FAQ - Frequently Asked Questions

 

 

 • FAQ – ODBOR UBYTOVÁNÍ

Zde se snažíme odpovědět na některé často kladené dotazy. Připravili jsme otázky v abecedním pořadí. Pokud stále nemůžete najít odpověď na svou otázku, zašlete e-mail na oddělení ubytovacích služeb – ubytovani@suz.cvut.cz. Neváhejte, Vaše otázka může být důležitá i pro ostatní studenty. Kontaktujte nás, a odpověď na Vaši otázku se brzy objeví tady na této stránce. Komunikovat s námi můžete v českém či anglickém jazyce. 

 

 • Cena za ubytování (kolejné)

Studenti VŠ akreditované v České republice, kteří své studium při nástupu na kolej prokáží, platí ubytování dle ceníku kolejného. Ostatní studenti, ubytovaní, kteří ukončili studium na české VŠ, čekatelé na studium, absolventi VŠ, zaměstnanci firem spolupracujících s ČVUT, pedagogové VŠ spolupracujících s ČVUT, ubytovaní studenti do dne fyzického prokázání studia na české VŠ, platí ubytování dle ceníku ubytování - samoplátci.

V ubytovacím programu ISKAM4 nejenom vidíte předpis na požadovanou platbu, ale také historii všech svých předchozích plateb.

Standardně je požadována úhrada (př. AR 2016/17):

- Peněžní jistoty 3 000 Kč (nebo 5 000 Kč studenti na stáži nebo studijním výměnném pobytu)
- 300 Kč pojištění na daný akademický rok
- 150 Kč měsíční elektrozálohy (na kolejích vybavených elektroměry) nebo v souladu s ceníkem náhrad 
- Ubytování ode dne nástupu na kolej do dne odchodu (min. 30 dnů), ubytování se platí měsíčně, vždy do 15. v měsíci, v souladu s příslušným ceníkem kolejnéhosamoplátcizaměstnanci
- Případné další poplatky v souladu s ceníkem náhrad

 

 • Inkaso – jak si zařídím

 1. Váš první krok bude směřovat k Vaší paní hospodářce, abyste se ubezpečil/-a, jaký limit je vhodné na Vaše inkaso nastavit (počítejte s cenou za ubytování 31 dnů + 150,- Kč záloha na elektro + případný doplatek elektro + ...).
 2. Druhý krok uskutečníte ve Vaší bance (musí to být banka v České republice). Požádáte o platbu inkasem na konto ČVUT v Praze - SÚZ (dále jen ubytovatel): 27-4082130287/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6, konstantní symbol 0308, variabilní symbol z ubytovacího systému ISKAM4 (v Základních údajích) V bance nastavíte četnost inkasa 1 x za měsíc!
 3. Třetí krok – sami si zadáte číslo svého bankovního účtu na webovém rozhraní webovém rozhraní a nebo jdete k Vaší paní hospodářce, které písemně oznámíte, že máte zřízeno inkaso. Formulář na oznámení platby inkasem má paní hospodářka v kanceláři.
 4. INFORMACE - Webové rozhraní - Vyplněním čísla bankovního účtu dáváte ČVUT v Praze SÚZ souhlas k inkasu aktuálně splatných pohledávek z uvedeného bankovního účtu. (K úspěšnému provedení inkasa musíte mít zároveň zřízen souhlas k inkasu ve své bance, souhlas lze zřídit pouze u bankovních účtů vedených v ČR).

 

 • Internet, připojení, platba

Internetové připojení na kolejích ČVUT poskytují kolejní kluby Studentské unie ČVUT svým členům jako členskou výhodu. Členem klubu se ubytovaný stává ve chvíli vyplnění registrace a zaplacení členských příspěvků ve výši odpovídající výhodám, které chce využívat. Výše členských příspěvků je stanovena daným klubem (za členství s připojením do sítě se platí standardně 800 Kč/semestr). Pokud máte zaplaceny členské příspěvky a stěhujete se z koleje na kolej v rámci kolejí ČVUT, musíte o tom informovat admina na nové koleji. Vaše platba příspěvku bude uznána a budete připojeni do sítě na nové koleji.

 

 • Kdo se může ubytovat na kolejích ČVUT?

Ubytovatel poskytuje standardně na svých kolejích dlouhodobé ubytování (minimálně 30 dnů) plnoletým studentům ČVUT v Praze, ostatních českých vysokých škol a studentům jiných škol či institucí (SŠ, VOŠ, kurzy apod.), dále je poskytováno ubytování těm, kteří ukončili studium na české VŠ, čekatelům na studium, absolventům VŠ, zaměstnancům firem spolupracujících s ČVUT, pedagogům VŠ spolupracujících s ČVUT.

 

 • Kontakty a úřední hodiny Kolejí a Oddělení ubytovacích služeb

 1. Úřední hodiny kolejí
 2. Úřední hodiny OUS 
Pro kontakt s OUS používejte e-mailovou adresu ubytovani@suz.cvut.cz a piště vždy z e-mailu, který máte registrován v ISKAM4. Prosím podepisujte se do e-mailu, který nám píšete. Děkujeme Komunikovat s námi můžete v českém či anglickém jazyce.

 

 • Koleje – přehled kolejí naleznete ZDE

 

 • Krádež, pojistná událost - nahlašování

• Při zjištění krádeže voláte Policii ČR (linka 158 – zadarmo). S ničím v pokoji nehýbáte! Poté neprodleně nahlásíte událost u Vaší paní hospodářky a vyplníte formuláře pro pojišťovnu (v úředních hodinách).

• Při zjištění škodní události (= všechny pojistné události vyjma krádeže) ji neprodleně nahlásíte u Vaší paní hospodářky a vyplníte formuláře pro pojišťovnu (v úředních hodinách)

 

 • Lhůta pro platbu ubytování a poplatků s ním souvisejících

Úhrada ubytovacích služeb a poplatků s ním souvisejících probíhá formou inkasa, které je realizováno v období od 10. do 15. dne běžného měsíce (datum připsání platby na účet ubytovatele musí být nejpozději 15. dne běžného měsíce). Je možné využít i novou metodu platby, a to pomocí platební brány GoPAY.

 

 • Nástup na koleje a potřebné dokumenty

Dokumenty potřebné při nástupu k ubytování na koleji:

Občanský průkaz nebo pas, 1x průkazové foto +

- Studenti ČVUT předkládají ke kontrole občanský průkaz (ve sporných případech se prokazují platnou kartou ČVUT nebo aktuálně vydaným potvrzením o studiu). Ve sporných případech je ubytovanému účtována cena samoplátce do dne fyzického předložení platné karty ČVUT nebo odevzdání aktuálního potvrzení o studiu prezenční nebo kombinované formy na ČVUT.

- Studenti z ostatních VŠ musí při nástupu odevzdat aktuálně vydané potvrzení o studiu. V případě, že tak neučiní, bude jim účtována do doby fyzického dodání tohoto potvrzení cena pro samoplátce.

- Studenti z ostatních škol musí při nástupu odevzdat aktuálně vydané potvrzení o studiu. Těmto studentům je vždy účtována cena samoplátecká. 

Peníze (příklad rok 2015)

- Před nástupem k ubytování na koleji (do 30. 9. 2015) student uhradí požadovanou vratnou peněžní jistotu bezhotovostně na účet ubytovatele, vždy do termínu, uvedeném v HU pro aktuální AR (platné pro přidělování ubytování v 1. kole přidělování ubytování na koleji), nebo v termínu, který mu bude oznámen (e-mail, SMS), (platné pro přidělování ubytování v dalších kolech).

- V den nástupu na kolej student hradí ubytovací služby a poplatky s tím související, včetně pojištění, za měsíc září (studenti na stáži a studijním výměnném pobytu za měsíc září a říjen) bezhotovostně nebo na jednom z výběrčích míst. Tedy období od data nástupu do 30. 9. 2015 (studenti na stáži a studijním výměnném pobytu do 31. 10. 2015)

- Před nástupem k ubytování na koleji po 30. 9. 2015 hradí student ubytovací služby a poplatky s tím související včetně pojištění za měsíc, v němž k ubytování nastoupil, na kterémkoliv z výběrčích míst nebo bezhotovostně. (Výběr plateb za ubytovací služby na koleji neprobíhá.)

Pro bezhotovostní platbu může student využít nejrychlejší formu platby přes platební bránu GoPay on-line přímo z ubytovacího systému ISKAM4.

Předpokládané finanční náklady studenta za ubytovací službu a poplatky – ukázku – naleznete zde:http://www.suz.cvut.cz/files/financni_naklady.pdf 

 

 • Nástupy na kolej - termín

Nástupy na kolej jsou možné standardně pouze v pracovní dny v úředních hodinách dané koleje. Úřední hodiny Řádného termínu nástupů na kolej a úřední hodiny První pracovní den po řádných nástupech se řídí Harmonogramem ubytování pro aktuální AR (rok 2015/2016). Od druhého pracovního dne po řádných nástupech jsou úřední hodiny jednotlivých kolejí zde .

 

 • Nástupy na kolej mimo úřední hodiny

Nástupy na kolej jsou možné standardně pouze v pracovní dny v úředních hodinách dané koleje. Nástupy na kolej mimo úřední hodiny jsou povoleny pouze pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu na ČVUT v termínu nástupů na kolej pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu viz Harmonogram ubytování pro aktuální AR. 


 • Odklad nástupu na kolej

Pokud nemůžete nastoupit na kolej v termínu řádných nástupů v ZS, viz HU pro aktuální AR, můžete si požádat o odklad nástupu na kolej max. termínu uvedeném v HU pro aktuální AR na ubytovani@suz.cvut.cz. Žádost musí obsahovat: v názvu „odklad nástupu na kolej“, v obsahu Vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na odklad nástupu, a k jakému datu (musí být pracovní den), podpis. Všem standardně podaným požadavkům o odklad nástupu bude vyhověno s tím, že ubytovaným bude při nástupu účtováno ubytování od posledního dne řádných nástupů na kolej, v souladu s Všeobecnými ubytovacími podmínkami.

 

 • Peněžní jistota, její výše a termín platby

Peněžní jistota slouží primárně k potvrzení zájmu o ubytování na koleji. Dále plní funkci vratné zálohy. Pokud student odchází z koleje a pokoj navrací v pořádku a splní i podmínku případné výpovědi smlouvy o ubytování, jistota se mu vrací v plné výši. Studenti hradí výši peněžní jistoty uvedenou v Harmonogramu ubytování pro aktuální AR podle skupiny, do které náleží. Termín platby peněžní jistoty naleznete ve stejném dokumentu. 

 

 • Podání žádosti o ubytování na koleji

O ubytování na kolejích ČVUT je možné žádat NONSTOP – celoročně.

Každý zájemce musí vyplnit žádost o ubytování na koleji (více info). Podávání žádostí o ubytování na koleji probíhá výhradně přes webové rozhraní!

Žadatel o ubytování na koleji ČVUT si žádá o ubytování přímo v ubytovacím systému ISKAM4 pomocí přihlašovacích údajů.

Žadatel, který nebude v den nástupu na kolej plnoletý, musí nejpozději v den nástupu na kolej odevzdat notářsky ověřené čestné prohlášení zákonných zástupců se souhlasem k ubytování. Čestné prohlášení v ČJ, AJ a RJ naleznete na https://www.suz.cvut.cz/koleje/informace-a-dokumenty. 

Žadatel o ubytování na koleji ČVUT z mimořádných důvodů (závažné zdravotní, sociální a jiné) si nejdříve standardně požádá o ubytování na koleji přes webové rozhraní , a potom doloží na oddělení ubytovacích služeb svůj požadavek (ubytovani@suz.cvut.cz).

 

 • Proč posíláme e-maily bez diakritiky

Toto řešení jsme nezvolili náhodou. S diakritikou jsme naráželi v některých případech nejen u zahraničních serverů, ale i klientů. Někteří volí raději češtinu jako komunikační jazyk s námi, ale ne vždy ji plně podporují jejich mailoví klienti a mailservery. Zkoušeli jsme i html, ale to se zase některým mailovým klientům nelíbí vůbec. Protože je pro nás nejdůležitější dostat obsah zprávy do povědomí klientů a prakticky vždy se jedná o výběr z informací, které jsou na našem webu (http://www.suz.cvut.cz) nebo webovém rozhraní ubytovacího systému (https://web.suz.cvut.cz) k dispozici i v češtině s diakritikou, v angličtině a část i v ruštině. Zvolili jsme nakonec pro rozesílání českých informací v automatizovaných e-mailových zprávách plaintext bez diakritiky, který je sice do určité míry nekomfortní, ale nakonec vždy čitelný a dává nejvyšší šance úspěšného doručení.

 

 • Přidělená kolej x zrušení – podmínky z daného vyplývající

Pošlete si žádost o zrušení ubytování a současné vrácení peněžní jistoty na ubytovani@suz.cvut.cz nejpozději do posledního data řádného nástupu viz HU pro aktuální AR.

Žádost musí obsahovat: v názvu „zrušení ubytování nebo rezervace“, v obsahu Vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na zrušení ubytování nebo rezervace a současné vrácení peněžní jistoty, číslo Vašeho účtu a Vaší banky kam chcete peníze poslat, podpis.

Takto podané žádosti bude vyhověno s tím, že žadateli bude stržen stornopoplatek 500,- v souladu s VUP, odd. E, bod 6 a Ceníkem náhrad.

Pravidla účtování stornopoplatků se řídí vždy podle platného Scénáře ubytování pro aktuální AR a dalšími dokumenty s ním souvisejícími.

Upozorňujeme, že zasíláme případné přeplatky na kontu studenta do zahraničí pouze za podmínky, že stav konta převyšuje minimální požadovanou částku k výplatě a zároveň je studentovi účtován Manipulační poplatek za platbu do zahraničí, viz Ceník náhrad

Požadované údaje pro platbu do zahraničí Vám sdělí Vaše hospodářka. 

 

 • Přidělování ubytování na kolejích (VYHODNOCOVÁNÍ)  - systém

Ubytování na kolejích je primárně přidělováno v souladu se Scénářem ubytování pro daný akademický rok a současně Všeobecnými ubytovacími podmínkami. Pokud Vám má být, podle nastavených pravidel, přiděleno ubytování, ubytovací program ISKaM4 nejdříve hledá místo na preferované koleji. Pokud je kolej obsazena, hledá dále na náhradní koleji. A pokud je i ta obsazena, přidělí ubytování na koleji, kde je vhodné volné místo k ubytování. Pokud Vám je přiděleno ubytování na jiné koleji, není na Vámi preferované koleji volné místo. Vyhodnocování probíhá na základě časové dojezdnosti, viz VUP.

Stavy žádostí, se kterými se můžete setkat na webovém rozhraní:
NOVÁ ŽÁDOST – NEROZHODNUTA
NOVÁ ŽÁDOST – PŘEDBĚŽNĚ USPOKOJENA
NOVÁ ŽÁDOST – USPOKOJENA
NOVÁ ŽÁDOST – ZRUŠENA

Pokud dostanete informaci, že Vám byla kolej uspokojena PŘEDBĚŽNĚ, neznamená to, že máte přidělenu jednu z Vámi požadovaných kolejí, ale o skutečné přidělené koleji budete informován v následujícím kole přidělování ubytován na koleji.

Podmínky, se kterými musíte souhlasit a bez nichž nelze odeslat žádost o ubytování na koleji:

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti (rezervaci) jsou pravdivé a jsem si vědom/-a všech následků v případě uvedení nepravdivých údajů. Budu dodržovat všechna ustanovení Scénáře ubytování pro aktuální AR, VUP a Harmonogramu ubytování pro aktuální AR a dále Smlouvy o ubytování, závazné pokyny a dokumenty ubytovatele a vnitřní předpisy ubytovatele. Ubytovatel si v případě uvedení nepravdivých údajů vyhrazuje právo vyřadit žádost (rezervaci) z evidence žadatelů o ubytování na koleji. Na chybně nebo neúplně vyplněnou a nedoloženou žádost (rezervaci) nebude brán zřetel a podání takové žádosti nemá odkladný účinek. Ubytovaný/-á souhlasí, aby ubytovatel zpracovával jeho osobní údaje podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů po dobu 10 let po skončení ubytování, a to včetně rodného čísla.

Scénář ubytování

Ceník náhrad

V obou případech podávání žádosti o ubytování na koleji – preferovaná kolej, náhradní kolej - platí, že se přidělená kolej může od těchto dvou před-vybraných kolejí lišit. A to převážně z důvodu obsazené ubytovací kapacity požadovaných kolejí.

 

 • Přihlášení do ubytovacího systému ISKAM4

Přihlášení do ISKAM je možné těmito způsoby:

1. Základním způsobem je doposud užívané přihlášení prostřednictvím usermapu ČVUT.  

2. Dále zůstává pro žadatele z ČVUT bez platného IDIS možnost přihlášení prostřednictvím příjmení a rodného 

čísla.

3. Dále je možné přihlášení prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které si uživatel nastavil při zadávání přihlášky na webu ČVUT, tak jsou zvyklí noví uchazeči o studium na ČVUT.

4. V případě, kdy nejste studentem ČVUT nebo nemáte přístup do systémů ČVUT a nemáte heslo do ubytovacího systému, a nebo jste jej zapomněl, tak můžete požádat o jeho nové nastavení. V žádosti, (stačí e-mail) se musíte identifikovat. Jako údaje pro identifikaci musíte uvést jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození u cizinců a registrovanou emailovou adresu. Údaje se musí shodovat s údaji registrovanými v systému ISKAM4.

Pokud identifikace proběhne, bude Vám na registrovaný e-mail zaslána informace s odkazem pro přístup do systému pro vygenerování hesla. Tento odkaz je funkční 24 hodin od odeslání. Po nastavení hesla se dále budete přihlašovat registrovanou emailovou adresou a heslem, které jste si nastavil.

Žádost – E-MAIL můžete zaslat z registrované mailové adresy Vaší ubytovatelce nebo na adresy ubytovani@suz.cvut.cz případně iskam@suz.cvut.cz . Je samozřejmě možné požádat i osobně u ubytovatelky nebo na ubytovacím oddělení.

 

 • REZERVACE x ŽÁDOST

REZERVACE na další období – platné pouze pro již bydlící v kolejích ČVUT. ŽÁDOST na požadované období – platné pouze pro nebydlící v kolejích ČVUT, nebo pro ty, kteří sice bydlí, ale zapomněli si včas svůj pokoj zarezervovat.

 

 • SINGLE ubytování na koleji ČVUT

„Single“ ubytování je na kolejích ČVUT povolováno až po vyřízení všech žádostí o ubytování pro daný akademický rok. Povolení „single“ ubytování je v termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování pro aktuální AR.

„Single“ ubytování je plně v kompetenci hospodářek jednotlivých kolejí. „Single“ ubytování je poskytováno ubytovaným, kteří si o ně písemně požádají (žádost je u paní hospodářky na Vaší koleji), kteří bydlí sami na dvoulůžkovém pokoji, za 1,5 násobek ceny ubytování (viz Ceník kolejného nebo Ceník ubytování pro samoplátce). O single ubytování nelze požádat na 3lůžkovém či 4lůžkovém pokoji!

Pokud chcete „single“ ubytování zrušit, musíte tak učinit písemně k rukám paní hospodářky. Do žádosti uvedete Vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na zrušení „single“ ubytování a k jakému datu „single“ rušíte, datum podání žádosti a Váš podpis.

Nově jsme zavedli možnost uvést požadavek o single ubytování již v žádosti o ubytování na koleji. Označením vyjadřujete přání bydlet samostatně za 1,5 násobek ceny lůžka na 2lůžkovém pokoji. Vašemu požadavku vyhovíme pravděpodobně až po řádných nástupech na kolej.  

 • Stěhování v rámci koleje/kolejí nebo bloku

Výměna pokoje v rámci jedné koleje je možná po projednání s hospodářkou koleje, výměna mezi kolejemi pouze po projednání s hospodářkami příslušných kolejí. Stěhování ubytovaných studentů v rámci všech kolejí ČVUT je možné od termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování pro aktuální AR (max. 1x za semestr). Pokud máte zaplaceny členské příspěvky a stěhujete se z koleje na kolej v rámci kolejí ČVUT, musíte o tom informovat admina na nové koleji. Vaše platba příspěvku bude uznána a budete připojeni do sítě na nové koleji. 

 • Ubytovaní, bez prodloužení ubytování přes letní měsíce (dodatečná rezervace na prázdniny)

Dodatečné rezervace prázdninového ubytování jsou v termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování pro aktuální AR a všichni ubytovaní si je provádějí přes ubytovací systém ISKAM4. Pouze páry (muž – žena) si provádějí rezervaci u paní hospodářky té koleje, na které chtějí o prázdninách bydlet.

 

 • Ubytovaní s požadavkem o ubytování na příští akademický rok

Proveďte si rezervaci na příští akademický rok v termínu a v souladu se Scénářem ubytování pro daný AR (jeho zveřejnění předpokládáme na jaře 2016).

 

 • Ukončení ubytování na koleji nebo předčasné vypovězení smlouvy o ubytování

V kanceláři Vaší hospodářky si vyzvedněte formulář - Výpověď smlouvy o ubytování, vyplníte a odevzdáte Vaší paní hospodářce. Výpověď smlouvy o ubytování podáváte nejpozději 30 kalendářních dnů před požadovaným ukončením ubytování. Při odchodu z koleje budete potom platit ubytování ke dni Výpovědi smlouvy o ubytování a zároveň Vám bude vrácena jistota na ubytování (pokud byste nepodal/-a Výpověď a ukončil/-a byste ubytování, budete platit ubytování ke dni odchodu z koleje, ale nebude Vám vrácena jistota – toto neplatí posledních 30 dnů platnosti smlouvy o ubytování, viz níže). Pokud chcete ubytování ukončit v průběhu posledních 30 dnů platnosti Vaší smlouvy o ubytování, není potřeba podávat Výpověď. Posledních 30 dnů platnosti smlouvy ukončíte ubytování po dohodě s paní hospodářkou a při odchodu Vám bude vrácena jistota na ubytování.

 

 • Ukončení (přerušení) studia, ale pokračování v ubytování

Všichni ubytovaní studenti VŠ, kteří toto studium ukončí nebo přeruší, nemusí ukončit ubytování na koleji, ale mohou si požádat o změnu ubytování na samoplátecké. Žádost o samoplátecké ubytování má Vaše paní hospodářka. Žádost vyplníte, uvedete datum ukončení VŠ studia – doložíte potvrzením z VŠ a odevzdáte Vaší paní hospodářce. Paní hospodářka se musí k Vaší žádosti vyjádřit (zda jste během ubytování dodržoval/-a smlouvu o ubytování) a předá ji na Oddělení ubytovacích služeb k vyřízení. Všem, kteří během předchozího ubytování dodržovali smlouvu o ubytování, bude žádost o samoplátecké ubytování vyřízena kladně.

 

 • Ukončení nebo přerušení studia

Pokud dodáte na Oddělení ubytovacích služeb (koleje Strahov, blok 1, kancelář 33a a b, Vaníčkova 7, Praha 6) potvrzení o ukončení či přerušení studia, bude Vám umožněno okamžité ukončení smlouvy o ubytování (bez předchozího podání Výpovědi) a současné vrácení peněžní jistoty. Ubytovaný je povinen řešit výše popsané situace do sedmi pracovních dnů, v opačném případě nese ke své tíži následky z nedodržení toto povinnosti, v případě studenta – cizincem tj. osoby, která má trvalý pobyt mimo území České republiky, nejpozději do jednoho měsíce

 

 • Variabilní symbol – identifikace platby

Pro platbu ubytování a poplatků s tím souvisejících je nutné uvádět variabilní symbol. Ten naleznete v ubytovacím systému ISKAM4 ve Vašich Základních údajích (vlevo dole). Bližší informace o možnostech plateb naleznete ZDE a pro použití metody GoPay ZDE.

 

 • Vízum x ubytování

Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří jsou již na koleji ČVUT aktuálně ubytováni, dostanou potvrzení o ubytování pro prodloužení víza v ČR přímo u paní hospodářky na své koleji. Při žádosti předkládáte pas.

Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří mají provedenu rezervaci ubytování na koleji ČVUT na další období, dostanou potvrzení o ubytování pro prodloužení víza v ČR na Oddělení ubytovacích služeb (koleje Strahov, blok 1, kancelář 33a a b). Při žádosti předkládáte pas.

Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří si o ubytování žádají v ubytovacím systému ISKAM 4 a zároveň žádají o potvrzení kvůli prodloužení víza v ČR nebo teprve žádají o vystavení víza do ČR, si přímo v žádosti o ubytování na koleji zaškrtnou jednu z variant:

 

 1. Ti, kteří jsou již v ČR, žádají o potvrzení ubytování kvůli prodloužení víza v ČR. Doklad o zajištění ubytování zašle Oddělení ubytovacích služeb datovou schránkou na Ministerstvo vnitra ČR a studentovi zároveň informaci s kopií potvrzení na e-mail uvedený v ubytovacím systému ISKAM4.
 2. Ti, kteří si teprve žádají o vízum v ČR, uvedou to v žádosti a zároveň zadají ambasádu v příslušné zemi, na které budou o vízum žádat. Pokud bude student žádat na jiné ambasádě než je v nabídce ISKAM4, požádá si o zadání požadované ambasády individuálně na ubytovani@suz.cvut.cz a do žádosti uvede své celé jméno, datum narození a na jaké české ambasádě bude žádat o vízum (země a město). Doklad o zajištění ubytování zašle Oddělení ubytovacích služeb datovou schránkou na Ministerstvo zahraničních věcí ČR a studentovi zároveň informaci s kopií potvrzení na e-mail uvedený v ubytovacím systému ISKAM.

 

V obou těchto případech platí, že uváděná kolej na Dokladu o zajištění ubytování nemusí odpovídat skutečně přidělené koleji v době přidělování kolejí dle termínu uvedeném v HU pro daný AR.

 

 

 • Výběrčí místa – Masarykova kolej, Strahov blok 1 centrální recepce, kolej Podolí. Jejich úřední hodiny naleznete  https://www.suz.cvut.cz/koleje . Na Masarykově koleji a Strahovu můžete platit platební kartou za poplatek.  

 

 • Závady - nahlašování

Standardně se běžné závady na koleji hlásí přes intranet SÚZ, Každý ubytovaný se do intranetu může zaregistrovat a závadu nahlásit. Pokud zatím nejste registrován/-a, zaregistrujte se. Havárie = prasklá voda, únik plynu, výpadek proudu, vypadlé okno apod. (hlásíte IHNED na vrátnici/recepci Vaší koleje, potom případně přes intranet). Běžná závada = vše, co není havárie a počká do druhého dne (hlásíte přes intranet).  

 

 • Způsoby platby ubytování a poplatků s tím souvisejících

Všechny možnosti úhrady ubytování (shodné pro studenty za kolejné, samoplátecké ubytování i zaměstnanecké ubytování) jsou uvedeny ZDE.

 

 • Zvíře na pokoji

Na své koleji si u paní hospodářky můžete podat žádost „Chov zvířete na pokoji“ (formulář má paní hospodářka), přiložíte potvrzení o veterinárním vyšetření a očkování zvířete a zároveň přiložíte písemný souhlas spolubydlícího s pobytem zvířete na pokoji. Žádost podléhá vždy rozhodnutí vedoucí koleje, proti kterému se nelze odvolat. V případě schválení žádosti, je ubytovanému účtován poplatek 50,- Kč /měsíc za zvíře na pokoji v souladu s Ceníkem náhrad.

 

 • Jsem studentem VŠ akreditované v ČR - můžu se stravovat v menzách ČVUT za studentské ceny?

Ano, je to možné po předložení potvrzení o studiu a registraci do našeho platebního systému menz ČVUT viz. bod níže.

 

 • Je možné platit ISIC kartou, kterou vydala VŠ akreditovaná v ČR?

 Tuto kartu je nutné registrovat do našeho platebního systému menz ČVUT, potom je to možné.

 

 • Jakým způsobem je případně možné kartu registrovat a jaké jsou další podmínky (minimální vklad apod.)?

Registrace probíhá na hlavní pokladně menzy Studentský dům, nebo v menze Strahov (IT oddělení) a v menze Podolí - pokladna. Pro registraci budete potřebovat předložit potvrzení o studiu. Následně Vás zaregistrujeme, do platebního systému menz ČVUT, včetně vaší karty. Minimální vklad je stanoven na 50 Kč. Stravovací zařízení ČVUT - SÚZ fungují na bezobjednávkovém systému,  

 

 • Kde můžu vložit peníze?

 Vklady lze uskutečňovat na všech pokladnách menz.

 

 • Kde má ČVUT menzy? 

 • Menza Podolí, Na Lysině 12, 140 00 Praha  4, 246 míst, kapacita cca 600 strávníků
 • Menza Strahov, restaurace, Jezdecká 1, 160 17 Praha 6, 326 míst menza, snídárna, kapacita cca 3100 strávníků , 184 míst v restauraci
 • Menza Studentský dům, Bílá 6, 160 00 Praha 6, 1076 míst ve třech jídelnách, kapacita cca 3200 strávníků, 70 míst v bufetu
 • Masarykova kolej, restaurace a snídárna, Thákurova 1, 160 00 Praha 6, 148 míst v restauraci, kapacita cca 300 strávníků z toho 80 míst v menze a snídárně, kapacita cca 420 strávníků
 • Restaurace KOKOS, občerstvení,  Kladno, Kročehlavy, Sítná 3105, 50 míst v restauraci, 20 míst v bufetu, 20 míst v hale, kapacita cca 450 strávníků
 • Výdejna HORSKÁ, Horská 3, Praha 2, 50 míst, kapacita cca 300 strávníků
 • Výdejna KARLÁK, Karlovo nám. 13, Praha 2, 120 míst, kapacita cca 450 strávníků
 • Pizzerie la Fontanella, Bílá 6, 160 00, Praha 6, 50 míst, kapacita cca 200 strávníků
 • Bufet Stavební fakulta, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 120 míst, kapacita cca 3200 strávníků
 • Bufet, Blok 1, Vaníčkova 7, Praha 6, 162 00, 20 míst, kapacita cca 300 strávníků
 • Kavárna Archicafé, nová budova fakulty architektury a informačních technologií, Thákurova 9, 16629 Praha 6, 40 míst

 

 • Kde najdu jídelníčky?

 Odkaz na jídelníčky naleznete na www.suz.cvut.cz

 

 • Proč bych si měl/a pro placení kolejného zřídit povolení k inkasu a ne trvalý příkaz k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě?

Každý měsíc se výše kolejného mění (protože je počítána z denní sazby kolejného). Trvalý příkaz k úhradě je možné zřídit pouze na jednu konkrétní částku. Pokud budete platit jednorázovým příkazem, pak musíte zjišťovat výši kolejného na každý měsíc zvlášť a také musíte hlídat datum splatnosti kolejného. V případě, že pošlete špatnou částku nebo zaplatíte kolejné po splatnosti, může dojít k případnému vyměření penále ve výši 25 Kč/den.

 

 • V jaké výši si mám nastavit inkasní limit při svolení k inkasu?

Je nutné si nastavit inkasní limit alespoň ve výši kolejného za 31 dní. V případě, že budete využívat i dalších placených služeb poskytovaných na kolejích je nezbytné, výši inkasního limitu adekvátně navýšit. Doporučujeme nastavit limit inkasa ve výši dvouměsíčního kolejného.

 

 • Může se mi stát, že mi z mého účtu bude strženo kolejné, i když už na koleji bydlet nebudu?

Pokud se z koleje řádně vystěhujete, nemůže se stát, že by se Vám strhlo kolejné inkasem, když na koleji již nebydlíte. Vždy Vám bude stržena pouze výše kolejného za aktuální měsíc. V případě, že budete využívat další placené služby poskytované na koleji, budou Vám v rámci inkasa strženy i platby za tyto služby.