Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Správa účelových zařízení

Vaníčkova 315/7
160 17 - Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Číslo běžného účtu: 27-4082120257/0100
Číslo účtu pro platbu ubytování a jistoty: 27-4082130287/0100

Elektronická podatelna: podatelna-suz@cvut.cz


Pro platbu ubytování ze zahraničí:
IBAN: CZ2001000000274082130287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Tvar Variabilního symbolu: Variabilní symbol (VS) a jeho použití při platbě kolejného a ostatních služeb s tím souvisejících lze nalézt v „Základních údajích“ v ubytovacím systému ISKAM4, kde je vygenerován.

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy České vysoké učení technické v Praze, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v platném znění)  se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 166 36 PRAHA 6 - DEJVICE (do 31.8.2018: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice), zřizovatel MŠMT Praha 1, Karmelitská 8. ČVUT v Praze  je zapsána v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu  v  ARES dne 21.10.1998 s přidělením IČ: 68407700, DIČ : CZ 68407700, s datem vzniku subjektu – právní forma-právnická osoba - VŠ 601 ARES – 1.1.1999.

Zásady poskytování informací
Poskytování informací podle Zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se realizuje podle Příkazu č. 4/2014 ředitele ČVUT v Praze – SÚZ ze dne 12.03.2014, č.j. 16/2014-1911. 

Úřední hodiny oddělení pro ubytování

Po, Út, St 8.00–11.00, 12.00–14.00
Čt 8.00–11.00, 12.00–13.00
8.00–11.00

E-mail: ubytovani@suz.cvut.cz

Tel: +420 234 678 387, +420 234 678 305

ubytovaci

Kancelář se nachází v mezipatře
naproti centrální recepci.


Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je ČVUT v Praze. Správa účelových zařízení (dále jen SÚZ) v rámci svých aktivit zpracovává osobní údaje zaměstnanců, studentů, obchodních a projektových partnerů, klientů a hostů SÚZ. SÚZ zpracovává jen přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením Evropského parlamentu č.2016/679 (dále jen GDPR), přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. Osobní údaje získává SÚZ přímo od subjektu údajů, z databází ČVUT, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Dostupnost informací

Základní přehledové informace o  ochraně osobních údajů jsou v elektronické podobě uloženy na těchto stránkách. Plný text směrnice popisující detailně jednotlivé účely a úplný rozsah zpracování osobních údajů je v listinné podobě uložen na recepci ředitelství SÚZ, Vaníčkova 315/7, Praha 6.

Rozsah zpracování osobních údajů

1) Oblast  personální

 • Účely: Nábor nových zaměstnanců, Vznik pracovněprávního vztahu, Adaptační proces, Administrativní činnosti spojené s pracovním vztahem, Ukončení pracovně právního vztahu
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, zdravotní pojišťovna, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, email, telefon, trestní bezúhonnost, interní username a osobní číslo
 • Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, provozovatelé informačních systémů ČVUT

2) Oblast pracovně-právní

 • Účely: Zdravotní prohlídka, BOZP a PO, Mzdová agenda, Úraz a nemoc z povolání, Propagace UCEEB, Výuková činnost a semináře, Veřejné zakázky-objednávky-fakturace, Odpisy, Archivace a skartace, Autodoprava, Využití vlastního vozidla
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní způsobilost, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, fotografie, zdravotní pojišťovna, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, osobní údaje rodinných příslušníků, email, telefon, trestní bezúhonnost, číslo bankovního účtu, osobní údaje spoluvlastníků nemovitosti, osobní údaje obmyšlené osoby, interní username
 • Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, smluvní pojišťovna, banka, poskytovatel pracovně-lékařských služeb, externí školitelé, grantové agentury, smluvní projektoví partneři, provozovatelé informačních systémů ČVUT

3) Oblast výuky a vzdělávání

 • Účely:Propagace SÚZ, Semináře a schůzky
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, fotografie, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

4) Oblast obchodní a ekonomická

 • Účely:Veřejné zakázky, objednávky, obchodní smlouvy a fakturace, Odpis majetku a likvidace datových nosičů
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

5) Oblast projektů a dotací

 • Účely: Podání žádosti o dotaci, Řešení projektů
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 6) Oblast autodopravy

 • Účely: Autodoprava SÚZ, Využití vlastního vozidla
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, telefon, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo ŘP, číslo OP, SPZ vozidla, osobní údaje předchozích majitelů vozidla, číslo pojistky
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 7) Oblast archivace a skartace

 • Účely: Archivace a likvidace listinných dokumentů  s osobními údaji
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: všechny osobní údaje obsažené v listinné podobě dokumentů na SÚZu
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

8) Oblast ubytovací

 • Účely: dlouhodobé ubytování (žádost, agendy spojené s ubytováním, ukončení), evidence návštěv, ubytování na hotelu/hostelu
 • Maximální rozsah osobních údajů*1:jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, fotografie, číslo bankovního účtu, číslo OP, číslo pasu, číslo víza, číslo trvalého pobytu, email, telefon, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, číslo platební karty
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 9) Oblast stravovacích služeb

 • Účely: žádost o stravovací služby, agendy spojené se stravovacími službami (vše pro studenty i komerci), praktická výuka a vzdělávání
 • Maximální rozsah osobních údajů*1:jméno, příjmení, datum narození, studovaná škola a fakulta, číselný identifikátor karty, email, číslo bankovního účtu,
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

10) Oblast ICT

 • Účely: Provoz kamerového systému, Provoz EZS systému, Monitoring základních služeb, Logování přístupu ke sdíleným službám, LDAP-služby
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, MAC, IP resp. IPv6, fotografie z bezpečnostních kamer, číslo evidované ACS-karty/čipu, username, email, příslušnost k výzkumné skupině
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti, servisní firma pro kamerový systém a systém ACS

  *1 … běžný/skutečný rozsah zpracovávaných osobních údajů je omezen jen na zpracování těch osobních údajů, které jsou nutné pro naplnění  daného účelu

Práva subjektů osobních údajů

 Subjekt osobních údajů má právo na informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, má právo na námitku proti zpracování, právo na omezené zpracování a právo na výmaz osobních údajů (pokud jejich další zpracování není vyžadováno jiným nadřazeným předpisem). Tato práva může uplatnit osobním podáním žádosti (podatelna SÚZ, Vaníčkova 315/7, 160 00 Praha 6, v pracovní dny v době 8:00-14:00).

 

Telefonní seznam

ZAŘAZENÍ POZICE JMÉNO TELEFON MOBILNÍ TELEFON LINKA E-MAIL
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA STRAHOV
  SPOJOVATELKA   234 678 111   111 recepce@suz.cvut.cz
SEKRETARIÁT ŘEDITELE
  ředitel Petr Mourek Ing.
  asistentka ředitele Rysová Irena 234 678 396 724 882 678 396 Irena.Rysova@cvut.cz
 
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ
  vedoucí oddělení Mazáčková Irena Mgr. 234 678 364 778 468 038 364 irena.mazackova@cvut.cz
  personální a mzdový ref. Babická Hana 234 678 247   247 hana.babicka@cvut.cz
  personální a mzdový ref. Voženílková Adéla 234 678 263   263 adela.vozenilkova@cvut.cz
 
ODDĚLENÍ KONTROLY
  vedoucí oddělení Vyhnálková Simona Mgr. 234 678 272   272 simona.vyhnalkova@cvut.cz
  technik BOZP a PO Roman Nečas 234 678 385   385 Roman.Necas@cvut.cz
  odborný referent kontroly Fenclová Zuzana 234 678 257   257 zuzana.fenclova@cvut.cz
  odborný referent kontroly Potoček Tomáš Ing. 234 678 245   245 Tomas.Potocek@cvut.cz
 
 
ODBOR UBYTOVACÍCH SLUŽEB
  vedoucí odboru Solimanová Petra Ing. Mgr. 234 678 217   217 Petra.Solimanova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PRO UBYTOVÁNÍ
  vedoucí oddělení Benešová Ilona 234 678 232   232 Ilona.Benesova@cvut.cz
  referent Doskočilová Ivana 234 678 305   305 Ivana.Doskocilova@cvut.cz
  referent Hančová Jitka 234 678 387   387 Jitka.Hancova@cvut.cz
  provoz hotelů Čermáková Blanka 234 678 343   343 Blanka.Cermakova@cvut.cz
  provoz hotelů Denková Věra 234 678 344   344 Vera.Denkova@cvut.cz
CENTRÁLNÍ RECEPCE
  vedoucí recepce Davidová Eva 234 678 330   330 eva.davidova@cvut.cz
  recepce   234 678 111   111 recepce@suz.cvut.cz
 
BUBENEČSKÁ KOLEJ bubenec@suz.cvut.cz
  vedoucí Menčíková Dana 234 678 421   421 dana.mencikova@cvut.cz
  hospodářka Lévaiová Monika 234 678 422   422 monika.levaiova@cvut.cz
  vrátnice Bubenečská kolej   234 678 420   420  
DEJVICKÁ KOLEJ
  vedoucí Bedrníková Lenka 234 678 401   401 Lenka.Bedrnikova@cvut.cz
  hospodářka Helena Veselá 234 678 402   402 Helena.Vesela@cvut.cz
  vrátnice Dejvická kolej   224 310 583      
SINKULEHO KOLEJ
  vedoucí Bedrníková Lenka 234 678 401   401 Lenka.Bedrnikova@cvut.cz
  hospodářka Veselá Helena 234 678 402   402 Helena.Vesela@cvut.cz
  vrátnice Sinkuleho kolej   234 678 400   400 sinrec@suz.cvut.cz
KOLEJ ORLÍK orlik@suz.cvut.cz
  hospodářka Menčíková Dana 234 678 431   431 dana.mencikova@cvut.cz
  ústředna – vrátnice Orlík   234 678 430   430  
 
KOLEJ PODOLÍ podoli@suz.cvut.cz
  vedoucí kolejí Makulová Naděžda 234 678 451   451 nadezda.makulova@cvut.cz
  hospodářka Alena Králová 234 678 452   452 Alena.Kralova.2@cvut.cz
  hospodářka Pešková Marcela 234 678 453   453 marcela.peskova@cvut.cz
  hospodářka Frydrychová Zuzana 234 678 455   455 zuzana.frydrychova@cvut.cz
  skladový referent Cubrová Zdenka 234 678 455   455 zdenka.cubrova@cvut.cz
  ústředna - vrátnice   234 678 450 702 302 092 450  
  údržba   234 678 456 602 340 771 456  
  recepce hostel (pouze letní provoz)   234 678 457   457  
 
HLÁVKOVA KOLEJ hlavkova@suz.cvut.cz
  vedoucí Došková Michaela 234 678 441   441 Michaela.Doskova@cvut.cz
  hospodářka Holubová Jana 234 678 442   442 jana.holubova@cvut.cz
  recepce   234 678 440   440  
 
STRAHOV AREÁL
  vedoucí areálu Musil Jan 234 678 368   368 jan.musil@cvut.cz
  vedoucí kolejí Strahov Kozlová Martina 234 678 346   346 martina.kozlova@cvut.cz
  velín kotelen Strahov   234 678 288   288, 351  
KOLEJ STRAHOV BLOK 2
  hospodářka Petřinová Naděžda 234 678 222   222 nadezda.petrinova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 202   202  
KOLEJ STRAHOV BLOK 3
  hospodářka Anna Hoffmanová Bc. 234 678 223   223 anna.hoffmanova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 203   203  
KOLEJ STRAHOV BLOK 4
  hospodářka Gabrielová Marcela 234 678 224   224 marcela.gabrielova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 204   204  
KOLEJ STRAHOV BLOK 5
  hospodářka Svobodová Sylva 234 678 225   225 sylva.svobodova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 205   205  
KOLEJ STRAHOV BLOK 6
  hospodářka Chlíbková Iveta 234 678 226   226 Iveta.Chlibkova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 206   206  
KOLEJ STRAHOV BLOK 7
  hospodářk Mikulčík Dan 234 678 227   227 dan.mikulcik@cvut.cz
  vrátnice   234 678 207   207  
KOLEJ STRAHOV BLOK 8
  hospodářka Němcová Eva 234 678 228   228 eva.nemcova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 207   208  
KOLEJ STRAHOV BLOK 9
  hospodářka Popelkova Pavla 234 678 229   229 Pavla.Popelkova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 209   209  
KOLEJ STRAHOV BLOK 10
  hospodářka Zuskinová Pavlína 234 678 230   230 pavlina.zuskinova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 210   210  
KOLEJ STRAHOV BLOK 11 a 12
  hospodářka Švikruhová Gilová Monika 234 678 231   231 monika.svikruhova.gilova@cvut.cz
  vrátnice   234 678 211   211  
 
 
ODBOR STRAVOVACÍCH SLUŽEB
  vedoucí odboru Růžička Aleš 234 678 215 724 292 296 215 Ales.Ruzicka@cvut.cz
ODDĚLENÍ GASTRONOMICKÝCH SLUŽEB
  vedoucí oddělení Vlček Bohuslav 234 678 367 606 478 664 367 bohuslav.vlcek@cvut.cz
  referent administrativy Franková Zuzana 234 678 319 775 891 983 319 zuzana.frankova@cvut.cz
MENZA STUDENTSKÝ DŮM menza-studdum@cvut.cz
  vedoucí menzy Pospíšil Radek 234 678 560   560 radek.pospisil@cvut.cz
  provozní Špičková Jana 234 678 561   561 jana.spickova@cvut.cz
  účtárna Benešová Eva Ing. 234 678 562   562 eva.benesova@cvut.cz
  technik Háša Petr 234 606 102 776 038 219   Petr.Hasa@cvut.cz
  šefkuchař Adamec Vladimír 234 678 563   563  
  pokladní Poláková Silvie 234 678 565   565 silvie.polakova@cvut.cz
  ústředna Vlachynský Ladislav 234 606 111      
  vedoucí skladu   234 606 127      
  bufet   234 606 129      
MENZA PODOLÍ menza-podoli@cvut.cz
  vedoucí menzy Eichler Jiří 234 678 550 601 585 610 550 jiri.eichler@cvut.cz
  šéfkuchař Pleticha Jiří 234 678 551   551 jiri.pleticha@cvut.cz
  účetní Matušínská Hana 234 678 552   552 hana.matusinska@cvut.cz
  kotelna   234 678 554   554 podkot@suz.cvut.cz
VÝDEJNA KARLOVO NÁMĚSTNÍ
  vedoucí Eichler Jiří 234 678 550 601 585 610 550 jiri.eichler@cvut.cz
  zástupce vedoucího Liška Lukáš 224 357 339      
MENZA STRAHOV menza-strahov@cvut.cz
  vedoucí menzy Klimešová Hana 234 678 291   291 Hana.Klimesova@cvut.cz
  provozní menzy – zástupce Tresová Simona 234 678 361 724 565 830 361 suz-provoznims@cvut.cz
  šéfkuchař Horský Vojtěch 234 678 374   374 vojtech.horsky@cvut.cz
  skladník Rous Jiří 234 678 354   354 suz-skladms@cvut.cz jiri.rous@cvut.cz
  domovník a údržbář Rynda Miloš 234 678 340   340  
  skladník Vála Vlastimil 234 678 354   354 suz-skladms@cvut.cz vlastimil.vala@cvut.cz
  výměník - kotelna   234 678 371   371  
  bar - blok 1 - prodavač Riegelová Vendula 234 678 388   388  
VÝDEJNA HORSKÁ
  vedoucí Buchotvá Jitka 224 359 217     Jitka.Buchtova@cvut.cz
PIZZERIE LA FONTANELLA
  provozní   234 606 135      
  Pizzerie   234 606 137      
MENZA A RESTAURACE KOKOS KLADNO
  vedoucí menzy Vinš Miloš 224 359 919, 224 359 920     milos.vins@cvut.cz
  účetní Kasiková Andrea       andrea.kasikova@cvut.cz
  restaurace   224 359 920     menza-kladno@cvut.cz
BUFET STAVEBNÍ FAKULTA
  vedoucí Altmanová Dana 224 354 676 606 774 951   dana.altmanova@cvut.cz
TECHNICKÁ MENZA
  vedoucí Husáková Anna 234 678 325 604 215 843   Anna.Husakova@cvut.cz
KAVÁRNA ARCHICAFÉ
  vedoucí kavárny Fidrmucová Kateřina   725 896 859   katerina.fidrmucova@cvut.cz
 
 
ODBOR EKONOMICKÝ
  vedoucí odboru Kyliánová Matoušková Ivana Ing. 234 678 328   328 ivana.kylianova.matouskova@cvut.cz
ODDĚLENÍ EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ
  vedoucí oddělení Hrachová Iva 234 678 213 724 247 980 213 iva.hrachova@cvut.cz
  odborný referent ekon. analýz, studií a rozpočtování Doláková Žaneta Mgr. 234 678 256   256 zaneta.dolakova@cvut.cz
  účetní Laudová Hana 234 678 382   382 hana.laudova@cvut.cz
  účetní Machatová Věra 234 678 349   349 vera.machatova@cvut.cz
  účetní Matoušová Václava 234 678 242   242 vaclava.matousova@cvut.cz
  účetní Musilová Dana 234 678 280   280 dana.musilova@cvut.cz
  účetní Voženílková Renáta 234 678 329   329 renata.vozenilkova@cvut.cz
  účetní Semiánová Jitka Bc. 234 678 219 773 771 823 219 jitka.semianova@cvut.cz
 
 
ODBOR SPRÁVY BUDOV A SLUŽEB
  vedoucí odboru Eppinger Martin Ing. 234 678 233 724 227 893 233 martin.eppinger@cvut.cz
ODDĚLENÍ TECHNICKO-PROVOZNÍCH SLUŽEB
  vedoucí oddělení Procházka Petr Ing. 234 678 276 724 882 408 276 petr.prochazka@cvut.cz
  vedoucí údržby a skladu Kvasnička Luděk 234 678 212   212 ludek.kvasnicka@cvut.cz
  stavební technik investiční výstavby Panáček Petr 234678258   258 petr.panacek@cvut.cz
  technik, autoprovoz Svoboda Martin 234 678 275   275 Martin.Svoboda@cvut.cz
  investiční referent Doubek Miloslav Ing. 234 678 252 774 850 816 252 miloslav.doubek@cvut.cz
ODDĚLENÍ ENERGETIKY
  vedoucí oddělení energetiky Ondrůj Lubomír 234678253   253 Lubomir.Ondruj@cvut.cz
  technik energetik Maurský Štefan 234 678 378   378 stefan.maursky@cvut.cz
 
 
ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
  vedoucí oddělení Vaněk František Ing.   608 963 821   frantisek.vanek@cvut.cz
  technik správce počítačových sítí Beneš Milan   777 492 357   milan.benes@cvut.cz
  technik správce počítačových sítí Erbrt Jan 234 678 390 778 468 211 390 jan.erbrt@cvut.cz
  technik správce počítačových sítí Kaňovský Tomáš 234 678 370 724 236 932 370 tomas.kanovsky@cvut.cz
  technik správce počítačových sítí Kárný Tomáš   777 492 358   tomas.karny@cvut.cz
  technik správce počítačových sítí Novák Václav 234 678 391 775 921 203 391 vaclav.novak@cvut.cz
  technik správce počítačových sítí Zámečník Jiří 234 678 499 724 236 931 499 jiri.zamecnik@cvut.cz
 
 
ODBOR ÚČELOVÝCH ZAŔÍZENÍ
MASARYKOVA KOLEJ - UBYTOVACÍ ÚSEK masarykovakolej@suzcvut.cz
  recepce - ústředna   234 678 600   600  
  vedoucí Masarykovy koleje Suchanová Pavla Ing. 234 678 474 777 460 795 474 Pavla.Suchanova@cvut.cz
  vedoucí ubytovacího úseku Příhodová Vladimíra 234 678 460 724 237 530 460 vladimira.prihodova@cvut.cz
  referent administrativy Červeňáková Ludmila Bc. 234 678 460   460 ludmila.cervenakova@cvut.cz
  vedoucí servisní služby Kvasnica Pavol 234 678 471 724 246 161 471 pavol.kvasnica@cvut.cz
  vedoucí účetní Staňková Jana 234 678 475   475 jana.stankova@cvut.cz
  vedoucí recepce Martina Boudníková 234 678 462   462 monika.mikesova@cvut.cz
MASARYKOVA KOLEJ - GASTRONOMICKÝ ÚSEK mkgastro@suzcvut.cz
  vedoucí gastro úseku Eva Šelmátová 234 678 490   490 mkgastro@suzcvut.cz
  vedoucí kongresového sálu Holá Olga 234 678 494 728 335 796 494 olga.hola@cvut.cz
NOVOMĚSTSKÝ HOTEL
  vedoucí Novoměstského hotelu Drnková Kateřina Mgr. 221 419 915 724 234 241   katerina.drnkova@cvut.cz
  recepce   221 419 911     info@novomestskyhotel.cz
BETLÉMSKÁ KAPLE betlem@suz.cvut.cz
  vedoucí Betlémské kaplce Hofmann Vladimír 224 248 595 724 229 287   vladimir.hofmann@cvut.cz
  domovník a údržbář Průša Miloš 224 248 595     milos.prusa@cvut.cz
 
 
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
  vedoucí odboru Vodička Michal Bc.       Michal.Vodicka@cvut.cz
PODATELNA A ARCHIV
  vedoucí oddělení spisové služby a archivu Lejsková Michaela Ing. 234 678 270   270 Michaela.Lejskova@cvut.cz
  archivář Adamovičová Jiřina 234 678 350   350 Jirina.Adamovicova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  podnikový právník Charvát Václav Ing. 234678261   261 Vaclav.Charvat@cvut.cz
  podnikový právník Pivrncová Pavlína Bc. 234678260   260 Pavlina.Pivrncova@cvut.cz
  právník Žáková Anna JUDr. 234 678 218 724 889 663 218 Anna.Zakova@cvut.cz
  projektový manažer Kosturská Jana Ing. 234 678 282   282 Jana.Kosturska@cvut.cz
 
 
OSTATNÍ
  DOMEČEK UBYTOVÁNÍ   234 678 362   362  
  HŘIŠTĚ STRAHOV   234 678 357   357  
  BEZP. AGENTURA - SECURITAS ČR s.r.o. PCO - dispečink 284 018 330      
  AUTODOPRAVA ČVUT   257 216 264      
  Lékař - blok 1 - Strahov Brožek Jiří MUDr. 234 678 888      
  FAK.NEM. STRAHOV Vrátnice 220 514 703