SCÉNÁŘ UBYTOVÁNÍ pro akademický rok 2021/2022

SÚZ ČVUT v Praze

(dále jen „ubytovatel“)

Základní ustanovení

Scénář ubytování (dále jen „SU“) platí pro studenty prezenční formy studia na vysoké škole (dále jen „VŠ“), pro studenty ostatních forem studia na VŠ, pro studenty jiných škol než vysokých, včetně studentů na stáži a výměnném pobytu, pro které platí specifické smlouvy o ubytování a pro absolventy ČVUT v Praze.

 1. Přidělování ubytování na kolejích podle tohoto scénáře probíhá dle následujících priorit
 1. Všem rezervujícím viz SU, odd. B
 2. Žadatelům, všem studentům ČVUT v Praze a všem uchazečům o studium na ČVUT v Praze
 3. Žadatelům, ostatním studentům, kteří již na koleji ubytovatele bydlí
 4. Žadatelům, studentům ostatních českých VŠ
 5. Žadatelům, ostatním studentům

 1. Rezervace ubytování – platí pro studenty a absolventy ČVUT v Praze BYDLÍCÍ na koleji ČVUT k termínu zahájení rezervací (předpoklad pokračování v ubytování na další akademický rok ) i studenty a absolventy ČVUT v Praze, kteří ukončili ubytování na koleji ČVUT 21.9.2020 nebo později v průběhu akademického roku 2020/2021
 1. Nutno podat on-line rezervaci ubytování v ubytovacím systému  ISKAM4 (dále jen „ISKAM4“) na https://web.suz.cvut.cz/Login - týká se ubytovaných studentů.

Ubytovaní absolventi ČVUT v Praze si provádějí rezervaci u hospodářky dané koleje (podmínkou rezervace je dodání kopie diplomu z ČVUT ne starší 5 let včetně).

Rezervace probíhají od 10.05.2021 do 21.06.2021 včetně.

Metodika rezervací bude vyvěšena https://suz.cvut.cz/sites/default/files/2021-08/metodika.pdf .

 1. Páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje.
 2. Jako potvrzení zájmu přiděleného místa student uhradí vratnou peněžní jistotu, nebo jeho stav aktiv v ISKAM4 musí být roven nebo vyšší výši peněžní jistoty do termínu uvedeném v Harmonogramu ubytování (dále jen „HU“) pro aktuální akademický rok (dále jen „AR“).
 3. Pokud si v uvedeném termínu neprovede student rezervaci ubytování, musí podat novou žádost o ubytování na koleji, viz SU odd. C, bod 2.
 4. Nejpozději v den nástupu na kolej rezervující student hradí ubytovací služby a poplatky s tím související, včetně pojištění, za měsíc září bezhotovostním převodem nebo platební kartou na jednom z výběrčích míst, a to ode dne nástupu na kolej v AR 2021/22 do 30.09.2021 (týká se i celoročně ubytovaných studentů platících inkasem).
 5. Rezervováním lůžka na koleji student nezískává právní nárok na ubytování.
 6. Právní nárok na ubytování vzniká uhrazením peněžní jistoty, nebo stavem aktiv v ISKAM4, který je roven nebo vyšší výši peněžní jistoty do termínu uvedeném v HU pro aktuální AR.

 1. Žádost o ubytování na kolejích - platí pro všechny, kteří nemají provedenu rezervaci
 1. O ubytování na kolejích ČVUT je možné žádat NONSTOP celoročně. Ubytovatel si vyhrazuje právo uzavřít v ISKAM4 registraci nových žadatelů mimo ČVUT v případě nedostatku volných ubytovacích kapacit.
 2. Termín on-line podávání žádostí o ubytování pro AR 2021/2022 začíná od 11.01.2021
 3. Každý zájemce musí vyplnit žádost o ubytování na koleji v ISKAM4 na https://web.suz.cvut.cz/Login a zaplatit nevratný poplatek za podání a zpracování žádosti o ubytování ve výši stanovené v Ceníku náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb SÚZ  ČVUT v Praze (dále jen „Ceník náhrad“),. Zájemci, kteří nestudují ČVUT, získají přihlašovací údaje pro podání žádost o ubytování registrací v ISKAM4 na https://web.suz.cvut.cz/Registrace/RegistraceCVUT . Pro bezhotovostní platbu může student využít nejrychlejší formu platby přes platební bránu GoPay on-line přímo z  ISKAM4 (doporučujeme především pro platby ze zahraničí).
 4. Jako potvrzení zájmu přiděleného místa student uhradí vratnou peněžní jistotu, nebo jeho stav aktiv v  ISKAM4 musí být roven nebo vyšší výši peněžní jistoty do termínu uvedeném v HU pro aktuální AR.
 5. Před nástupem k ubytování na koleji (nástup do 17.09.2021) student uhradí vratnou peněžní jistotu, a to bezhotovostně na účet ubytovatele, vždy nejpozději do termínu uvedeném v HU pro aktuální AR (platné pro přidělování ubytování v 1. kole přidělování ubytování na koleji), nebo v termínu, který mu bude oznámen (e-mail, SMS), (platné pro přidělování ubytování v dalších kolech).

V den nástupu na kolej student hradí ubytovací služby a poplatky s tím související, včetně pojištění, za měsíc září bezhotovostním převodem nebo platební kartou na jednom z výběrčích míst. Tedy v období od data nástupu do 30.09.2021.

Před nástupem k ubytování na koleji po 17.09.2021 hradí student ubytovací služby a poplatky s tím související včetně pojištění za měsíc, v němž k ubytování nastoupil, na kterémkoliv z výběrčích míst platební kartou nebo bezhotovostním převodem. (Výběr úhrady ubytovacích služeb na koleji, pokud tato není zároveň výběrčím místem nebo není vybavena platebním terminálem, neprobíhá.)

Pro bezhotovostní platbu může student využít nejrychlejší formu platby přes platební bránu GoPay on-line přímo z  ISKAM4 (doporučujeme především pro platby ze zahraničí).

Bližší informace o jiném způsobu a termínu úhrady lze nalézt ve Všeobecných ubytovacích podmínkách (dále jen „VUP“) v odd. C a D; platí také pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu.

 1. Pokud student neuhradí peněžní jistotu do požadovaného termínu, jako potvrzení zájmu o ubytování, žádost bude v systému zrušena a student nese veškeré náklady, které jsou se zrušením žádosti spojeny, viz Ceník náhrad a VUP, odd. E.
 2. Opakované žádosti o ubytování se vyřizují až po uspokojení žádostí o ubytování všech žadatelů, kteří žádají o ubytování poprvé.
 3. Podáním žádosti o ubytování na koleji student nebo uchazeč o studium na ČVUT nezískává právní nárok na ubytování.
 4. Právní nárok na ubytování vzniká uhrazením peněžní jistoty, nebo stavem aktiv v ISKAM4, který je roven nebo vyšší výši peněžní jistoty do termínu uvedeném v HU pro aktuální AR.

 1. Potřebné dokumenty při nástupu k ubytování na koleji

Občanský průkaz nebo pas, u fyzické osoby, která není občanem České republiky, pas nebo povolení k pobytu a osobně vyplněný a          podepsaný přihlašovací lístek; 1 x průkazové foto a další povinnosti:

 1. Student ČVUT má studijní údaje načteny přímo do ISKAM4. Pokud data nejsou načtena, prokazuje se student platnou kartou ČVUT nebo aktuálně vydaným potvrzením o studiu (ne starším 14 dnů). V těchto sporných případech je ubytovanému účtována cena dle Ceníku pro samoplátce do dne fyzického předložení platné karty ČVUT nebo odevzdání aktuálního potvrzení o studiu na ČVUT, viz  https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik. Ode dne předložení platné karty ČVUT nebo odevzdání aktuálního potvrzení o studiu ČVUT, mu bude účtována cena dle Ceníku kolejného.
 2. Student z ostatních škol (mimo ČVUT) musí při nástupu odevzdat aktuálně vydané potvrzení o studiu (ne starší 14 kalendářních dnů):
 • Studentovi české VŠ, v případě, že tak neučiní, bude účtována cena dle Ceníku pro samoplátce, a to do doby fyzického dodání tohoto potvrzení, viz  https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik. Ode dne dodání potvrzení o studiu české VŠ, mu bude účtována cena dle Ceníku kolejného.
 • Studentovi z ostatních škol (mimo české VŠ), v případě, že tak neučiní, bude účtována cena dle Ceníku pro samoplátce, a to do doby fyzického dodání tohoto potvrzení, viz  https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik. Ode dne dodání potvrzení o studiu školy (mimo české VŠ), mu bude účtována cena dle Ceníku pro samoplátce – studující.
 1. Absolvent ČVUT může při nástupu odevzdat kopii diplomu z ČVUT ne starší 5 let včetně. V případě, že tak neučiní, mu bude účtována cena dle Ceníku pro samoplátce, a to do doby fyzického dodání kopie diplomu z ČVUT ne starší 5 let včetně, viz  https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik. Ode dne dodání kopie diplomu z ČVUT ne starší 5 let včetně mu bude účtována cena dle Ceníku pro samoplátce – studující.
 2. Student přijíždějící na stáž nebo studijní výměnný pobyt se řídí podle specifických podmínek ubytování. Bližší informace nalezne ve VUP, viz odd. F a G.
 3. Pojištění majetku uzavírá student v den nástupu na kolej podpisem Smlouvy o ubytování.

 1. Termín nástupů na kolej
 1. Řádné nástupy na kolej budou probíhat od 06.09.2021 do 17.09.2021 včetně. Možnosti odkladu nástupu na kolej viz dokument VUP, odd. G, odst. c a bod 3 a HU.
 2. Případné změny nebo informace týkající se řádných nástupů budou zveřejněny v aktualitách na https://suz.cvut.cz/cz/aktuality.

 1. Úhrada ubytovacích služeb a poplatků s tím souvisejících
 1. Probíhá formou inkasa.  Více informací naleznete na odkazu https://suz.cvut.cz/sites/default/files/2021-12/platba_kolejneho.pdf. Inkaso probíhá v období od 9. do 13. dne běžného měsíce (datum připsání platby na účet ubytovatele musí být nejpozději do 15. dne běžného měsíce). Inkaso neprobíhá opakovaně.
 2. Probíhá přes platební bránu GoPay on-line přímo z  ISKAM4.
 3. Ve výjimečných případech je možno platit jiným způsobem viz VUP, odd. C.

 1. Výsledky přidělování ubytování na kolejích
 1. Rezervující si potvrdí zájem o ubytování na konkrétní pokoj uhrazením peněžní jistoty na účet ubytovatele do termínu uvedeném v HU pro AR, nebo jeho stav aktiv v ISKAM4 musí být roven nebo vyšší požadované peněžní jistotě k datu uvedeném v HU pro AR. Student je informován prostřednictvím přihlášení na https://web.suz.cvut.cz/Login, nebo https://suz.cvut.cz/cz.
 2. Žádosti o ubytování na kolejích se vyhodnocují v souladu s termíny uvedenými v HU a dále průběžně v návaznosti na uvolňující se kapacity. Student je informován prostřednictvím přihlášení na https://web.suz.cvut.cz/Login, nebo  https://suz.cvut.cz/cz .
 3. Zájem o přidělené ubytování na koleji v 1. kole přidělování ubytování na kolejích ČVUT si potvrdí žadatel  uhrazením peněžní jistoty na účet ubytovatele do termínu uvedeném v HU pro AR. V následujících kolech přidělování ubytování na koleji bude žadatel informován (e-mail, SMS) o termínu splatnosti peněžní jistoty. Výše peněžní jistoty je stanovena u studenta na 3.500,- Kč a u studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu ze zahraničí se jedná o částku 5.500,- Kč.

 1. Informace
 1. Aktuality naleznete na https://suz.cvut.cz/cz
 2. Odpovědi na Vaše otázky naleznete na https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/faq
 3. Dlouhodobé ubytování studentů naleznete na https://suz.cvut.cz/cz/koleje
 4. Přihlášení do ISKAM4: https://web.suz.cvut.cz/Login
 5. Ceníky naleznete na https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik
 6. Informace a dokumenty naleznete na https://suz.cvut.cz/cz/dokumenty-0
 7. E-mailová adresa pro komunikaci s oddělením pro ubytování: ubytovani [at] suz [dot] cvut [dot] cz
 8. Technická podpora ISKAM4: iskam [at] suz [dot] cvut [dot] cz
 9. Úřední hodiny oddělení pro ubytování: https://suz.cvut.cz/cz/uredni-hodiny
 10. Úřední hodiny kolejí: https://suz.cvut.cz/cz/koleje
 11. Úřední hodiny výběrčích míst: https://suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani/cenik

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou přílohy:

 • Všeobecné ubytovací podmínky – příloha číslo 1.
 • Harmonogram ubytování na kolejích ČVUT pro AR 2021/2022 – příloha číslo 2.

Projednáno AS ČVUT (usnesení č. 14-9 / 2021)

                                                                                                      Účinnost od 1. března 2021

                                            Bc. Michal Vodička, v. r.                                                                                                 doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r.

                        pověřený zástupce ředitele SÚZ ČVUT v Praze                                                                                                 rektor ČVUT v Praze