut.cz
ODDĚLENÍ GASTRONOMICKÝCH SLUŽEB
vedoucí oddelení Bohuslav Vlček 234678367 606478664 367 Bohuslav.Vlcek@cvut.cz
referent Zuzana Franková 234678319 775891983 319 Zuzana.Frankova@cvut.cz
MENZA STUDENTSKÝ DŮM menza-studdum@cvut.cz
vedoucí Radek Pospíšil 234678560 606813475 560 Radek.Pospisil@cvut.cz
provozář Jana Špičková 234678561 561 Jana.Spickova@cvut.cz
hlavní pokladní Silvie Poláková 234678565 565 Silvie.Polakova@cvut.cz
šéfkuchař Vladimír Adamec 234678563 563 Vladimir.Adamec@cvut.cz
sklad 234678570
účetní Jaroslava Kličková 234678562 562 Jaroslava.Klickova@cvut.cz
MENZA PODOLÍ menza-podoli@cvut.cz
vedoucí Jiří Eichler 234678550 601585610 550 Jiri.Eichler@cvut.cz
šéfkuchař Jiří Pleticha 234678551 551 Jiri.Pleticha@cvut.cz
účetní Hana Matušínská 234678552 552 Hana.Matusinska@cvut.cz
VÝDEJNA KARLOVO NÁMĚSTNÍ
provozář Olga Savvová 234678558 558
MENZA STRAHOV menza-strahov@cvut.cz
vedoucí Hana Klimešová 234678291 777460796 291 Hana.Klimesova@cvut.cz
provozní 234678361 724565830 361 suz-provoznims@cvut.cz
šéfkuchař Milan Satoranský 234678374 374 Milan.Satoransky@cvut.cz
sklad 234678354 354 suz-skladms@cvut.cz
domovník a údržbář Rynda Miloš 234678340 340
výměník - kotelna 234678371 371
bar - blok 1 - prodavač Riegelová Vendula 234678388 388
VÝDEJNA HORSKÁ
vedoucí Jitka Buchtová 234678559 778427172 559 Jitka.Buchtova@cvut.cz
MENZA A RESTAURACE KOKOS KLADNO
vedoucí Miloš Vinš 234678580 724883822 580 Milos.Vins@cvut.cz
BUFET STAVEBNÍ FAKULTA
vedoucí Dana Altmanová 234678590 606774951 590 Dana.Altmanova@cvut.cz
TECHNICKÁ MENZA
vedoucí Anna Husáková 234678325 604215843 325 Anna.Husakova@cvut.cz
KAVÁRNA ARCHICAFÉ
vedoucí Kateřina Fidrmucová 778468210 Katerina.Fidrmucova@cvut.cz
ODBOR EKONOMIKY A ROZPOČTU
vedoucí odboru Ing. Ivana Kyliánová Matoušková 234678328 777492355 328 Ivana.Kylianova.Matouskova@cvut.cz
ODDĚLENÍ EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ
vedoucí oddělení Iva Hrachová 234678213 724247980 213 Iva.Hrachova@cvut.cz
referent ekonomických analýz Mgr. Žaneta Doláková 234678256 256 Zaneta.Dolakova@cvut.cz
účetní Věra Machatová 234678349 349 Vera.Machatova@cvut.cz
účetní Václava Matoušová 234678242 242 Vaclava.Matousova@cvut.cz
účetní Bc. Jitka Semiánová 234678219 219 Jitka.Semianova@cvut.cz
účetní Hana Laudová 234678382 382 Hana.Laudova@cvut.cz
účetní Dana Musilová 234678280 280 Dana.Musilova@cvut.cz
účetní Renáta Voženílková 234678329 329 Renata.Vozenilkova@cvut.cz
ODBOR SPRÁVY BUDOV A SLUŽEB
vedoucí odboru Ing. Martin Eppinger 234678233 724227893 233 Martin.Eppinger@cvut.cz
ODDĚLENÍ TECHNICKO-PROVOZNÍCH SLUŽEB
vedoucí oddělení Ing. Petr Procházka 234678276 724882408 276 Petr.Prochazka@cvut.cz
vedoucí údržby Luděk Kvasnička 234678212 724251261 212 Ludek.Kvasnicka@cvut.cz
investiční referent Ing. Miloslav Doubek 234678252 774850816 252 Miloslav.Doubek@cvut.cz
stavební technik investiční výstavby Bc. Petr Panáček 234678258 258 Petr.Panacek@cvut.cz
stavební technik investiční výstavby Martin Svoboda 234678275 773016088 275 Martin.Svoboda@cvut.cz
ODDĚLENÍ ENERGETIKY
vedoucí oddělení Lubomír Ondrůj 234678253 775660766 253 Lubomir.Ondruj@cvut.cz
ODDĚLENÍ SPRÁVY OBJEKTU STUDENTSKÝ DŮM
správce objektu Petr Háša 234678564 775921327 564 Petr.Hasa@cvut.cz
elektrikář a domovník Karel Klíma 234678566 566 Karel.Klima@cvut.cz
ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
vedoucí oddělení Vaněk František Ing. 608963821 frantisek.vanek@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Beneš Milan 777492357 milan.benes@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Erbrt Jan 234678390 778468211 390 jan.erbrt@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Kaňovský Tomáš 234678370 724236932 370 tomas.kanovsky@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Kárný Tomáš 777492358 tomas.karny@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Novák Václav 234678391 775921203 391 vaclav.novak@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Zámečník Jiří 234678499 724236931 499 jiri.zamecnik@cvut.cz
ODBOR ÚČELOVÝCH ZAŔÍZENÍ
vedoucí odboru Ing. Jana Kosturská 234678282 771125898 282 Jana.Kosturska@cvut.cz
MASARYKOVA KOLEJ - UBYTOVACÍ ÚSEK masarykovakolej@suzcvut.cz
vedoucí Masarykovy koleje 234678470 470
recepce - ústředna 234678600 600
vedoucí ubytování Vladimíra Příhodová 234678460 460 Vladimira.Prihodova@cvut.cz
referent administrativy Bc. Ludmila Červeňáková 234678461 461 Ludmila.Cervenakova@cvut.cz
vedoucí servisní služby Pavol Kvasnica 234678471 724246161 471 Pavol.Kvasnica@cvut.cz
učetní Jana Staňková 234678475 475 Jana.Stankova@cvut.cz
vedoucí recepce Monika Mikešová 234678462 773016587 462 Monika.Mikesova@cvut.cz
MASARYKOVA KOLEJ - GASTRONOMICKÝ ÚSEK mkgastro@suzcvut.cz
vedoucí Olga Holá 234678494 728335796 494 Olga.Hola@cvut.cz
provozář Eva Šelmátová 234678480 480 Eva.Selmatova@cvut.cz
NOVOMĚSTSKÝ HOTEL
vedoucí Mgr. Kateřina Drnková 234678701 724234241 701 Katerina.Drnkova@cvut.cz
recepce 221419911 info@novomestskyhotel.cz
ODBOR PRÁVNÍ
vedoucí odboru Bc. Michal Vodička 234678259 727854321 259 Michal.Vodicka@cvut.cz
PODATELNA A ARCHIV
vedoucí oddělení Ing. Václav Charvát 234678261 731107302 261 Vaclav.Charvat@cvut.cz
archivář Jiřina Adamovičová 234678250 250 Jirina.Adamovicova@cvut.cz
referent Božena Procházková 234678350 350 Bozena.Prochazkova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
podnikový právník Bc. Pavlína Pivrncová 234678260 602697704 260 Pavlina.Pivrncova@cvut.cz
podnikový právník JUDr. Anna Žáková 234678218 724889663 218 Anna.Zakova@cvut.cz
OSTATNÍ
DOMEČEK UBYTOVÁNÍ 234678362 362
HŘIŠTĚ STRAHOV 234678357 357
BEZP. AGENTURA - SECURITAS ČR s.r.o. PCO - dispečink 284018330
AUTODOPRAVA ČVUT 257216264
Lékař - blok 1 - Strahov Brožek Jiří MUDr. 234678888
FAK.NEM. STRAHOV Vrátnice 220514703