Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Správa účelových zařízení

Vaníčkova 315/7
160 17 - Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Číslo běžného účtu: 27-4082120257/0100
Číslo účtu pro platbu ubytování a jistoty: 27-4082130287/0100

Elektronická podatelna: podatelna-suz@cvut.cz


Pro platbu ubytování ze zahraničí:
IBAN: CZ2001000000274082130287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Tvar Variabilního symbolu: Variabilní symbol (VS) a jeho použití při platbě kolejného a ostatních služeb s tím souvisejících lze nalézt v „Základních údajích“ v ubytovacím systému ISKAM4, kde je vygenerován.

Profil zadavatele: ZDE

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy České vysoké učení technické v Praze, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v platném znění)  se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 166 36 PRAHA 6 - DEJVICE (do 31.8.2018: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice), zřizovatel MŠMT Praha 1, Karmelitská 8. ČVUT v Praze  je zapsána v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu  v  ARES dne 21.10.1998 s přidělením IČ: 68407700, DIČ : CZ 68407700, s datem vzniku subjektu – právní forma-právnická osoba - VŠ 601 ARES – 1.1.1999.

Zásady poskytování informací
Poskytování informací podle Zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se realizuje podle Příkazu č. 4/2014 ředitele ČVUT v Praze – SÚZ ze dne 12.03.2014, č.j. 16/2014-1911. 

Úřední hodiny oddělení pro ubytování

Po, Út, St 8.00–11.00, 12.00–14.00
Čt 8.00–11.00, 12.00–13.00
8.00–11.00

E-mail: ubytovani@suz.cvut.cz

Tel: +420 234 678 387, +420 234 678 305

ubytovaci

Kancelář se nachází v mezipatře
naproti centrální recepci.


Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je ČVUT v Praze. Správa účelových zařízení (dále jen SÚZ) v rámci svých aktivit zpracovává osobní údaje zaměstnanců, studentů, obchodních a projektových partnerů, klientů a hostů SÚZ. SÚZ zpracovává jen přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením Evropského parlamentu č.2016/679 (dále jen GDPR), přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. Osobní údaje získává SÚZ přímo od subjektu údajů, z databází ČVUT, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Dostupnost informací

Základní přehledové informace o  ochraně osobních údajů jsou v elektronické podobě uloženy na těchto stránkách. Plný text směrnice popisující detailně jednotlivé účely a úplný rozsah zpracování osobních údajů je v listinné podobě uložen na recepci ředitelství SÚZ, Vaníčkova 315/7, Praha 6.

Rozsah zpracování osobních údajů

1) Oblast  personální

 • Účely: Nábor nových zaměstnanců, Vznik pracovněprávního vztahu, Adaptační proces, Administrativní činnosti spojené s pracovním vztahem, Ukončení pracovně právního vztahu
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, zdravotní pojišťovna, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, email, telefon, trestní bezúhonnost, interní username a osobní číslo
 • Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, provozovatelé informačních systémů ČVUT

2) Oblast pracovně-právní

 • Účely: Zdravotní prohlídka, BOZP a PO, Mzdová agenda, Úraz a nemoc z povolání, Propagace UCEEB, Výuková činnost a semináře, Veřejné zakázky-objednávky-fakturace, Odpisy, Archivace a skartace, Autodoprava, Využití vlastního vozidla
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní způsobilost, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, fotografie, zdravotní pojišťovna, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, osobní údaje rodinných příslušníků, email, telefon, trestní bezúhonnost, číslo bankovního účtu, osobní údaje spoluvlastníků nemovitosti, osobní údaje obmyšlené osoby, interní username
 • Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, smluvní pojišťovna, banka, poskytovatel pracovně-lékařských služeb, externí školitelé, grantové agentury, smluvní projektoví partneři, provozovatelé informačních systémů ČVUT

3) Oblast výuky a vzdělávání

 • Účely:Propagace SÚZ, Semináře a schůzky
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, fotografie, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

4) Oblast obchodní a ekonomická

 • Účely:Veřejné zakázky, objednávky, obchodní smlouvy a fakturace, Odpis majetku a likvidace datových nosičů
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

5) Oblast projektů a dotací

 • Účely: Podání žádosti o dotaci, Řešení projektů
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, telefon, mail
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 6) Oblast autodopravy

 • Účely: Autodoprava SÚZ, Využití vlastního vozidla
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, telefon, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo ŘP, číslo OP, SPZ vozidla, osobní údaje předchozích majitelů vozidla, číslo pojistky
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 7) Oblast archivace a skartace

 • Účely: Archivace a likvidace listinných dokumentů  s osobními údaji
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: všechny osobní údaje obsažené v listinné podobě dokumentů na SÚZu
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

8) Oblast ubytovací

 • Účely: dlouhodobé ubytování (žádost, agendy spojené s ubytováním, ukončení), evidence návštěv, ubytování na hotelu/hostelu
 • Maximální rozsah osobních údajů*1:jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, fotografie, číslo bankovního účtu, číslo OP, číslo pasu, číslo víza, číslo trvalého pobytu, email, telefon, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, číslo platební karty
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

 9) Oblast stravovacích služeb

 • Účely: žádost o stravovací služby, agendy spojené se stravovacími službami (vše pro studenty i komerci), praktická výuka a vzdělávání
 • Maximální rozsah osobních údajů*1:jméno, příjmení, datum narození, studovaná škola a fakulta, číselný identifikátor karty, email, číslo bankovního účtu,
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

10) Oblast ICT

 • Účely: Provoz kamerového systému, Provoz EZS systému, Monitoring základních služeb, Logování přístupu ke sdíleným službám, LDAP-služby
 • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, MAC, IP resp. IPv6, fotografie z bezpečnostních kamer, číslo evidované ACS-karty/čipu, username, email, příslušnost k výzkumné skupině
 • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti, servisní firma pro kamerový systém a systém ACS

  *1 … běžný/skutečný rozsah zpracovávaných osobních údajů je omezen jen na zpracování těch osobních údajů, které jsou nutné pro naplnění  daného účelu

Práva subjektů osobních údajů

 Subjekt osobních údajů má právo na informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, má právo na námitku proti zpracování, právo na omezené zpracování a právo na výmaz osobních údajů (pokud jejich další zpracování není vyžadováno jiným nadřazeným předpisem). Tato práva může uplatnit osobním podáním žádosti (podatelna SÚZ, Vaníčkova 315/7, 160 00 Praha 6, v pracovní dny v době 8:00-14:00).

 

Telefonní seznam

ZAŘAZENÍ POZICE JMÉNO TELEFON MOBILNÍ TELEFON LINKA E-MAIL
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA STRAHOV
SPOJOVATELKA 234 678 111 111 recepce@suz.cvut.cz
SEKRETARIÁT ŘEDITELE
ředitel Petr Mourek Ing. 234 678 394 778 427 171 394 petr.mourek@cvut.cz
asistentka ředitele Rysová Irena 234 678 396 396 Irena.Rysova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ
vedoucí oddělení Mazáčková Irena Mgr. 234 678 364 778 468 038 364 irena.mazackova@cvut.cz
personální a mzdový ref. Babická Hana 234 678 247 247 hana.babicka@cvut.cz
personální a mzdový ref. Voženílková Adéla 234 678 263 263 adela.vozenilkova@cvut.cz
ODDĚLENÍ KONTROLY
vedoucí oddělení Vyhnálková Simona Mgr. 234 678 272 272 simona.vyhnalkova@cvut.cz
technik BOZP a PO Roman Nečas 234 678 385 385 Roman.Necas@cvut.cz
odborný referent kontroly Fenclová Zuzana 234 678 257 257 zuzana.fenclova@cvut.cz
odborný referent kontroly Potoček Tomáš Ing. 234 678 245 245 Tomas.Potocek@cvut.cz
ODBOR UBYTOVACÍCH SLUŽEB
vedoucí odboru Solimanová Petra Ing. Mgr. 234 678 217 217 Petra.Solimanova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PRO UBYTOVÁNÍ
vedoucí oddělení Benešová Ilona 234 678 232 232 Ilona.Benesova@cvut.cz
referent Doskočilová Ivana 234 678 305 305 Ivana.Doskocilova@cvut.cz
referent Hančová Jitka 234 678 384 384 Jitka.Hancova@cvut.cz
provoz hotelů Čermáková Blanka 234 678 343 343 Blanka.Cermakova@cvut.cz
provoz hotelů Holubová Jana 234 678 344 344 Jana.Holubova@cvut.cz
CENTRÁLNÍ RECEPCE
vedoucí recepce Rittich Davidová Eva 234 678 330 330 eva.rittich.davidova@cvut.cz
recepce 234 678 111 111 recepce@suz.cvut.cz
BUBENEČSKÁ KOLEJ bubenec@suz.cvut.cz
vedoucí Menčíková Dana 234 678 421 421 dana.mencikova@cvut.cz
hospodářka Lévaiová Monika 234 678 422 422 monika.levaiova@cvut.cz
vrátnice Bubenečská kolej 234 678 420 420
DEJVICKÁ KOLEJ
vedoucí Bedrníková Lenka 234 678 401 401 Lenka.Bedrnikova@cvut.cz
hospodářka Helena Veselá 234 678 402 402 Helena.Vesela@cvut.cz
vrátnice Dejvická kolej 224 310 583
SINKULEHO KOLEJ
vedoucí Bedrníková Lenka 234 678 401 401 Lenka.Bedrnikova@cvut.cz
hospodářka Veselá Helena 234 678 402 402 Helena.Vesela@cvut.cz
vrátnice Sinkuleho kolej 234 678 400 400 sinrec@suz.cvut.cz
KOLEJ ORLÍK orlik@suz.cvut.cz
hospodářka Menčíková Dana 234 678 431 431 dana.mencikova@cvut.cz
ústředna – vrátnice Orlík 234 678 430 430
KOLEJ PODOLÍ podoli@suz.cvut.cz
vedoucí kolejí Makulová Naděžda 234 678 451 451 nadezda.makulova@cvut.cz
hospodářka Alena Králová 234 678 452 452 Alena.Kralova.2@cvut.cz
hospodářka Pešková Marcela 234 678 453 453 marcela.peskova@cvut.cz
hospodářka Frydrychová Zuzana 234 678 455 455 zuzana.frydrychova@cvut.cz
skladový referent Cubrová Zdenka 234 678 455 455 zdenka.cubrova@cvut.cz
ústředna - vrátnice 234 678 450 702 302 092 450
údržba 234 678 456 602 340 771 456
recepce hostel (pouze letní provoz) 234 678 457 457
HLÁVKOVA KOLEJ hlavkova@suz.cvut.cz
vedoucí Došková Michaela 234 678 441 441 Michaela.Doskova@cvut.cz
hospodářka Kováčová Katarína 234 678 442 442 katarina.kovacova@cvut.cz
recepce 234 678 440 440
STRAHOV AREÁL
vedoucí areálu Musil Jan 234 678 368 368 jan.musil@cvut.cz
vedoucí kolejí Strahov Kozlová Martina 234 678 346 346 martina.kozlova@cvut.cz
velín kotelen Strahov 234 678 288 288, 351
KOLEJ STRAHOV BLOK 2
hospodářka Petřinová Naděžda 234 678 222 222 nadezda.petrinova@cvut.cz
vrátnice 234 678 202 202
KOLEJ STRAHOV BLOK 3
hospodářka Anna Hoffmanová Bc. 234 678 223 223 anna.hoffmanova@cvut.cz
vrátnice 234 678 203 203
KOLEJ STRAHOV BLOK 4
hospodářka Gabrielová Marcela 234 678 224 224 marcela.gabrielova@cvut.cz
vrátnice 234 678 204 204
KOLEJ STRAHOV BLOK 5
hospodářka Svobodová Sylva 234 678 225 225 sylva.svobodova@cvut.cz
vrátnice 234 678 205 205
KOLEJ STRAHOV BLOK 6
hospodářka Chlíbková Iveta 234 678 226 226 Iveta.Chlibkova@cvut.cz
vrátnice 234 678 206 206
KOLEJ STRAHOV BLOK 7
hospodářk Mikulčík Dan 234 678 227 227 dan.mikulcik@cvut.cz
vrátnice 234 678 207 207
KOLEJ STRAHOV BLOK 8
hospodářka Němcová Eva 234 678 228 228 eva.nemcova@cvut.cz
vrátnice 234 678 207 208
KOLEJ STRAHOV BLOK 9
hospodářka Popelkova Pavla 234 678 229 229 Pavla.Popelkova@cvut.cz
vrátnice 234 678 209 209
KOLEJ STRAHOV BLOK 10
hospodářka Zuskinová Pavlína 234 678 230 230 pavlina.zuskinova@cvut.cz
vrátnice 234 678 210 210
KOLEJ STRAHOV BLOK 11 a 12
hospodářka Švikruhová Gilová Monika 234 678 231 231 monika.svikruhova.gilova@cvut.cz
vrátnice 234 678 211 211
ODBOR STRAVOVACÍCH SLUŽEB
vedoucí odboru Růžička Aleš 234 678 215 724 292 296 215 Ales.Ruzicka@cvut.cz
ODDĚLENÍ GASTRONOMICKÝCH SLUŽEB
vedoucí oddělení Vlček Bohuslav 234 678 367 606 478 664 367 bohuslav.vlcek@cvut.cz
referent administrativy Franková Zuzana 234 678 319 775 891 983 319 zuzana.frankova@cvut.cz
MENZA STUDENTSKÝ DŮM menza-studdum@cvut.cz
vedoucí menzy Pospíšil Radek 234 678 560 560 radek.pospisil@cvut.cz
provozní Špičková Jana 234 678 561 561 jana.spickova@cvut.cz
účtárna Benešová Eva Ing. 234 678 562 562 eva.benesova@cvut.cz
technik Kajtman Josef 234 606 102 775 921 327 Josef.Kajtman@cvut.cz
šefkuchař Adamec Vladimír 234 678 563 563
pokladní Poláková Silvie 234 678 565 565 silvie.polakova@cvut.cz
ústředna Vlachynský Ladislav 234 606 111
vedoucí skladu 234 606 127
bufet 234 606 129
MENZA PODOLÍ menza-podoli@cvut.cz
vedoucí menzy Eichler Jiří 234 678 550 601 585 610 550 jiri.eichler@cvut.cz
šéfkuchař Pleticha Jiří 234 678 551 551 jiri.pleticha@cvut.cz
účetní Matušínská Hana 234 678 552 552 hana.matusinska@cvut.cz
kotelna 234 678 554 554 podkot@suz.cvut.cz
VÝDEJNA KARLOVO NÁMĚSTNÍ
vedoucí Eichler Jiří 234 678 550 601 585 610 550 jiri.eichler@cvut.cz
zástupce vedoucího Liška Lukáš 224 357 339
MENZA STRAHOV menza-strahov@cvut.cz
vedoucí menzy Klimešová Hana 234 678 291 291 Hana.Klimesova@cvut.cz
provozní menzy – zástupce Tresová Simona 234 678 361 724 565 830 361 suz-provoznims@cvut.cz
šéfkuchař Horský Vojtěch 234 678 374 374 vojtech.horsky@cvut.cz
skladník Rous Jiří 234 678 354 354 suz-skladms@cvut.cz jiri.rous@cvut.cz
domovník a údržbář Rynda Miloš 234 678 340 340
skladník Vála Vlastimil 234 678 354 354 suz-skladms@cvut.cz vlastimil.vala@cvut.cz
výměník - kotelna 234 678 371 371
bar - blok 1 - prodavač Riegelová Vendula 234 678 388 388
VÝDEJNA HORSKÁ
vedoucí Buchotvá Jitka 224 359 217 Jitka.Buchtova@cvut.cz
PIZZERIE LA FONTANELLA
provozní 234 606 135
Pizzerie 234 606 137
MENZA A RESTAURACE KOKOS KLADNO
vedoucí menzy Vinš Miloš 224 359 919, 224 359 920 milos.vins@cvut.cz
účetní Kasiková Andrea andrea.kasikova@cvut.cz
restaurace 224 359 920 menza-kladno@cvut.cz
BUFET STAVEBNÍ FAKULTA
vedoucí Altmanová Dana 224 354 676 606 774 951 dana.altmanova@cvut.cz
TECHNICKÁ MENZA
vedoucí Husáková Anna 234 678 325 604 215 843 Anna.Husakova@cvut.cz
KAVÁRNA ARCHICAFÉ
vedoucí kavárny Fidrmucová Kateřina 725 896 859 katerina.fidrmucova@cvut.cz
ODBOR EKONOMICKÝ
vedoucí odboru Kyliánová Matoušková Ivana Ing. 234 678 328 328 ivana.kylianova.matouskova@cvut.cz
ODDĚLENÍ EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ
vedoucí oddělení Hrachová Iva 234 678 213 724 247 980 213 iva.hrachova@cvut.cz
odborný referent ekon. analýz, studií a rozpočtování Doláková Žaneta Mgr. 234 678 256 256 zaneta.dolakova@cvut.cz
účetní Laudová Hana 234 678 382 382 hana.laudova@cvut.cz
účetní Machatová Věra 234 678 349 349 vera.machatova@cvut.cz
účetní Matoušová Václava 234 678 242 242 vaclava.matousova@cvut.cz
účetní Musilová Dana 234 678 280 280 dana.musilova@cvut.cz
účetní Voženílková Renáta 234 678 329 329 renata.vozenilkova@cvut.cz
účetní Semiánová Jitka Bc. 234 678 219 773 771 823 219 jitka.semianova@cvut.cz
ODBOR SPRÁVY BUDOV A SLUŽEB
vedoucí odboru Eppinger Martin Ing. 234 678 233 724 227 893 233 martin.eppinger@cvut.cz
ODDĚLENÍ TECHNICKO-PROVOZNÍCH SLUŽEB
vedoucí oddělení Procházka Petr Ing. 234 678 276 724 882 408 276 petr.prochazka@cvut.cz
vedoucí údržby a skladu Kvasnička Luděk 234 678 212 212 ludek.kvasnicka@cvut.cz
stavební technik investiční výstavby Panáček Petr 234678258 258 petr.panacek@cvut.cz
technik, autoprovoz Svoboda Martin 234 678 275 275 Martin.Svoboda@cvut.cz
investiční referent Doubek Miloslav Ing. 234 678 252 774 850 816 252 miloslav.doubek@cvut.cz
ODDĚLENÍ ENERGETIKY
vedoucí oddělení energetiky Ondrůj Lubomír 234678253 253 Lubomir.Ondruj@cvut.cz
technik energetik Maurský Štefan 234 678 378 378 stefan.maursky@cvut.cz
ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
vedoucí oddělení Vaněk František Ing. 608 963 821 frantisek.vanek@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Beneš Milan 777 492 357 milan.benes@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Erbrt Jan 234 678 390 778 468 211 390 jan.erbrt@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Kaňovský Tomáš 234 678 370 724 236 932 370 tomas.kanovsky@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Kárný Tomáš 777 492 358 tomas.karny@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Novák Václav 234 678 391 775 921 203 391 vaclav.novak@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Zámečník Jiří 234 678 499 724 236 931 499 jiri.zamecnik@cvut.cz
ODBOR ÚČELOVÝCH ZAŔÍZENÍ
MASARYKOVA KOLEJ - UBYTOVACÍ ÚSEK masarykovakolej@suzcvut.cz
recepce - ústředna 234 678 600 600
vedoucí Masarykovy koleje Miroslav Abrahám Ing. 234 678 470 724 590 005 470 miroslav.abraham@cvut.cz
zástupce vedoucího Suchanová Pavla Ing. 234 678 474 777 460 795 474 Pavla.Suchanova@cvut.cz
vedoucí ubytovacího úseku Příhodová Vladimíra 234 678 460 724 237 530 460 vladimira.prihodova@cvut.cz
referent administrativy Červeňáková Ludmila Bc. 234 678 460 460 ludmila.cervenakova@cvut.cz
vedoucí servisní služby Kvasnica Pavol 234 678 471 724 246 161 471 pavol.kvasnica@cvut.cz
vedoucí účetní Staňková Jana 234 678 475 475 jana.stankova@cvut.cz
vedoucí recepce Mikešová Monika 234 678 462 773 016 587 462 monika.mikesova@cvut.cz
MASARYKOVA KOLEJ - GASTRONOMICKÝ ÚSEK mkgastro@suzcvut.cz
vedoucí gastro úseku Dvořáková Eva 234 678 490 490 jana.kettnerova@cvut.cz
vedoucí kongresového sálu Holá Olga 234 678 494 728 335 796 494 olga.hola@cvut.cz
NOVOMĚSTSKÝ HOTEL
vedoucí Novoměstského hotelu Drnková Kateřina Mgr. 221 419 915 724 234 241 katerina.drnkova@cvut.cz
recepce 221 419 911 info@novomestskyhotel.cz
BETLÉMSKÁ KAPLE betlem@suz.cvut.cz
vedoucí Betlémské kaplce Hofmann Vladimír 224 248 595 724 229 287 vladimir.hofmann@cvut.cz
domovník a údržbář Průša Miloš 224 248 595 milos.prusa@cvut.cz
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
vedoucí odboru Vodička Michal Bc. Michal.Vodicka@cvut.cz
PODATELNA A ARCHIV
vedoucí oddělení spisové služby a archivu Lejsková Michaela Ing. 234 678 270 270 Michaela.Lejskova@cvut.cz
archivář Adamovičová Jiřina 234 678 350 350 Jirina.Adamovicova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
podnikový právník Charvát Václav Ing. 234678260 260 Vaclav.Charvat@cvut.cz
podnikový právník Pivrncová Pavlína Bc. 234678260 260 Pavlina.Pivrncova@cvut.cz
právník Žáková Anna JUDr. 234 678 218 724 889 663 218 Anna.Zakova@cvut.cz
projektový manažer Kosturská Jana Ing. 234 678 282 282 Jana.Kosturska@cvut.cz
OSTATNÍ
DOMEČEK UBYTOVÁNÍ 234 678 362 362
HŘIŠTĚ STRAHOV 234 678 357 357
BEZP. AGENTURA - SECURITAS ČR s.r.o. PCO - dispečink 284 018 330
AUTODOPRAVA ČVUT 257 216 264
Lékař - blok 1 - Strahov Brožek Jiří MUDr. 234 678 888
FAK.NEM. STRAHOV Vrátnice 220 514 703