FAQ - Frequently Asked Questions

Zde se snažíme odpovědět na některé často kladené dotazy. Připravili jsme otázky v abecedním pořadí. Pokud stále nemůžete najít odpověď na svou otázku, zašlete e-mail na Oddělení pro ubytování – ubytovani@suz.cvut.cz. Neváhejte, Vaše otázka může být důležitá i pro ostatní studenty. Kontaktujte nás, a odpověď na Vaši otázku se brzy objeví tady na této stránce. Komunikovat s námi můžete v českém či anglickém jazyce. 

Ubytování na kolejích

 • Cena za ubytování

  Studenti VŠ akreditované v České republice, kteří své studium při nástupu na kolej prokáží, platí ubytování dle ceníku kolejného. Ostatní studenti a absolventi ČVUT ne starší pěti let včetně platí ubytovaní dle ceníku pro samoplátce-studující. Studenti, kteří ukončili studium na české VŠ, čekatelé na studium, ostatní absolventi VŠ, zaměstnanci firem spolupracujících s ČVUT, pedagogové VŠ spolupracujících s ČVUT, ubytovaní studenti do dne fyzického prokázání studia na české VŠ, platí ubytování dle ceníku ubytování - samoplátci.

  V ubytovacím programu ISKAM4 nejenom vidíte předpis na požadovanou platbu, ale také historii všech svých předchozích plateb.

  Standardně je požadována úhrada:

  • Peněžní jistoty 3 500 Kč (nebo 5 500 Kč studenti na stáži nebo studijním výměnném pobytu)
  • 240 Kč pojištění na daný akademický rok
  • 150 Kč měsíční elektro zálohy (na kolejích vybavených elektroměry) nebo v souladu s ceníkem náhrad
  • Ubytování ode dne nástupu na kolej do dne odchodu (min. 30 dnů), ubytování se platí měsíčně, vždy do 15. v měsíci, v souladu s příslušným ceníkem kolejného, samoplátce-studujícísamoplátcizaměstnanci
  • Případné další poplatky v souladu s ceníkem náhrad
 • Inkaso – jak si zařídím

  1. Váš první krok bude směřovat k Vaší paní hospodářce, abyste se ubezpečil/-a, jaký limit je vhodné na Vaše inkaso nastavit (počítejte s cenou za ubytování 31 dnů + 150,- Kč záloha na elektro + případný doplatek elektro + ...).
  2. Ve Vaší bance (musí to být banka v České republice). Požádáte o platbu inkasem na konto SÚZ ČVUT v Praze (dále jen ubytovatel): 27-4082130287/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6, konstantní symbol 0308. V bance nastavíte četnost inkasa 1 x za měsíc.
  3. Buď si sami zadáte číslo svého bankovního účtu ve webovém rozhraní a označíte platbu inkasem. Nebo zajdete k Vaší paní hospodářce, u které vyplníte písemný souhlas pro platbu inkasem (příslušný formulář je k dispozici u hospodářky).
   Vyplněním čísla bankovního účtu dáváte SÚZ ČVUT v Praze souhlas k inkasu aktuálně splatných pohledávek z uvedeného bankovního účtu. (K úspěšnému provedení inkasa musíte mít zároveň zřízen souhlas k inkasu ve své bance, souhlas lze zřídit pouze u bankovních účtů vedených v České Republice).
 • Proč bych si měl/a pro placení kolejného zřídit povolení k inkasu a ne trvalý příkaz k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě?

  Každý měsíc se výše kolejného mění (protože je počítána z denní sazby kolejného). Trvalý příkaz k úhradě je možné zřídit pouze na jednu konkrétní částku. Pokud budete platit jednorázovým příkazem, pak musíte zjišťovat výši kolejného na každý měsíc zvlášť a také musíte hlídat datum splatnosti kolejného. V případě, že pošlete špatnou částku nebo zaplatíte kolejné po splatnosti, může dojít k případnému vyměření penále ve výši 25 Kč/den.

 • V jaké výši si mám nastavit inkasní limit při svolení k inkasu?

  Je nutné si nastavit inkasní limit alespoň ve výši kolejného za 31 dní. V případě, že budete využívat i dalších placených služeb poskytovaných na kolejích je nezbytné, výši inkasního limitu adekvátně navýšit. Doporučujeme nastavit limit inkasa ve výši dvouměsíčního kolejného.

 • Může se mi stát, že mi z mého účtu bude strženo kolejné, i když už na koleji bydlet nebudu?

  Pokud se z koleje řádně vystěhujete, nemůže se stát, že by se Vám strhlo kolejné inkasem, když na koleji již nebydlíte. Vždy Vám bude stržena pouze výše kolejného za aktuální měsíc. V případě, že budete využívat další placené služby poskytované na koleji, budou Vám v rámci inkasa strženy i platby za tyto služby.

 • Zvíře na pokoji

  Na své koleji si u paní hospodářky můžete podat žádost „Chov zvířete na pokoji“ (formulář má paní hospodářka), přiložíte potvrzení o veterinárním vyšetření a očkování zvířete a zároveň přiložíte písemný souhlas spolubydlícího s pobytem zvířete na pokoji. Žádost podléhá vždy rozhodnutí vedoucí koleje, proti kterému se nelze odvolat. V případě schválení žádosti, je ubytovanému účtován poplatek 50,- Kč /měsíc za zvíře na pokoji v souladu s Ceníkem náhrad.

 • Připojení k internetu

  Internetové připojení na kolejích ČVUT poskytují kolejní kluby Studentské unie ČVUT svým členům jako členskou výhodu. Členem klubu se ubytovaný stává ve chvíli vyplnění registrace a zaplacení členských příspěvků ve výši odpovídající výhodám, které chce využívat. Výše členských příspěvků je stanovena daným klubem (za členství s připojením do sítě se platí standardně 800 Kč/semestr). Pokud máte zaplaceny členské příspěvky a stěhujete se z koleje na kolej v rámci kolejí ČVUT, musíte o tom informovat admina na nové koleji. Vaše platba příspěvku bude uznána a budete připojeni do sítě na nové koleji.

 • Kdo se může ubytovat na kolejích ČVUT?

  Ubytovatel poskytuje standardně na svých kolejích dlouhodobé ubytování (minimálně 30 dnů) plnoletým studentům ČVUT v Praze, ostatních českých vysokých škol a studentům jiných škol či institucí (SŠ, VOŠ, kurzy apod.), dále je poskytováno ubytování těm, kteří ukončili studium na české VŠ, čekatelům na studium, absolventům VŠ, zaměstnancům firem spolupracujících s ČVUT, pedagogům VŠ spolupracujících s ČVUT.

 • Kontakty a úřední hodiny Kolejí a Oddělení pro ubytování (OpU)

  Pro kontakt s Oddělením pro ubytování používejte e-mailovou adresu ubytovani@suz.cvut.cz a piště vždy z e-mailu, který máte registrován v ISKAM4. Prosíme, podepisujte se do e-mailu, který nám píšete. Komunikovat s námi můžete v českém či anglickém jazyce.

 • Koleje ČVUT

  Přehled kolejí naleznete ZDE

 • Krádež, pojistná událost - nahlašování

  Při zjištění krádeže voláte Policii ČR (linka 158 – zadarmo). S ničím v pokoji nehýbáte! Poté neprodleně nahlásíte událost u Vaší paní hospodářky a vyplníte formuláře pro pojišťovnu (v úředních hodinách).

  Při zjištění škodní události (= všechny pojistné události vyjma krádeže) ji neprodleně nahlásíte u Vaší paní hospodářky a vyplníte formuláře pro pojišťovnu (v úředních hodinách)

 • Lhůta pro platbu ubytování a poplatků s ní souvisejících

  Úhrada ubytovacích služeb a poplatků s ní souvisejících probíhá formou inkasa, které je realizováno v období od 9. do 13. dne běžného měsíce (datum připsání platby na účet ubytovatele musí být nejpozději 15. dne běžného měsíce).

  Je možné využít i metodu platby pomocí platební brány GoPAY.

 • Nástup na koleje a potřebné dokumenty

  Dokumenty potřebné při nástupu k ubytování na koleji:

  Občanský průkaz nebo pas, u fyzické osoby, která není občanem České republiky, pas nebo povolení k pobytu a osobně vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek;
  1x průkazové foto +

  • Student ČVUT má studijní údaje načteny přímo do ISKAM4. Pokud data nejsou načtena, prokazuje se student platnou kartou ČVUT nebo aktuálně vydaným potvrzením o studiu (ne starším 14 dnů). V těchto sporných případech je ubytovanému účtována cena dle ceníku pro samoplátce do dne fyzického předložení platné karty ČVUT nebo odevzdání aktuálního potvrzení o studiu na ČVUT, viz www.suz.cvut.cz/cenik.
  • Student z ostatních škol (mimo ČVUT) musí při nástupu odevzdat aktuálně vydané potvrzení o studiu (ne starší 14 kalendářních dnů).
   • Studentovi české VŠ, v případě, že tak neučiní, bude účtována cena dle ceníku pro samoplátce, a to do doby fyzického dodání tohoto potvrzení. Ode dne dodání potvrzení o studiu české VŠ, mu bude účtována cena dle ceníku kolejného.
   • Studentovi z ostatních škol (mimo české VŠ), v případě že tak neučiní, bude účtována cena dle ceníku pro samoplátce, a to do doby fyzického dodání tohoto potvrzení. Ode dne dodání potvrzení o studiu školy (mimo české VŚ), mu bude účtována cena dle ceníku pro samoplátce-studující.
  • Absolvent ČVUT může při nástupu odevzdat kopii diplomu z ČVUT ne starší 5 let včetně. V případě, že tak neučiní, mu bude účtována cena dle ceníku pro samoplátce, a to do doby fyzického dodání kopie diplomu z ČVUT ne starší 5 let včetně. Ode dne dodání potvrzení o studiu školy (mimo české VŚ), mu bude účtována cena dle ceníku pro samoplátce-studující.
  • Student přijíždějící na stáž nebo studijní výměnný pobyt se řídí podle specifických podmínek ubytování. Bližší informace nalezne ve VUP, viz oddíl F) a G).
  Peníze
  • Před nástupem k ubytování na koleji (do 30. 9.) student uhradí požadovanou vratnou peněžní jistotu bezhotovostně na účet ubytovatele, vždy do termínu, uvedeném v harmonogramu ubytování pro aktuální akademický rok (platné pro přidělování ubytování v 1. kole přidělování ubytování na koleji), nebo v termínu, který mu bude oznámen (e-mail, SMS), (platné pro přidělování ubytování v dalších kolech).
  • V den nástupu na kolej student hradí ubytovací služby a poplatky s tím související, včetně pojištění, za měsíc září (studenti na stáži a studijním výměnném pobytu za měsíc září a říjen) bezhotovostně nebo na jednom z výběrčích míst. Tedy období od data nástupu do 30. 9. (studenti na stáži a studijním výměnném pobytu do 31. 10. )
  • Před nástupem k ubytování na koleji po 30. 9. hradí student ubytovací služby a poplatky s tím související včetně pojištění za měsíc, v němž k ubytování nastoupil, na kterémkoliv z výběrčích míst nebo bezhotovostně. (Výběr plateb za ubytovací služby na koleji neprobíhá.)
  • Pro bezhotovostní platbu může student využít nejrychlejší formu platby přes platební bránu GoPay on-line přímo z ubytovacího systému ISKAM4.
  • Předpokládané finanční výdaje studenta za ubytování služby a poplatky naleznete v sekci Informace a dokumenty.
  • Na výběrčích místech je možné platit pouze platební kartou!
 • Nástupy na kolej – termín

  Nástupy na kolej jsou možné standardně pouze v pracovní dny v úředních hodinách dané koleje. Úřední hodiny řádného termínu nástupů na kolej a úřední hodiny první pracovní den po řádných nástupech se řídí Harmonogramem ubytování pro aktuální akademický rok (viz Informace a dokumenty). Od druhého pracovního dne po řádných nástupech jsou úřední hodiny jednotlivých kolejí zde .

 • Nástupy na kolej mimo úřední hodiny

  Nástupy na kolej jsou možné standardně pouze v pracovní dny v úředních hodinách dané koleje. Nástupy na kolej mimo úřední hodiny jsou povoleny pouze pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu na ČVUT v termínu nástupů na kolej pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu viz Harmonogram ubytování pro aktuální akademický rok (viz sekce Informace a dokumenty). 

 • Odklad nástupu na kolej

  Pokud nemůžete nastoupit na kolej v termínu řádných nástupů v ZS, viz HU pro aktuální AR, můžete si požádat o odklad nástupu na kolej max. termínu uvedeném v HU pro aktuální AR na ubytovani@suz.cvut.cz. Žádost musí obsahovat: v názvu „odklad nástupu na kolej“, v obsahu Vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na odklad nástupu, a k jakému datu (musí být pracovní den), podpis. Všem standardně podaným požadavkům o odklad nástupu bude vyhověno s tím, že ubytovaným bude při nástupu účtováno ubytování od posledního dne řádných nástupů na kolej, v souladu s Všeobecnými ubytovacími podmínkami.

 • Peněžní jistota, její výše a termín platby

  Peněžní jistota slouží primárně k potvrzení zájmu o ubytování na koleji. Dále plní funkci vratné zálohy. Pokud student odchází z koleje a pokoj navrací v pořádku a splní i podmínku případné výpovědi smlouvy o ubytování, jistota se mu vrací v plné výši. Studenti hradí výši peněžní jistoty uvedenou v harmonogramu ubytování pro aktuální akademický rok podle skupiny, do které náleží (viz Informace a dokumenty). Termín platby peněžní jistoty naleznete ve stejném dokumentu. 

 • Podání žádosti o ubytování na koleji

  O ubytování na kolejích ČVUT je možné žádat NONSTOP celoročně.

  Od 1.3.2021 je Žádost o ubytování zpoplatněna částkou 300.- Kč, která je nevratná - viz VUP oddíl A) bod 6).

  Každý zájemce musí vyplnit žádost o ubytování na koleji (více info). Podávání žádostí o ubytování na koleji probíhá výhradně přes webové rozhraní!

  Žadatel o ubytování na koleji ČVUT si žádá o ubytování přímo v ubytovacím systému ISKAM4 pomocí přihlašovacích údajů.

  Žadatel, který nebude v den nástupu na kolej plnoletý, musí nejpozději v den nástupu na kolej odevzdat notářsky ověřené čestné prohlášení zákonných zástupců se souhlasem k ubytování, anebo musí mít prohlášení ověřené podpisy, viz CzechPOINT v ČR, kde bude podepsán a ověřen alespoň jeden zákonný zástupce studenta. Čestné prohlášení v ČJ, AJ a RJ naleznete v sekci Informace a dokumenty

  Žadatel o ubytování na koleji ČVUT z mimořádných důvodů (závažné zdravotní, sociální a jiné) si nejdříve standardně požádá o ubytování na koleji přes webové rozhraní. Tyto důvody musí student řádně doložit a připojit je k žádosti o ubytování na koleji, vždy písemně (e-mailem) na adresu ubytovani@suz.cvut.cz.

 • Proč posíláme e-maily bez diakritiky

  Toto řešení jsme nezvolili náhodou. S diakritikou jsme naráželi v některých případech nejen u zahraničních serverů a klientů. Někteří volí raději češtinu jako komunikační jazyk s námi, ale ne vždy ji plně podporují jejich mailoví klienti a mailservery. Zkoušeli jsme i html, ale to se zase některým mailovým klientům nelíbí vůbec. Naší prioritou je dostat obsah zprávy do povědomí klientů a prakticky vždy se jedná o výběr z informací, které jsou na našem webu (http://www.suz.cvut.cz) nebo webovém rozhraní ubytovacího systému (https://web.suz.cvut.cz) k dispozici i v češtině s diakritikou, v angličtině a část i v ruštině. Zvolili jsme nakonec pro rozesílání českých informací v automatizovaných e-mailových zprávách plaintext bez diakritiky, který je sice do určité míry nekomfortní, ale nakonec vždy čitelný a nabízí nejvyšší pravděpodobnost úspěšného doručení.

 • Přidělená kolej x zrušení – podmínky z daného vyplývající

  Pošlete si žádost o zrušení ubytování a současné vrácení peněžní jistoty na ubytovani@suz.cvut.cz nejpozději do posledního data řádného nástupu, viz harmonogram ubytování pro aktuální akademický rok v sekci Informace a dokumenty).

  Žádost musí obsahovat: v názvu „zrušení ubytování nebo rezervace“, v obsahu Vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na zrušení ubytování nebo rezervace a současné vrácení peněžní jistoty, číslo Vašeho účtu a Vaší banky kam chcete peníze poslat, podpis.

  Takto podané žádosti bude vyhověno s tím, že žadateli bude stržen stornopoplatek 500,- v souladu se všeobecnými ubytovacími podmínkami (odd. E, bod 6 – viz Informace a dokumenty) a Ceníkem náhrad. Pravidla účtování stornopoplatků se řídí vždy podle platného Scénáře ubytování pro aktuální AR a dalšími dokumenty s ním souvisejícími.

 • Přidělování ubytování na kolejích (VYHODNOCOVÁNÍ)  - systém

  Ubytování na kolejích je primárně přidělováno v souladu se Scénářem ubytování pro daný akademický rok a současně Všeobecnými ubytovacími podmínkami. Pokud Vám má být, podle nastavených pravidel, přiděleno ubytování, ubytovací program ISKaM4 nejdříve hledá místo na preferované koleji. Pokud je kolej obsazena, hledá dále na náhradní koleji. A pokud je i ta obsazena, přidělí ubytování na koleji, kde je vhodné volné místo k ubytování. Pokud Vám je přiděleno ubytování na jiné koleji, není na Vámi preferované koleji volné místo. Vyhodnocování probíhá na základě časové dojezdnosti, viz VUP.

  Stavy žádostí, se kterými se můžete setkat na webovém rozhraní:

  • NOVÁ ŽÁDOST – NEROZHODNUTA
  • NOVÁ ŽÁDOST – PŘEDBĚŽNĚ USPOKOJENA
  • NOVÁ ŽÁDOST – USPOKOJENA
  • NOVÁ ŽÁDOST – ZRUŠENA

  Pokud dostanete informaci, že Vám byla kolej uspokojena PŘEDBĚŽNĚ, neznamená to, že máte přidělenu jednu z Vámi požadovaných kolejí. O skutečné přidělené koleji budete informován v následujícím kole přidělování ubytován na koleji.

  Podmínky, se kterými musíte souhlasit a bez nichž nelze odeslat žádost o ubytování na koleji:

  Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti o ubytování (rezervaci) jsou pravdivé a jsem si vědom/a všech následků v případě uvedení nepravdivých údajů. Dále prohlašuji, že budu dodržovat všechna ustanovení Scénáře ubytování pro aktuální Akademický rok (AR), Všeobecné ubytovací podmínky (VUP) a Harmonogram ubytování pro aktuální AR a dále Smlouvy o ubytování, závazné pokyny a dokumenty ubytovatele a vnitřní předpisy ubytovatele. Ubytovatel si v případě uvedení nepravdivých údajů vyhrazuje právo vyřadit žádost o ubytování (rezervaci) z evidence žadatelů na koleji. Na chybně nebo neúplně vyplněnou a nedoloženou žádost o ubytování (rezervaci) nebude brán zřetel a podání takové žádosti nemá odkladný účinek.

  Ubytovatel tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že ochrana osobních údajů je dána Nařízením a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

  Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby ubytovatel zpracovával mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje obsažené v žádosti o ubytování a ve smlouvě o ubytování za účelem a v rozsahu potřebném k zajištění ubytování.

  Ubytovatel prohlašuje, že osobní údaje obsažené v žádosti a ve smlouvě o ubytování zpracovává pouze za účelem zajištění ubytování, a to zejména po dobu trvání smlouvy o ubytování a po jejím skončení maximálně po dobu 3leté promlčecí doby z důvodu vymáhání případných nedoplatků za ubytování. Po skončení této promlčecí doby bude ubytovatel zpracovávat pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování vyžadují nadřazené zákonné předpisy.

  Jsem si vědom, že mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od ubytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na podatelně nebo recepci ředitelství Správy účelových zařízení ČVUT v Praze na adrese Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6. Dále mám právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci osobních údajů, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to, že ubytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

  Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování osobních údajů můžete najít na webových stránkách ubytovatele – www.suz.cvut.cz, případně na recepci ředitelství SÚZ ČVUT v Praze na adrese Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6.

  Scénář ubytování pro aktuální akademický rok a související dokumenty jsou k nalezení v sekci Informace a dokumenty.

  Ceníky můžete nalézt v sekci Ceníky

  Beru na vědomí, že v obou případech podání žádosti o ubytování na koleji – preferovaná kolej, náhradní kolej - platí, že se přidělená kolej může od těchto dvou předem vybraných kolejí lišit, a to převážně z důvodu obsazené ubytovací kapacity požadovaných kolejí.

 • Přihlášení do ubytovacího systému ISKAM4

  Přihlášení do ISKAM je možné těmito způsoby:

  1. Základním způsobem je doposud užívané přihlášení prostřednictvím usermapu ČVUT.
  2. Dále zůstává pro žadatele z ČVUT bez platného IDIS možnost přihlášení prostřednictvím příjmení a rodného čísla.
  3. Dále je možné přihlášení prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které si uživatel nastavil při zadávání přihlášky na webu ČVUT.
  4. V případě, kdy nejste studentem ČVUT nebo nemáte přístup do systémů ČVUT a nemáte heslo do ubytovacího systému, a nebo jste jej zapomněl, tak můžete požádat o jeho nové nastavení. V žádosti, (stačí e-mail) se musíte identifikovat. Jako údaje pro identifikaci musíte uvést jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození u cizinců a registrovanou emailovou adresu. Údaje se musí shodovat s údaji registrovanými v systému ISKAM4.

   Pokud identifikace proběhne, bude Vám na registrovaný e-mail zaslána informace s odkazem pro přístup do systému pro vygenerování hesla. Tento odkaz je funkční 24 hodin od odeslání. Po nastavení hesla se dále budete přihlašovat registrovanou emailovou adresou a heslem, které jste si nastavil.

   Žádost – E-MAIL můžete zaslat z registrované mailové adresy Vaší ubytovatelce nebo na adresy ubytovani@suz.cvut.cz případně iskam@suz.cvut.cz. Je samozřejmě možné požádat i osobně u ubytovatelky nebo na ubytovacím oddělení.

 • REZERVACE x ŽÁDOST

  REZERVACE na další období – platné pouze pro již bydlící studenty v kolejích ČVUT.

  ŽÁDOST na požadované období – platné pro bydlící nestudenty v kolejích ČVUT a nebydlící v kolejích ČVUT, nebo pro ty, kteří sice bydlí, ale zapomněli si včas svůj pokoj zarezervovat.

 • SINGLE ubytování na koleji ČVUT

  „Single“ ubytování je na kolejích ČVUT povolováno až po vyřízení všech žádostí o ubytování pro daný akademický rok. Povolení „single“ ubytování je v termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování pro aktuální AR.

  „Single“ ubytování je plně v kompetenci hospodářek jednotlivých kolejí. „Single“ ubytování je poskytováno ubytovaným, kteří si o ně písemně požádají (žádost je u paní hospodářky na Vaší koleji), kteří bydlí sami na dvoulůžkovém pokoji, za 1,5 násobek ceny ubytování (viz Ceníky. O single ubytování nelze požádat na 3lůžkovém či 4lůžkovém pokoji!

  Pokud chcete „single“ ubytování zrušit, musíte tak učinit písemně k rukám paní hospodářky. Do žádosti uvedete Vaše jméno, RČ (nebo datum narození u cizinců), požadavek na zrušení „single“ ubytování a k jakému datu „single“ rušíte, datum podání žádosti a Váš podpis.

 • Stěhování v rámci koleje/kolejí nebo bloku

  Výměna pokoje v rámci jedné koleje je možná po projednání s hospodářkou koleje, výměna mezi kolejemi pouze po projednání s hospodářkami příslušných kolejí. Stěhování ubytovaných studentů v rámci všech kolejí ČVUT je možné od termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování pro aktuální AR (max. 1x za semestr). Pokud máte zaplaceny členské příspěvky a stěhujete se z koleje na kolej v rámci kolejí ČVUT, musíte o tom informovat admina na nové koleji. Vaše platba příspěvku bude uznána a budete připojeni do sítě na nové koleji. 

 • Dodatečná rezervace na prázdniny

  Dodatečné rezervace prázdninového ubytování jsou v termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování pro aktuální AR a všichni ubytovaní si je provádějí přes ubytovací systém ISKAM4. Pouze páry (muž – žena) si provádějí rezervaci u paní hospodářky té koleje, na které chtějí o prázdninách bydlet.

 • Ubytovaní s požadavkem o ubytování na příští akademický rok

  Proveďte si rezervaci na příští akademický rok v termínu a v souladu se Scénářem ubytování pro daný akademický rok.

 • Ukončení ubytování na koleji nebo předčasné vypovězení smlouvy o ubytování

  V kanceláři Vaší hospodářky si vyzvedněte formulář - Výpověď smlouvy o ubytování, vyplníte a odevzdáte Vaší paní hospodářce. Výpověď smlouvy o ubytování podáváte nejpozději 30 kalendářních dnů před požadovaným ukončením ubytování. Při odchodu z koleje budete potom platit ubytování ke dni Výpovědi smlouvy o ubytování a zároveň Vám bude vrácena jistota na ubytování (pokud byste nepodal/-a Výpověď a ukončil/-a byste ubytování, budete platit ubytování ke dni odchodu z koleje, ale nebude Vám vrácena jistota – toto neplatí posledních 30 dnů platnosti smlouvy o ubytování, viz níže).

  Pokud chcete ubytování ukončit v průběhu posledních 30 dnů platnosti Vaší smlouvy o ubytování, není potřeba podávat Výpověď. Posledních 30 dnů platnosti smlouvy ukončíte ubytování po dohodě s paní hospodářkou a při odchodu Vám bude vrácena jistota na ubytování.

 • Ukončení (přerušení) studia, ale pokračování v ubytování

  Všichni ubytovaní studenti, kteří toto studium ukončí nebo přeruší, nemusí ukončit ubytování na koleji, ale mohou si požádat o změnu ubytování na samoplátecké. Žádost o samoplátecké ubytování má Vaše paní hospodářka. Žádost vyplníte, uvedete datum ukončení studia – doložíte potvrzením ze školy a odevzdáte Vaší paní hospodářce. Paní hospodářka se musí k Vaší žádosti vyjádřit (zda jste během ubytování dodržoval/-a smlouvu o ubytování) a předá ji na Oddělení pro ubytování k vyřízení. Žádosti o samoplátecké ubytování bude vyhověno za daných podmínek na dobu minimálně 30 kalendářních dnů (pokud je ubytovaný požaduje), maximálně do konce aktuálního AR.

 • Ukončení nebo přerušení ubytování

  Pokud dodáte na Oddělení pro ubytování (koleje Strahov, blok 1, kancelář 33a a b, Vaníčkova 7, Praha 6) potvrzení o ukončení či přerušení studia, bude Vám umožněno okamžité ukončení smlouvy o ubytování (bez předchozího podání Výpovědi) a současné vrácení peněžní jistoty. Ubytovaný je povinen řešit výše popsané situace do tří pracovních dnů, v opačném případě nese ke své tíži následky z nedodržení toto povinnosti.

 • Variabilní symbol – identifikace platby

  Pro platbu ubytování a poplatků s tím souvisejících je nutné uvádět variabilní symbol. Ten naleznete v ubytovacím systému ISKAM4 ve Vašich Základních údajích. Bližší informace o možnostech plateb naleznete ZDE a pro použití metody GoPay ZDE.

 • Vízum x ubytování

  Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří jsou již na koleji ČVUT aktuálně ubytováni, dostanou potvrzení o ubytování pro prodloužení víza v ČR přímo u paní hospodářky na své koleji. Při žádosti předkládáte pas.

  Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří mají provedenu rezervaci ubytování na koleji ČVUT na další období, dostanou potvrzení o ubytování pro prodloužení víza v ČR na Oddělení pro ubytování (koleje Strahov, blok 1, kancelář 33a a b). Při žádosti předkládáte pas nebo biometrickou kartu.

  Zahraniční studenti ze zemí s vízovou povinností, kteří si o ubytování žádají v ubytovacím systému ISKAM 4 a zároveň žádají o potvrzení kvůli prodloužení víza v ČR nebo teprve žádají o vystavení víza do ČR, si přímo v žádosti o ubytování na koleji zaškrtnou jednu z variant:

  1. Ti, kteří jsou již v ČR, žádají o potvrzení ubytování kvůli prodloužení víza v ČR.
   Potvrzení si může student vyzvednout osobně na OpU, Vaníčkova 315/7, Praha 6 nebo dle domluvy je mu zasláno doporučeně na adresu v ČR, kterou uvede a zároveň je mu zaslána informace s kopií potvrzení na e-mail uvedený v ubytovacím systému.
  2. Ti, kteří si teprve žádají o vízum v ČR.
   Doklad o zajištění ubytování zašle OpU doporučeně Českou poštou na adresu, kterou student uvede a zároveň je mu zaslána informacei s kopií potvrzení na e-mail uvedený v ubytovacím systému ISKAM.

  V obou těchto případech platí, že uváděná kolej na Dokladu o zajištění ubytování nemusí odpovídat skutečně přidělené koleji v době přidělování kolejí dle termínu uvedeném v HU pro daný AR.

  Potvrzení o ubytování pro vízové účely je pro studenty mimo ČVUT zpoplatněno 1000,- Kč v souladu s Ceníkem náhrad.

 • Vybavení jednotlivých kolejí a služby poskytované studentům

  Naleznete zde: PDF.

 • Výběrčí místa pro platbu kolejného

  • Masarykova kolej
  • Kolej Podolí
  • Strahov blok 1 – centrální recepce
  Úřední hodiny naleznete naleznete zde: PDF.

 • Závady - nahlašování

  Standardně se běžné závady na koleji hlásí přes intranet SÚZ, Každý ubytovaný se do intranetu může zaregistrovat a závadu nahlásit. Pokud zatím nejste registrován/-a, zaregistrujte se. Havárie = prasklá voda, únik plynu, výpadek proudu, vypadlé okno apod. (hlásíte IHNED na vrátnici/recepci Vaší koleje, potom případně přes intranet). Běžná závada = vše, co není havárie a počká do druhého dne (hlásíte přes intranet).  

 • Způsoby platby ubytování a poplatků s tím souvisejících

  Všechny možnosti úhrady ubytování jsou uvedeny ZDE.

  ! PLATBY V HOTOVOSTI NA VÝBĚROVÝCH MÍSTECH ANI NA KOLEJÍCH NEJSOU MOŽNÉ !

 

Stravování v menzách

 • Jsem studentem VŠ akreditované v ČR – můžu se stravovat v menzách ČVUT za studentské ceny?

  Ano, je to možné po předložení potvrzení o studiu a registraci do našeho platebního systému menz ČVUT viz. bod níže.

 • Je možné platit ISIC kartou, kterou vydala VŠ akreditovaná v ČR?

  Tuto kartu je nutné registrovat do našeho platebního systému menz ČVUT, potom je to možné.

 • Jakým způsobem je případně možné kartu registrovat a jaké jsou další podmínky (minimální vklad apod.)?

  Registrace probíhá na hlavní pokladně menzy Studentský dům, nebo v menze Strahov (IT oddělení) a v menze Podolí - pokladna. Pro registraci budete potřebovat předložit potvrzení o studiu. Následně Vás zaregistrujeme, do platebního systému menz ČVUT, včetně vaší karty. Minimální vklad je stanoven na 50 Kč. Stravovací zařízení ČVUT - SÚZ fungují na bezobjednávkovém systému,

 • Kde můžu vložit peníze?

    Vklady lze uskutečňovat na všech pokladnách menz.

 • Kde má ČVUT menzy? 

  • Menza Podolí, Na Lysině 12, 140 00 Praha  4, 246 míst, kapacita cca 600 strávníků
  • Menza Strahov, restaurace, Jezdecká 1, 160 17 Praha 6, 326 míst menza, snídárna, kapacita cca 3100 strávníků , 184 míst v restauraci
  • Menza Studentský dům, Bílá 6, 160 00 Praha 6, 1076 míst ve třech jídelnách, kapacita cca 3200 strávníků, 70 míst v bufetu
  • Technická menza, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 248 míst, kapacita 1500 strávníků
  • Masarykova kolej, restaurace a snídárna, Thákurova 1, 160 00 Praha 6, 148 míst v restauraci, kapacita cca 300 strávníků z toho 80 míst v menze a snídárně, kapacita cca 420 strávníků
  • Restaurace KOKOS, občerstvení,  Kladno, Kročehlavy, Sítná 3105, 50 míst v restauraci, 20 míst v bufetu, 20 míst v hale, kapacita cca 450 strávníků
  • Výdejna HORSKÁ, Horská 3, Praha 2, 50 míst, kapacita cca 300 strávníků
  • Výdejna KARLÁK, Karlovo nám. 13, Praha 2, 120 míst, kapacita cca 450 strávníků
  • Bufet Stavební fakulta, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 120 míst, kapacita cca 3200 strávníků
  • Bufet, Blok 1, Vaníčkova 7, Praha 6, 162 00, 20 míst, kapacita cca 300 strávníků
  • Kavárna Archicafé, nová budova fakulty architektury a informačních technologií, Thákurova 9, 16629 Praha 6, 40 míst
 • Kde najdu jídelníčky?

  Odkaz na jídelníčky naleznete zde.

Účet studenta

Pro přihlášení je nutné přejít na systém ISKaM pomocí tlačítka níže.

Dlouhodobé ubytování
studentů
Hotelové a hostelové
ubytování
Intranet, Závady, Ankety
Stav menzovního konta
Denní menu menz